Prövning av migrationsärenden – en praktisk handledning

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-02-13

Prövningen av migrationsärenden är en av de mest grannlaga uppgifter som förekommer inom juridiken – resultatet kan betyda liv eller död för en asylsökande. Med antologin ”Prövning av migrationsärenden” får handläggare, beslutsfattare, föredragande, notarier, domare, offentliga biträden och studenter såväl teoretisk kunskap som praktisk handledning på området.

Utgångspunkten för antologin är de allmänna grunderna för migrationsrätten, både i svensk och internationell rätt, myndigheternas och domstolarnas utredningsansvar, metoder för bevisprövning och ombudets uppgifter i processen. I denna tredje upplaga har samtliga texter uppdaterats utifrån ny lagstiftning och ny rättspraxis. Boken har dessutom utökats med ett nytt avsnitt om värdering av muntliga utsagor.

provning av migrationsarenden_3D artikel_nyInledningsvis ges en översikt av lagstiftningen på området, där den nya och mycket speciella situationen tas upp med den tillfällig lag som antagits som begränsar tillämpligheten av den alltjämt gällande utlänningslagen.

Eftersom den internationella rätten många gånger kan vara direkt tillämpligt i ett enskilt fall utgörs kapitel två av en introduktion till den internationella flyktingrätten.

Kapitel tre ger en genomlysning av utredningsansvaret i migrationsfrågor. I praktiken förekommer det att Migrationsverket brister i sitt utredningsansvar. Domstolsprocessen har också inneburit många frågetecken kring hur utredningsskyldigheten ska hanteras, inte minst hur domstolen ska hantera diverse utredningsbrister (ska bristerna läkas i domstolen, ska rätten återförvisa målet, eller ska domstolen döma i målet?).

Prövning av bevisningen är ett område där det finns gott om problematiska bedömningar i det praktiska rättslivet. Bokens fjärde kapitel behandlar hur bevisvärderingen bör gå till i migrationsärenden.

Värderingen av den enskildes utsaga är många gånger den viktigaste bedömningen under bevisvärderingen i migrationsmål, då andra bevis många gånger saknas. Bokens femte kapitel utgörs därför av en nyskriven text om värderingen av sökandens utsaga.

Antologin avslutas med en beskrivning av det offentliga biträdets roll och uppgifter, med en praktisk handledning för hur ombud bör agera i migrationsprocessen.