Unikt hjälpmedel för bättre statlig förvaltning

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning
2017-09-07

Som en följd av skandalerna i statsförvaltningen har behovet av god förvaltningskultur fått stor uppmärksamhet på sistone. Men kunskapen hos dem som arbetar i staten har länge behövt öka, bland annat kring vilka regler som gäller i den offentliga förvaltningen och hur grundläggande rättsliga principer ska tillämpas. ”Statlig tjänsteman – vilka regler gäller för dig?” är den första boken som ger en samlad praktisk introduktion till hur statliga myndigheter fungerar, vad statstjänstemän bör veta och hur de bör agera.

I stora delar av Europa krävs en specifik examen för att kunna söka en statlig tjänst. Frankrike har till exempel förvaltningsskolor där statstjänstemännen utbildas. I Sverige är läget helt annorlunda; här har statsanställda mycket skiftande utbildningsbakgrund. Idag ansvarar respektive svensk myndighet för sina anställdas introduktion och fortbildning. Därför är det extra viktigt att myndigheterna verkligen satsar på introduktionsutbildningar och fortsatt kompetensutveckling för att upprätthålla en god förvaltningskultur. En fungerande rättsstat och robusta myndigheter är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Statstjänstemannen spelar en nyckelroll – det är hen som utför arbetet i myndigheterna. Att vara statligt anställd ställer stora krav på personligt ansvarstagande och det är vanligt att statstjänstemän ställs inför etiska dilemman som sällan uppträder i den privata sektorn.

Nyhetsartikel 3D_statlig tjanstemanHittills har det saknats en bok som på ett enkelt och lättfattligt sätt förklarar hur staten fungerar och framförallt vilka regler som en statstjänsteman bör känna till. Men med ”Statlig tjänsteman – vilka regler gäller för dig?” får nu statstjänstemän och därmed myndigheter ett unikt hjälpmedel för att uppnå en god förvaltningskultur.

Trots att de statliga uppdragen ser väldigt olika ut är grundreglerna som styr Sveriges 350 myndigheter desamma. ”Statlig tjänsteman – vilka regler gäller för dig?” är en introduktion till dessa gemensamma regler. Boken ger kunskap om och förståelse för de grundläggande rättsprinciperna som alla som arbetar i staten ska känna till. Här beskrivs också hur statliga myndigheter fungerar och vad en statstjänsteman bör känna till om sina skyldigheter men också om sina rättigheter. Det bakomliggande syftet är att ju mer kunskap den anställde har om regelverket desto lättare blir det att göra rätt. Boken fungerar som en introduktion till alla nyanställda i staten men även som en praktisk uppslagsbok och fortbildning för dem som har arbetat lite längre.

Boken vänder sig i första hand till alla statstjänstemän men kan med fördel även läsas av politiker, journalister och andra som är intresserade av att få en inblick i hur en statlig myndighet fungerar. Boken ger svar på bland annat följande frågor:

  • Vem är min uppdragsgivare och vad får det för effekter på mitt handlande?
  • Hur ska jag förhålla mig till den makt jag utövar som statstjänsteman?
  • Hur hanterar jag ett ärende?
  • Varför ska jag dokumentera?
  • Vad ska jag göra om en person begär ut handlingar?
  • Vad händer om jag gör fel?

Författaren har själv lång erfarenhet av att arbeta inom staten; boken är alltså skriven av en praktiker för praktiker och innehåller tips och resonemang som hjälper statstjänstemannen att se sin roll i myndigheten samt ger ett stort antal råd och praktiska handledningar (punktlistor) för hur man mest effektivt går tillväga i vanligt förekommande situationer. Efter varje avsnitt finns tydligt angivet lagrummen för det som gåtts igenom vilket är en särskild hjälp för alla jurister i staten och även tips på böcker som man kan läsas som fördjupning i ämnet.

”Statlig tjänsteman – vilka regler gäller för dig?” ger en kunskapsbas som gör statstjänstemannen bättre på sitt jobb – och som därmed bäddar för bättre, effektivare och sundare förvaltning av Sverige.