Integritetsfrågor i arbetslivet – och svaren

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-04-26
Under en lång tid har förbundsjuristerna Erik Grahn och Susanna Kjällström hört från kollegor och andra att de saknar litteratur som på ett lättillgängligt vis går igenom juridiken avseende personlig integritet i arbetslivet. Med sin bok Anställdas integritetsskydd tänker de råda bot på den bristen.

anstalldas20integritetsskydd_3D20artikel[1]I boken fokuserar Erik Grahn och Susanna Kjällström på Arbetsdomstolens praxis kring arbetsgivarens rätt att vidta kontrollåtgärder samt på personuppgiftslagen och den kommande dataskyddsförordningens (GDPR). De skriver även om det skydd som brottsbalken och Europakonventionen ger. Gällande Europakonventionen fokuserar författarna särskilt på Europadomstolens dom i målet Barbulescu mot Rumänien, som dömdes så sent som den 5 september 2017. Deras syn på domens följder för svensk rätt redovisas, såväl avseende dataskydd som arbetsgivares rätt att vidta kontrollåtgärder.

Boken är till nytta för alla som kommer i kontakt med integritetsfrågor i arbetslivet, oavsett om du är facklig förhandlare, arbetsrättsjurist, dataskyddsspecialist eller arbetsgivarföreträdare. Utöver en allmän genomgång av juridiken innehåller boken särskilda avsnitt som ger en översikt av de överväganden, domar och beslut som finns gällande 16 särskilda kategorier av integritetskänsliga åtgärder i arbetslivet. På det viset kan du som läsare snabbt hitta vad som särskilt gäller till exempel vid kontroll av e-post, kontroll av arbetstider och prestation, information till facket, användning av GPS.

I slutet av boken finns en översiktlig checklista över vad som behöver kontrolleras för att avgöra om en integritetskänslig åtgärd står i överensstämmelse med gällande och kommande dataskyddslagstiftning. Checklistan kan vara användbar vid till exempel medbestämmandeförhandlingar.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gås dessutom igenom på ett sätt som kan vara användbart även utanför arbetslivets område.

”Vi hoppas att boken kommer att vara till nytta för dig i din yrkesutövning” säger Erik Grahn och Susanna Kjällström.

Läs mer om och beställ Anställdas integritetsskydd