Många nyheter i lagarna som reglerar socialtjänsten

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-04-26
I sin senaste upplaga av boken Nya sociallagarna tar författarna Lars Lundgren och Per-Anders Sunesson upp alla ändringar som gjorts i den lagstiftning som reglerar socialtjänsten. Bland nyheterna finns en ny hälso- och sjukvårdslag, en ny lag om framtidsfullmakter samt att spelmissbruk jämställs med annat missbruk.

nya20sociallagarna_3D20artikel[1]Ny hälso- och sjukvårdslag


En ny hälso- och sjukvårdslag har trätt ikraft (2017:30). Den har ersatt den tidigare hälso- och sjukvårdslagen. Den nya lagen ska göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

Tillståndsplikt för fler verksamheter


Undantaget i SoL från tillståndsplikt för enskilda utövare som kommunen genom avtal har överlämnat verksamhet till har tagits bort. Det har även införts tillståndsplikt för yrkesmässig verksamhet som föreslår familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till familjehem och jourhem som tar emot barn. I båda fallen är det IVO som är tillståndsmyndighet, och som bedömer om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.

Samarbete kring omhändertagna barn


Nya bestämmelser har införts i SoL och HSL om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Socialnämnden ska till exempel nu, om det inte är obehövligt, underrätta landstinget om att ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år, i anslut­ning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en hälso­undersökning av landstinget.

Samverkan kring utskrivning från sluten hälso- och sjukvård


En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har införts för att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda efter att de skrivits ut från sluten vård. I den nya lagen tydliggörs bland annat att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård, i vissa fall redan inom 24 timmar från det att patienten skrivits in i sluten vård. Lagen innehåller även bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun om till exempel betalningsansvar för patienten.

Framtidsfullmakter


För att hjälpa människor inför framtida sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd har det införts en lag om framtidsfullmakter. Lagen ger enskilda en möjlighet att utse någon som kan ha hand om deras person­liga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte klarar av det själva. Framtidsfullmakter ska fungera som ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Det har också införts behörighetsregler i FB för anhöriga till personer som inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Ny kommunallag


En ny kommunallag har införts. Den har ersatt den tidigare kommunallagen (1991:900). Den nya kommunallagen har en delvis ny struktur, ett enhetligt språk och en enhetlig begreppsbildning. Utformningen är anpassad till behovet av framtida förändringar.

Spelmissbruk jämställs med annat missbruk


Vidare har det gjorts ändringar i SoL och den nya HSL avseende spelmissbruk. Till exempel har Hälso- och sjukvårdens ansvar för att beakta ett barnens behov om en förälder är spelmissbrukare. Dessutom har social­nämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk utvidgas till att även omfatta spelmissbruk samt att aktivt arbeta för att motverka spelmissbruk bland barn och unga. Även kravet på samarbete mellan kommun och landsting har utvidgats till att omfatta spelmissbruk.

Flera lagändringar, föreskrifter och rättsfall


Utöver de nu nämnda nyheterna redovisas i den nya upplagan även övriga författningsändringar av betydelse för socialtjänsten. Dessutom har nytillkomna uttalanden av JO, nya rättsfall samt nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen lagts till.