Den heltäckande handboken för gode män och förvaltare

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2017-09-22

Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Vilka förutsättningar gäller? Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? Hur blir man god man? Hur får man god man? När behövs huvudmannens samtycke? Hur fungerar det med arvode och vilken är överförmyndarens roll? Dessa och många andra frågor besvaras i "Gode mannens ABC", den heltäckande handboken för gode män och förvaltare.

I denna tredje upplaga beaktas den nya lagstiftningen och de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2017. Den största nyheten i den här upplagan är den om framtidsfullmakter, den nya typen av fullmakter som föregicks av regeringens proposition 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap i svensk rätt.

Nyhetsartikel 3D_gode mannens abc

Generellt kan sägas att framtidsfullmakten ger samma behörighet som ett godmanskap. Lagstiftningen innebär att Sverige följer Finlands och Norges exempel och inför framtidsfullmakter. Det införs även ett nytt regelverk om anhörigbehörighet. Lagstiftningen innebär ytterligare några steg bort från myndighetskontroll och större tilltro till den enskildes familj. Syftet med framtidsfullmakterna är att avlasta systemet med gode män och att värna om den enskilde individens självbestämmande. I boken behandlas bland annat framtidsfullmaktens innebörd, formkrav, ikraftträdande, fullmaktshavarens uppdrag, granskning, överförmyndarens roll och upprättande av framtidsfullmakten.

"Gode mannens ABC" kan med fördel användas tillsammans av gode män/förvaltare och överförmyndare, och bildar då det fundament som krävs för att de ska känna trygghet i respektive roller när de utövar sina uppdrag. Även personer med framtidsfullmakt och anhöriga som utnyttjar sin behörighet som ställföreträdare kan ha nytta av boken. Den är vidare användbar för socialtjänstens och sjukvårdens personal och huvudmäns anhöriga, och fungerar också som kurslitteratur och i studiecirklar.