Affärsrätten – både olja och broms i maskineriet

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2017-09-26

Antologin Modern affärsrätt innehåller bidrag från den forskning som bedrivs inom ramen för Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU). Boken tar upp aktuella, angelägna rättsliga frågor inom dagens affärsliv och reder ut frågeställningar av betydelse för ekonomiska aktörer.

Affärsrätten sätter spelreglerna för ekonomin och när de ekonomiska förhållandena ändras, utvecklas också affärsrätten och blir alltmer komplex. Affärsrätten ska fungera som olja i maskineriet och stödja och främja ekonomiska transaktioner, men den ska också sätta stopp för otillbörliga beteenden på marknaden och dessutom Nyhetsartikel 3D_modern affarsratt-1värna om viktiga samhälleliga värden som rättvisa, rättssäkerhet och förutsebarhet i affärslivet. Globaliseringen och inte minst EU medför ett starkt internationellt inflytande på affärsrätten, vilket måste uppmärksammas och behandlas av forskningen. Med hjälp av internet skapas nya affärsmodeller och – genom den stordrift och de ”digitala fotspår” som digitaliseringen möjliggör – ibland också hot mot ett sunt affärsliv och den personliga integriteten.

Nya affärsrättsliga frågor uppstår: Vem är arbetsgivare, vem är näringsidkare och vad gäller rent allmänt i ansvarshänseende när privatpersoner utbyter varor och tjänster på nätet? Spänningen mellan kraven på förnyelse och kraven på respekt för det bestående och för förutsebarhet i ekonomiska transaktioner gör den moderna affärsrätten till ett mycket angeläget område för forskning. När affärsrätten fungerar väl – vilket forskningen kan skapa förutsättningar för genom ökad kunskap – medverkar den till att skapa välfärd och ett hållbart, rättssäkert samhälle. Den affärsrättsliga forskningen, när den är som bäst och ligger i framkant, blir också en hjälp till domstolarna när de söker lösningar på kniviga fall.

Antologin är en informationskälla för alla som vill hålla sig à jour om affärsrätten, till exempel om sådant som avtalsfriheten i internationella kontrakt, utvecklingen i rättspraxis av begränsningen av friskrivningsklausulers räckvidd, möjligheten för ägare att återfå egendom som frånhänts honom eller henne genom brott, handel med alkohol på internet, arbetsrättsliga konsekvenser av omstrukturering av företag eller vad en kommersiell trust är för något. De etiska frågorna är viktiga i dagens affärsliv och i boken diskuteras mera tematiskt sådana fenomen som ”god affärssed”, ”befogad tillit” och sökandet efter allmänna principer.

En av den affärsrättsrättsliga forskningens viktigaste uppgifter är att skapa överskådlighet och bringa klarhet i rättssystemet. Den här boken är tänkt att fylla en sådan uppgift