Hur du arbetar med barnkonventionen i skolan

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning, Barnkonventionen 2018-06-07

Barnkonventionen föreslås bli svensk lag 2020 men är redan folkrättsligt bindande i Sverige. Det innebär bland annat att man inom skolan har ett uppdrag att tillämpa den i alla delar av verksamheten. I sin nya handbok, Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan, går Susann Swärd igenom hur man praktiskt kan arbeta med barnkonventionen inom såväl skolan som förskolan.

Handboken utgår från ett barnrättsperspektiv och ger förslag på hur man på bästa sätt kan arbeta med barnkonventionen inom förskolan och skolan. Fokus ligger på att presentera barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter för att bidra till en ökad barnrättskompetens.

Nyttig påminnelse

Eftersom mycket av barnkonventionen redan har förts in i skollagen, läroplaner och vägledningar som reglerar verksamheten får man genom handboken en nyttig påminnelse om den barnrättsliga grund som verksamheten vilar på. I de delar inom förskolan och skolan där det kan upplevas som främmande att använda ett barnrättsbaserat språk bidrar handboken med en förståelse för hur olika delar av barnets rättigheter ska säkerställas.

Vägledning i Unicefs och FN:s Barnrättskommittés texter

Texten i barnkonventionen är relativt kortfattad och säger väldigt lite om vad rättigheterna innebär rent konkret för det dagliga arbetet. Unicef har därför sammanställt en handbok om hur barnkonventionen ska implementeras globalt, och FN:s Barnrättskommitté har skrivit 23 allmänna kommentarer för att visa på hur barnkonventionen ska tolkas i olika sammanhang. Ur de texterna lyfter den här handboken ut det som är relevant för förskolan och skolan, och ger en lättillgänglig och strukturerad översikt av hur barnets rättigheter kan genomsyra förskolans och skolans arbete.

Barnkonventionen utifrån förskolans och skolans uppdrag

Det är inte logiskt att läsa barnkonventionen från den första till den sista artikeln, då får man inget sammanhang. Därför är handboken upplagd utifrån förskolans och skolans uppdrag och olika ansvarsområden. Det handlar till exempel om rätten till utbildning, barn med funktionsnedsättning, omhändertagna barn, barn från minoritetsgrupper samt barn på flykt och i asylprocessen. Barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling samt förskolans och skolans samverkan med familjen lyfts fram, liksom förskolans och skolans ansvar för att upptäcka och agera vid misstanke om att barn far illa.

Sammanfattningar och diskussionsfrågor

Varje del avslutas med en sammanfattning som ger en lättillgänglig överblick av hur förskolan och skolan kan förhålla sig till barnkonventionens olika rättigheter.

Läs mer om boken, Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan, här