En hjälpande hand vid transporter av frihetsberövade

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2017-06-12

Sedan den 1 april i år gäller nya regler som ger Kriminalvården ett tydligare ansvar i samband med transporter av frihetsberövade. I sin nya bok Handräckning går Hans-Olov Sandén igenom de nya reglerna för att ge dig som arbetar med den här typen av transporter särskild vägledning.

Även i fortsättningen kommer Polisen att ha ansvar för att söka efter och frihetsberöva personer som ska föras till olika institutioner. Det kan handla om missbrukare eller om unga som tvångsomhändertagits av samhället. Det nya i reformen är att Kriminalvården får ett tydligt och ökat ansvar för transporter av de som redan befinner sig i berörda myndigheters lokaler.

Det blir också mer tydligt att de myndigheter som begär hjälp av Polismyndigheten eller Kriminalvården endast ska göra det om de särskilda befogenheter som dessa myndigheter har verkligen behövs för att transporten ska kunna utföras. Det ställer krav på att det görs en bedömning i varje enskilt fall. 

Nyhetsartikel-bild-omslag-3D-Handrackning-187x316Syftet med reformen är att säkerställa att transporterna sker ändamålsenligt och rättssäkert men är också ett led i renodlingen av polisverksamheten. Tanken är att polisiära resurser ska lösgöras för den polisiära kärnverksamheten såsom ökad synlighet och en effektivisering i det brottsutredande uppdraget. Samtidigt ska kriminalvårdens ökade ansvar medföra en mer ändamålsenlig organisation och en förbättring i förhållande till de som begär handräckning.

 

Det här är ett snårigt område som ger upphov till många frågor, såväl för den som begär handräckning som för utföraren. När är någon frihetsberövad? Vad gäller för att kunna ta någon i förvar? Vilken av alla punkter ska jag använda mig av när jag begär hjälp? Detta är bara några enstaka exempel på de frågor som strömmar in och som allt som oftast kräver snabba svar.

I den här boken finns många av de svar som du som begärande och utförare ställer dig. Boken är skriven för att kunna användas för dig som praktiker. Strukturen är enkel och gör att svaren går att hitta snabbt och enkelt. Den som läser denna från pärm till pärm har ett mycket bra utgångsläge när det sedan gäller att gå över till handling.

Detta är boken som räcker dig den hjälpande hand du behöver.