Hallå! Kommunikationsrätt – från avsändare till mottagare

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2019-05-20

Juridiken kring internet, radio/tv och telefoni omfattar många rättsområden. I boken Kommunikationsrätt lotsas du utifrån ett kommunikationsperspektiv genom dessa och får en god överblick över de lagar och bestämmelser som gäller inom rättsområdet.

Boken är inriktad på juridiken kring de allmänna kommunikationsnäten internet, radio/tv och telefoni. Rättsområden och lagar som behandlas är bland annat konstitutionell rätt, lagen om elektronisk kommunikation och NIS-lagen, radio- och tv-lagen, upphovsrätt, konkurrens- och marknadsföringsrätt, dataskyddsförordningen (GDPR) samt regler rörande kontrakt och konsumentskydd. Även straffrätt och skadeståndsrätt uppmärksammas.

Kommunikationsperspektiv
Författarna har använt sig av ett kommunikationsperspektiv för att ge en bättre överblick över regelsystemet. Det kommunikationsrättsliga perspektivet ger möjligheter till systematisering och helhetssyn så att ramen för framställningen kan dras på ett friare sätt än när man är bunden till ett enstaka rättsområde. Utgångspunkten är att en avsändare överför ett meddelande via ett medium till en mottagare.

Framställningen är uppdelad i två huvuddelar. Den ena avser generella regler om kommunikation i form av nät och signaler. Den andra avser kommunikation av specifika meddelanden, så kallade symboliska meddelanden. De senare reglerna har vidare delats upp beroende på om de avser överföringen av meddelandet eller kontrollen av dess innehåll.

Fokus på regler som påverkar allmänheten
Juridiskt ligger fokus på regler av särskild betydelse för allmänheten, konsumenter, barn och funktionshindrade personer, där de rättsregler som styr näringslivets aktiviteter inom internet, radio/tv och telefoni blir av särskilt intresse. I viss mån uppmärksammas också när privatpersoner skickar meddelanden eller är föremål för dessa.

Det tvärjuridiska perspektivet är användbart. När det gäller till exempel privatpersoners medieaktiviteter är bland annat upphovsrätt, avtal och konsumentskydd, GDPR, straffrätt och konstitutionell rätt viktiga. Ett annat exempel är överföringen av nät och signaler där konstitutionella regler ses jämsides med regler om elektronisk kommunikation, om informationssäkerhet och om nät för radio och tv. Även innehållskontrollen blir tydligare när såväl den konstitutionella rätten, straffrätten, radio- och tv-lagen samt marknadsföringslagen kan beaktas sida vid sida.

Ett kommunikationsrättsligt perspektiv kan dock även ha nackdelar i det att reglerna ofta presenteras på ett jämförelsevis fragmentariskt sätt, vilket kan göra det svårt för läsaren att tillgodogöra sig framställningen. Därför ges en mer allmän presentation av de olika rättsområdena i kapitel två, vilken inte är strukturerad efter ett Kommunikationsrattkommunikationsperspektiv.

Bakom boken står författarna Lena Olsen, Red. Jens Forzelius, David Gustafsson, Anna Hammarén, Lena Holmqvist, Magnus Larsson, Tord Petterson och Anders Stenlund som tillsammans har en mycket bred erfarenhet av rättsområdet.

Framställningen är inriktad på juridiken kring de allmänna och globala kommunikationsnäten telefoni, radio/tv samt internet.

Här kan du läsa mer om och beställa boken Kommunikationsrätt - Från användare till mottagare via internet, radio/tv eller telefoni