Chef eller skyddsombud i skolan – vad gäller

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning
2018-02-09

Har du som chef eller skyddsombud ett konkret arbetsmiljöproblem att hantera? I Göran Söderlöfs och Tor Nitzelius bok Skolans arbetsmiljö, fjärde upplagan, kan du hitta en beskrivning av detta i något av bokens typfall och svaren på många svåra frågor.

Bokens tyngdpunkt utgörs av typfallen, som bygger på verkliga ärenden som till exempel överklagandeärenden efter inspektion och föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket (AV), eller domar och andra ärenden som författarna kommit i kontakt med. Den praktiska hanteringen av de uppkomna situationerna beskrivs och möjliga lösningar presenteras.

skolans arbetsmiljo_3D artikel_utan_reflektionResultaten av den nyligen genomförda nationella inspektionen av skolan från arbetsmiljöverket (AV) har behandlats och de riskområden som inspektionen identifierade har beaktats i typfallen.

Arbetsmiljöarbetet, aktörer m.m.

För att den som önskar en rättslig grund att stå på inför och under läsandet av boken finns även mer allmänna avsnitt i början av boken; Inledning om lagstiftning, det systematiska arbetsmiljöarbetet, aktörer i arbetsmiljöarbetet, eleverna, samverkan, skyddsombud, överklagande.

 

Checklistor

I slutet av boken finns checklistor som hållpunkter och hjälpmedel i det praktiska arbetsmiljöarbetet.

Användning

Boken är skriven för praktiker och ska vara ett hjälpmedel och en problemlösare i det dagliga arbetsmiljöarbetet i skolan för skolchefer och förtroendevalda på såväl kommunala som fristående skolor och förskolor.

Nyheter i fjärde upplagan

I den fjärde upplagan har nya lagar och ändringar i lagstiftningen fångats upp. En ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter som ger anställda i fristående skolor ett stärkt meddelarskydd. En ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö OSA (AFS 2015:4) har kommit med bestämmelser om bland annat arbetsbelastning och kränkande särbehandling Beslut av Arbetsmiljöverket överklagas hos förvaltningsrätt som första instans, därefter som förut kammarrätt, men som högsta instans för sådana överklaganden finns numera Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Senare rättspraxis har inarbetats i boken. Som en följd av detta har flera typfall tillkommit och ändrats.