Vad är offentligt inom allmän verksamhet

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-04-26

Offentlighetsprincipen fyller en central uppgift inom rättskipning och offentlig förvaltning. Men principen har flera begränsningar i bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt, som huvudsakligen finns samlade i offentlighets- och sekretesslagen. Så vad gäller?

I Sigvard och Per Holstads sjätte upplaga av boken Sekretess i allmän verksamhet tar de upp frågor om offentlighetsprincipens allmänna räckvidd, bland annat vad som menas med allmän handling, sekretess och meddelarfrihet, och hur det praktiskt går till att få del av allmänna handlingar. Bland annat går de igenom vad det finns för olika slags sekretessregler, i vilken utsträckning sekretess gäller mellan myndigheter och vilka avvägningar som behöver göras när en handling begärs utlämnad. Även bestämmelserna om tystnadsplikt gås igenom.sekretess20i20allman20verksamhet_3D20artikel[1]

Boken innehåller också en närmare orientering om sekretessen inom polisväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, utbildningsväsendet, skatteväsendet och domstolsväsendet.

Utgångspunkten är de grundläggande reglerna i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighets- och sekretesslagen, men boken tar också upp vägledande uttalanden som lämnats av Högsta förvaltningsdomstolen, Högsta domstolen och Justitieombudsmannen.

Denna sjätte upplaga innehåller ett rättsfalls- och sakregister samt de aktuella författningstexterna, som sedan den förra upplagan har uppdaterats med ett antal ändringar som skett i den lagstiftning som behandlas i boken. Läs mer om och beställ Sekretess i allmän verksamhet