Sekretessen inom socialtjänsten – när kan du lämna ut uppgiften?

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-06-07

Socialsekreterare och andra befattningshavare inom socialnämnder och socialtjänsten kommer inte sällan i kontakt med andra myndigheter och enskilda som begär ut uppgifter. Men vad gäller för uppgifter som omfattas av den sekretess som gäller inom socialtjänsten? I sin bok Uppgiftsutlämnande går Fredrik Rådman igenom reglerna och ger konkreta exempel på situationer där sekretessfrågan blir aktuell.

I boken beskrivs vissa sekretessbrytande bestämmelser som reglerar förutsättningarna för socialtjänsten att lämna ut uppgifter till både brottsutredande och andra myndigheter. I viss mån berörs utlämnande av uppgifter till gode män och andra enskilda. Inledningsvis tas även begreppen sekretess, sekretessreglerad uppgift, sekretessbelagd uppgift och sekretessbrytande bestämmelse upp.


Boken ger svar på hur socialnämnden bör hantera bland annat följande situationer.

  • Domstol eller annan myndighet begär att få del av adress och telefonnummer beträffande en person med hänvisning till att domstolen eller myndigheten ska delge personen handlingar. Hur ska socialnämnden så agera?
  • Polismyndigheten begär att få ta del av uppgifter om ett antal personer i brottsutredande syfte. I vilken omfattning kan socialnämnden lämna ut uppgifter?
  • Socialnämnden ska yttra sig till domstol när ett beslut som fattats av socialnämnden överklagats till domstol. Vad kan ett yttrande innehålla och hur förhåller sig reglerna om sekretess till socialnämndens intresse av att yttra sig till domstolen?
  • JO begär att få ta del av handlingar och begär samtidigt att socialnämnden ska yttra sig över en anmälan som kommit in till JO. Vilka uppgifter bör då tas in i yttrandet?
  • En orosanmälan kommer in till socialnämnden. Den som anmälan avser begär att få del av namnet på den som lämnat in anmälan. Kan socialnämnden regelmässigt hemlighålla namnet på anmälaren?
  • En annan myndighet begär att få ta del av uppgifter hos socialnämnden och ett utlämnande kan enligt socialnämnden inte tillmötesgås. Hur ska socialnämnden hantera den situationen?

Boken kan med fördel användas av studenter på landets socionomutbildningar, praktiserade socialsekreterare, registratorer, arkivarier och andra som vill få en överblick över några vanligt förekommande bestämmelser som blir aktuella vid begäran om utlämnande av uppgifter från socialtjänsten.