Höga krav på handläggningen i offentlig förvaltning

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-06-14

Alla människor och företag kommer i kontakt med myndigheter och är beroende av deras beslut, och ytterst utövar myndigheterna makt. Det är därför viktigt att handläggningen är korrekt och transparent. I sin bok Arbete i offentlig förvaltning beskriver och diskuterar Ulrik von Essen ärendehandläggningen inom såväl statliga som kommunala myndigheter – inte bara vad myndigheterna måste göra utan också varför – samt reglerna som styr denna.

Allmänna handlingar och sekretess

Boken sätter in myndigheternas verksamhet i ett större sammanhang parallellt med att de rent praktiska reglerna behandlas. De regler och principer som gäller för ärendehandläggningen kopplas även till sådant som myndigheternas ställning i den offentliga organisationen, deras förhållande till politiska organ och domstolar samt deras servicefunktion. Stort utrymme ges även åt offentlighetsprincipen, det vill säga reglerna om allmänna handlingar och sekretess.

Principiella och praktiska frågor

I boken behandlas såväl principiella som praktiska frågor. Bland annat tar den upp hur ärenden initieras, vad som då krävs av myndigheten, i vilken utsträckning uppgifter måste kommuniceras, när hanteringen kan vara muntlig och hur dokumentationen då ska ske, vad man ska tänka på när det gäller motivering av beslut samt när myndigheten kan, får och måste ändra redan fattade beslut.  

I denna upplaga har alla nya regler som följer av 2018 års förvaltningslag arbetats in. Exempelvis ökar möjligheterna att överklaga myndighetsbeslut, det blir möjligt för enskilda att vända sig till domstol om handläggningen drar ut på tiden och det förs in krav på proportionalitet.

Boken är skriven för praktiker och tänkt att vara ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Den ger även de som studerar exempelvis till socionom, lantmätare eller personalvetare en allmän juridisk bas att stå på.