Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Familjerätt

Palestinska flyktingars situation inför EU-domstolen – kriget i Gaza "bäddar för en koordinerad EU-respons"

7 december 2023
| EU-rätt, Analys, Internationell rätt
Palestinier inom UNRWA-området får oftast inte flyktingstatus då de anses få tillräcklig hjälp på plats. EU-domstolen betonar att frågan om UNRWAs bistånd har upphört gäller inte bara om verksamheten avskaffas helt, utan även när organisationen inte kan fullfölja sitt uppdrag. Marios Iacovides, docent i europarätt, analyserar rättsläget.
Familjerätt

Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige.

1 november 2023
| Juridisk litteratur
Föräldraalienation är att medvetet eller omedvetet främmandegöra den andra föräldern genom att skapa främlingskap mellan ett barn och en av föräldrarna. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är psykisk barnmisshandel och att barn som utsätts löper risker på både kort och lång sikt.
Socialrätt Familjerätt

EU-domstolen: Danmark får frånta medborgarskap – svensk lag "måste ändras"

11 oktober 2023
| EU-rätt
EU-domstolen fastslår i ett färskt avgörande att det i princip inte strider mot unionsrätten att en medlemsstat, med hänvisning till allmänintresset, föreskriver att medborgarskapet kan förloras i avsaknad av verklig anknytning till landet – även om det medför att personen ifråga också förlorar sin ställning som unionsmedborgare. Vissa specifika krav innebär krav på konkreta förändringar.”Sverige måste ändra sin lagstiftning för att göra det möjligt för personer som har förlorat sitt medborgarskap att söka inom en rimlig tid efter att de fyllt 22 år”, skriver Marios Iacovides i en analys.
Processrätt Familjerätt

Ett nytt kapitel i abortfrågan: Dobbs v. Jackson – "knappast en monumental överraskning"

21 mars 2023
| Analys
USA:s högsta domstol utslag förra året i fallet Dobbs v. Jackson WHO innebär att den amerikanska konstitutionen inte längre innefattar en rätt till abort, befogenheten att reglera abort ligger nu hos till delstaterna. Filippo Valguarnera analyserar rättsutvecklingen i ljuset av historiska strider.
Familjerätt

Surrogatmoderskap – ett rättsligt dilemma och ”haltande föräldraskap”

29 september 2022
| Juridikens värld
Surrogatmödraskap är förbjudet i Sverige, varför allt fler ofrivilligt barnlösa beger sig utomlands. Juristen Emma Dalén, som har biträtt över 100 barn som kommit till världen genom surrogatarrangemang.
Familjerätt

EU-domstolen: Presumtion för beroendeförhållande när föräldrar bor ihop

25 maj 2022
EU-domstolen har nyligen utvecklat sin rättspraxis kring uppehållsrätt för tredjelandsmedborgare. Under vissa omständigheter finns det en presumtion om att det föreligger ett beroendeförhållande till en EU-medborgare. Marios Iacovides, universitetslektor vid Uppsala universitet, anar en förändrad syn i praxis.
Familjerätt

Nya föräldraskapspresumtioner och digital bekräftelse

1 februari 2022
Vid årsskiftet infördes två nya föräldraskapspresumtioner som kompletterar den nuvarande faderskapspresumtionen.
Offentlig rätt Socialrätt Familjerätt

Barn bortfördes till IS - lättare bevisa skada efter HD-dom

31 januari 2022
Mamma förde sonen till IS mot pappans vilja. Tog sex år att komma hem. Det finns en presumtion för psykisk skada om ett barn förs till en ovan och skrämmande miljö. HD höjer skadeståndet till barn och pappa.
Straffrätt Familjerätt

”Vi borde skriva flera testamenten” – boken Överförmyndare och dödsbon skyr inte dödens juridiska aspekter

29 juni 2021
| Juridisk litteratur
Med den nya boken ”Överförmyndare och dödsbon” vill författarna Peter Signäs och Eva von Schéele hjälpa landets överförmyndare och advokatbyråer att göra rätt – konsekvenserna för den enskilde kan annars bli förödande.
Offentlig rätt Familjerätt

Strider kommunala tiggeriförbud mot Europakonventionen?

24 mars 2021
| Social omsorg & Familjerätt
Europadomstolen slog fast att den schweiziska lag som totalförbjuder tiggeri inte är förenlig med Europakonventionen. Kommuner som infört tiggeriförbud
Socialrätt Familjerätt

Lex lilla hjärtat – nya lagförslag för att stärka barnets bästa

24 mars 2021
| Social omsorg & Familjerätt
Lilla hjärtat: Utredningen presenterade nyligen förslag på lagändringar som ska säkerställa att tragedin inte upprepas, föreslår bl.a. att tvångsvård
Socialrätt Familjerätt

Vår juridiska expert svarar på frågor om förvaltningslagen

27 januari 2021
| Social omsorg & Familjerätt
Förvaltningslagen reglerar medborgarnas rättigheter i förhållande till landets myndigheter – och är central för såväl rättssäkerheten som allmänhetens förtroende för myndigheterna.
Socialrätt Familjerätt

Prostitution i pandemins spår - utsattheten ökar

27 januari 2021
| Social omsorg & Familjerätt
Unga kvinnor från fattiga länder lockas till Sverige med bedrägliga löften om ett bättre liv. Andra drivs in i en destruktiv spiral av helt andra skäl. Orsakerna till att människor blir offer för människohandel och prostitution skiljer sig åt
Socialrätt Familjerätt

”Olagliga besöksförbud kan få långtgående konsekvenser för staten”

16 december 2020
| Social omsorg & Familjerätt
I dom den 30 november ha fastslagit att det ”besöksstopp” som Stockholms Stad beslutade om var olagligt. Förvaltningsrätten konstaterar att Staden genom sina åtgärder har agerat på ett sätt som ”utgör ett otillåtet ingripande i rätten till privat- och familjeliv”.
Socialrätt Familjerätt