Utlänningslagen med kommentarer – mycket nytt i 11:e upplagan

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning
2017-09-12

Migrations- och flyktingfrågor är ständigt aktuella och utlänningslagstiftningen är i många avseenden svårtillgänglig. I 11:e upplagan av sin kommentar till utlänningslagen har författarna Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö aktualiserat innehållet fram till den 1 juli 2017.


Nyhetsartikel 3D_utlanningslagenSedan förra upplagan har utlänningslagen ändrats i åtskilliga avseenden. Det gäller bland annat genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet, EU:s gränskodex och det omarbetade asylprocedurdirektivet. Nya regler har tillkommit till följd av en uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, och nya bestämmelser har införts om ansvaret för transporter av frihetsberövade utlänningar samt om medicinska åldersbedömningar.

 

Också den tillfälliga lag som infördes under 2016 i syfte att begränsa tillströmningen av asylsökande personer, och som ändrades redan under 2017 i syfte att uppmuntra nyanlända ungdomar att studera på gymnasial nivå, kommenteras.

Den nya upplagan har tillförts ett stort antal rättsfall från bland annat Europadomstolen, EU-domstolen och Migrationsöverdomstolen. I väsentliga avseenden refereras också de mer detaljerade bestämmelser som finns i utlänningsförordningen, och länkar finns till relevanta dokument.

Kommentaren sammanför lagstiftningen med relevanta förarbeten, praxis och doktrin för att ge läsaren en bra och säker bild av rättsläget. Kommentaren vänder sig i första hand till dem som i olika positioner tillämpar utlänningslagen, men den är också en utomordentlig källa till kunskap för till exempel studenter.