Trygghet och studiero – en skola fri från kränkningar

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2017-08-28

Varje dag går ungefär två miljoner barn och ungdomar till skolan. Hur väl samarbetet i skolan fungerar har avgörande betydelse både för att kunna nå goda studieresultat och för att eleverna ska utvecklas till välfungerande samhällsmedborgare. I andra upplagan av sin bok Trygghet och studiero – en skola fri från kränkningar ger Jan Melander vägledning om hur rättsreglerna om bland annat kränkande behandling och diskriminering ska förstås och användas för att hjälpa lärare och skolledare att nå de här målen. 

Nyhetsartikel 3D_trygghet och studiero 275pxTrygghet och studiero är skriven med ett uttalat praktikerperspektiv och innehåller många exempel från skolans värld som kommenteras rättsligt. Boken ger en tydlig bild av hur rättsreglerna om kränkande behandling, diskriminering och upprätthållande av god ordning ska förstås och användas inom skolan. Tydliga förhållningssätt och råd ges till både skolledning och lärare för hur svåra situationer ska hanteras.

 
Såväl förebyggande arbete som hur utrednings- och åtgärdsarbetet ska bedrivas vid misstänkta och konstaterade kränkningar tas upp. Även viktiga frågor som oros- och polisanmälningar, när och hur lärare får använda fysisk kraft mot elever, lärares handlingsplikt för att skydda elever mot kränkningar och annan skada behandlas.
 

Boken tar upp såväl aktuella fenomen som internet-kränkningar, kränkande fotografering och bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund som mer känd problematik som våld mellan elever, utfrysning och maktlekar. Rättsliga principer för god maktutövning bildar ramen för framställningen och ger läsaren en rättslig kompass att orientera sig efter i det egna arbetet, där inga juridiska förkunskaper behövs för att förstå resonemangen.

 

När det gäller rena ordningsfrågor behandlas bland annat vad som gäller för användande av disciplinära åtgärder mot elever, utrymmet att reglera elevers klädsel (som slöja) och användandet av mobiltelefoner.

 

Nytt i andra upplagan är ett helt kapitel om vad ett införande av barnkonventionen – som med stor säkerhet kommer att bli svensk lag under 2018 – kan medföra för skolorna. Både kunskaper om barnkonventionens innehåll som barnrättighetsutredningens lagförslag behandlas därför ingående.