Tullrätt - hur hänger det ihop

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2017-10-06

All handel med länder som inte är medlemmar i EU involverar på ett eller annat sätt tullrättsliga frågor. För den som bedriver internationell handel är det därför viktigt att försäkra sig om att ha goda kunskaper på området.

Relevanta frågor att ställa sig är:

  • Finns det hinder för att importera eller exportera vissa varor?
  • Ska varorna deklareras?
  • Vem ansvarar för att en tulldeklaration lämnas Ska tull betalas och i så fall med vilket belopp?
  • Vem ska betala tullen?
  • När kan varorna disponeras?
  • Vad händer om det blir fel?

Nyhetsartikel 3D_tullratt

Tullrätten är ett av EU:s äldsta och mest harmoniserade områden och framställs emellanåt som komplext och snårigt. Tull har genom historien använts för att inbringa inkomst; skydda inhemska produkter samt för att uppfylla tekniska och sanitära krav. Men inte sällan har tullrättsliga åtgärder även använts för att verkställa andra politiska beslut och överenskommelser vilket bidraget till ämnets omfång och komplexitet.

I och med Sveriges medlemskap i EU har den tidigare svenska tullrätten till stora delar helt ersatts av den gemensamma tullrätt som gäller för samtliga EU:s medlemsstater. Men det finns fortfarande viktig kompletterande svensk lagstiftning. Den 1 maj 2016 började en ny unionstullkodex att tillämpas vilket lett till att också nya svenska tullförfattningar antagits.

I boken beskrivs på ett övergripande och lättfattligt sätt tullrättens viktigaste beståndsdelar samt hur de hänger samman. För att skapa förståelse för helheten behandlas området från såväl ett globalt; EU-rättsligt som svenskt perspektiv. Den vänder sig bland annat till personer som kommer i kontakt med tullrättsliga frågor någon gång emellanåt eller som arbetar mer kontinuerligt med vissa väl avgränsade tullrättsliga frågor och som kan ha ett intresse av att sätta in reglerna i ett större sammanhang. Men framför allt kan den förhoppningsvis vara till glädje för alla dem som av olika anledningar är nyfikna på och vill få en inblick i detta spännande rättsområde.