Ensamkommande barns rättigheter mångas ansvar

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2017-08-18

Under de senaste 2,5 åren har fler än 40 000 ensamkommande barn ansökt om asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. Det ställer stora krav på både myndigheter och civilsamhället men också på de gode männen. Boken Ensamkommande barns rätt har tillkommit för att ge de aktörer som finns kring de här barnen kunskap om vem som gör vad och vad varje aktörs uppgift är.


Nyhetsartikel 3D_ensamkommande barns rattigheter 285px ver2

I bokens fjärde upplaga har vi, förutom proceduren hos Migrationsverket, överförmyndarens och socialnämndens uppdrag, gode mannens och den särskilt förordnade vårdnadshavarens ansvar även tagit upp de nya bestämmelserna om medicinska åldersbedömningar som har sådan avgörande betydelse för barnet. Den nya lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige tas upp, liksom den nya boendeformen stödboende.

Vi har dessutom understrukit den gode mannens ansvar att i sin ansökan till Migrationsverket om dagersättning uppge barnets övriga inkomster och tillgångar. Om så inte sker riskerar den gode mannen att åtalas för bidragsbrott.

När det gäller barnbidrag och studiebidrag framhålls det särskilt att ersättningar tillfaller barnets vårdnadshavare, inte barnet. Det betyder till exempel att om barnet är olovligt frånvarande från gymnasieskolan och CSN återkräver utbetalt studiemedel, kan den gode mannen eller den särskilt förordnade vårdnadshavaren bli återbetalningsskyldig.

Vi hoppas att den här boken kan komma till användning för alla som i sin anställning eller genom frivilliginsatser kommer i kontakt med ensamkommande barn, och att den ger en överskådlig bild av olika aktörers uppdrag.

Hälsar Eva von Schéele och Ingemar Strandberg