Ditt stöd vid tillämpningen av LSS

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-09-20

Trots den stora betydelse lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS - har för enskilda individer saknar den önskvärd stringens och är svår att tillämpa. Med LSS-boken vill författarna Ellinor Englund och Ylva Lindblom, som är förbundsjurister på Sveriges Kommuner och Landsting, ge ett stöd i arbetet åt de handläggare och förtroendevalda inom kommuner och landsting som ska fatta beslut enligt LSS eller hantera frågor med anknytning till lagen.

Tillämpningen av LSS försvåras genom brister i överensstämmelse mellan uttalanden i förarbeten och vad som framgår av lagtexten. Olika tolkningar av lagtext möjliggörs på grund av att tydliga gränsdragningar saknas. Hur LSS förhåller sig till andra lagar är inte heller tillräckligt genomtänkt och kan leda till problem. Lagens brister leder till att många frågor med nödvändighet måste prövas av Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. 

LSS-bokenHär ger LSS-boken ett stöd där relevanta domar från HFD, uttalanden från Justitieombudsmannen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär m.m. vävs in och förklaras i texten. Fokus ligger på de bestämmelser och de frågor med anknytning till lagen där författarna genom sitt arbete vet att det finns många oklarheter och funderingar. En utförlig genomgång görs av lagens tio insatser och hur de preciserats genom en omfattande rättspraxis. Bland annat redovisas innebörden av de senaste årens omdiskuterade domar från HFD som rör personlig assistans och författarna förklarar

• varför vissa brukare med anledning av domarna inte längre har rätt till assistansersättning från Försäkringskassan men har rätt till personlig assistans från kommunen,
• varför andra brukare helt har förlorat rätten till personlig assistans,
• varför det ibland är svårt för kommunerna att på ett bra sätt tillgodose behoven hos vissa personer som inte längre kan få assistans, och
• varför personer som har behov av hjälp med egenvård t.ex. andningshjälp, inte alltid kan få den hjälpen beviljad såsom assistans.

För att förstå domarna och gränssnittet mellan LSS-insatser och hälso- och sjukvårdsåtgärder förklaras även vad som avses med egenvård och vilken hälso- och sjukvård som är ett ansvar för kommunerna respektive för landstingen.
Som exempel på andra frågor och områden som författarna tar upp kan nämnas

• reglerna i nya förvaltningslagen om möjligheten att ändra för den enskilde gynnande beslut,
• vad det innebär att arbetsmiljölagstiftningen och rättighetslagen LSS är så kallade parallella lagstiftningar, samt
• lagstiftningen som reglerar kommunens obligatoriska skyldighet att anmäla bidragsbrott.

Även andra som uppfattar lagen som svår att hantera kan ha nytta av LSS-boken. Den kan t.ex. vara till stöd för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga och kan även användas i utbildningssammanhang.

Läs mer om LSS-boken