Oseriös näringsverksamhet och sund konkurrens – ny heltäckande titel om näringsförbud

Av: Petter Svensson Ämne: Utgivning, Näringsrätt 2020-01-23

Mikael Berglund har författat den nya boken Näringsförbud – I svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten. Boken vänder sig i första hand till praktiker inom ekonomi och juridik som behöver orientera sig i en ny lagstiftning - och tar även upp näringsförbudet i ett internationellt perspektiv.

-Utvecklingen inom området för lagstiftningen beträffande näringsförbud har blivit mer oöverskådligt och kunskapskrävande, inte bara för personer inom domstolar och myndigheter utan också för många personer i näringslivet som behöver kunskaper om näringsförbud i olika situationer. Min förhoppning är att därför boken ska komma till stor nytta, säger han.

Mikael Berglund, som är docent i processrätt vid Uppsala universitet och adj. professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, har skrivit den första boken som tar ett systematiskt grepp om näringsförbud och de förändringar som skett i lagstiftningen under senare år.Berglund-Michael-1200x630

Den nya lagen om näringsförbud kom 2014 och motiverades bland annat av att det skulle bli svårare att kringgå ett förbud – den bristfälliga kontrollen hade länge varit ett känt problem. Ställningsansvaret och kretsen av de personer som kan meddelas näringsförbud utvidgades, och Kronofogden fick ökade möjligheter att kontrollera att näringsförbud efterlevs även i praktiken.

-Det fanns ett tydligt behov att modernisera och effektivisera lagstiftningen, säger Mikael Berglund.

-Syftet med näringsförbud är att bekämpa oseriös näringsverksamhet och främja en sund konkurrens i näringslivet. Det betraktas också som ett viktigt brottsförebyggande instrument i kampen mot ekonomisk brottslighet.

Att lagstiftaren valde en ovanlig lagstiftningsteknik, där man genomgående hänvisar till propositioner till sedan länge upphävda lagar, gjorde att behovet av systematik och pedagogisk vägledning var särskilt påtagligt.

-Som en service till läsarna har det därför ofta varit nödvändigt att tillhandahålla lättillgänglig information om både förarbetena till den nya lagen och de fortsatt gällande förarbetena till tidigare lagstiftning, konstaterar han.

En bred målgrupp av främst ekonomer och jurister
Mikael Berglund ser en bred målgrupp för den nya boken.

-I första hand riktar den sig till praktiker som behöver få en orienterande överblick och fördjupning inom området, vilket i sig är en väldigt stor grupp. Det rör sig exempelvis om ekonomer av olika slag, som till exempel revisorer och andra som är verksamma i näringslivet. Sen är det förstås många jurister, advokater, domare och åklagare som kan behöva förkovra sig ytterligare.

Antalet personer som har dömts till näringsförbud har ökat kraftigt. Från färre än knappt 200 fall i mitten av 1990-talet till över 1000 personer per år under 2010-talet. Bakom näringsförbuden döljer sig offentligrättsliga och privaträttsliga fordringar som uppgår till flera miljarder kr. Vid sidan av brottslighet kan näringsförbud exempelvis meddelas i samband vid konkurs, skattebetalningsförsummelse och vid överträdelser av förbud i konkurrensrätten.

Ett näringsförbud innebär att näringsidkaren under en viss tid – högst 10 år – blir bannlyst från all näringsverksamhet. Det blir också betydligt svårare, kanske till och med omöjligt, att beviljas ett vanligt banklån.

-Ett näringsförbud framgår av en enkel kreditupplysning och slår hårt mot den enskilde individen, konstaterar Mikael Berglund.

Internationell utblick och förslag till ny EU-rätt
I boken jämförs även lagstiftningen om näringsförbud i Sverige med hur det är i vissa andra medlemsstater inom EU. Näringsförbud eller motsvarande finns i alla medlemsstater med två undantag: Grekland och Italien.

Naringsforbud

Det finns för närvarande inte några regler om ömsesidigt erkännande och tillsyn inom EU – ett näringsförbud i Sverige gäller alltså inte i någon annan medlemsstat och vice versa. Mikael Berglund har lämnat ett förslag till ny EU-rätt för att åstadkomma en behövlig förändring, vilket han utvecklar i boken.

-Förslaget avser bland annat erkännande, vägran av erkännande, tillsyn av näringsförbud, och konsekvenserna av överträdelse av näringsförbud från annan medlemsstat.

Här kan du läsa mer om och beställa boken Näringsförbud – I svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten.