Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Anpassat innehåll för kommunal verksamhet i JUNO

Vi har anpassat innehållet för de olika kommunala verksamheterna i JUNO. 

Läs mer om JUNO för kommuner

Skola & utbildning

Skolstödet är en casebaserad tjänst som tagits fram för att hjälpa dig som arbetar inom skolans värld att fatta korrekta beslut. Det ger en praktisk och användbar vägledning i skoljuridiska frågor och kräver inga juridiska förkunskaper.

Lagkommentarer – Tusentals kommenterade lagar (bl. a. skollagen).

Guider – Ett stort antal guider som hjälper dig att fatta rätt beslut, bl.a. inom:

 • Förskola, grundskola, gymnasieskola
 • Lokaler
 • Lärare
 • SFI
 • Skoljuridik
 • Skolskjuts
 • Vuxenutbildning
 • Särskilt stöd
 • Översyn av verksamheten.

Socialtjänst

Här hittar du allt vårt innehåll – lagkommentarer, handböcker, praxis, domsreferat, svar från experten med mera – utifrån den frågeställning som du arbetar med inom socialtjänstens verksamhetsfält.

Lagkommentarer – Tjänsten innehåller lagkommentarer till ett stort antal lagar som hjälper dig att tolka paragraferna, bl.a. till: socialtjänstlagen, föräldrabalken, LVU, LVM och LSS. Här finns också ett stort antal handböcker som ger konkret vägledning.

Myndighetsmaterial från bl.a. Socialstyrelsen, MFoF, IVO och JO.

Samtliga domar från förvaltningsdomstolarna och de allmänna domstolarna ingår i tjänsten. Vår nyhetsredaktion refererar de mest intressanta domarna.

Miljörätt & hälsoskydd

Lagkommentarer finns bl.a. till: miljöbalken, jordabalken, expropriationslagen, livsmedelslagen, smittskyddslagen, lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar m. fl.

Myndighetsmaterial från bl.a. Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, JO, JK, m.fl.

Samtliga domar från mark- och miljödomstolarna, förvaltningsdomstolarna och de allmänna domstolarna. Du kan även hitta samtliga EU-dokument inom miljörätt i tjänsten. Vår nyhetsredaktion refererar de mest intressanta domarna.

Guider Inom miljörätt och hälsoskydd har vi guider inom:

 • Livsmedelstillsyn
 • Hälsoskyddsfrågor
 • Miljörätt
 • Energi
 • VA
 • Renhållning
 • Krisberedskap och räddningstjänst.

 

Arbetsrätt & arbetsmiljö

Lagkommentarer finns bl.a. till arbetsmiljölagen, MBL, LAS, arbetstidslagen, LOA m.fl.

Myndighetsmaterial från bl.a. Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudsmannen, JO, JK, m.fl. I tjänsten finns även Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Samtliga domar från Arbetsdomstolen, förvaltningsdomstolarna och de allmänna domstolarna, inklusive domar om viten, sanktionsavgifter och övriga arbetsmiljömål ingår i tjänsten. Vår nyhetsredaktion refererar de mest intressanta domarna.

Byggnation, fastighetsrätt & infrastruktur

Lagkommentarer finns bl.a. till jordabalken, plan- och bygglagen, expropriationslagen, fastighetsbildningslagen m.fl.

Myndighetsmaterial med föreskrifter och vägledande dokument från exempelvis Lantmäteriet, Boverket, Trafikskadenämnden m.fl.

Samtliga domar från mark- och miljödomstolarna, förvaltningsdomstolarna samt de allmänna domstolarna finns i tjänsten. Vår nyhetsredaktion refererar de mest intressanta domarna.

Guider – I våra guider hittar du ett juridiskt informationsunderlag som hjälper dig att fatta rätt beslut i olika frågor. Inom byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur har vi guider inom:

 • Bygglov
 • Detaljplan
 • Strandskydd
 • Ledningsrätt
 • Expropriation
 • Fastighetsfrågor
 • Kommunikation.

Offentlig upphandling

Lagkommentarer finns bl.a. till: konkurrenslagen, LOU, LUF, LOV m.fl.

Myndighetsmaterial med föreskrifter, beslut och vägledande dokument från exempelvis Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Samtliga EU-rättsliga dokument inom konkurrensrätt. Beslut från JK och JO m.m.

Samtliga domar och praxis från förvaltningsdomstolarna och de allmänna domstolarna ingår i tjänsten. Vår nyhetsredaktion refererar de mest intressanta domarna.

Offentlig förvaltning

Lagkommentarer – Tjänsten innehåller lagkommentarer till ett stort antal lagar på flera olika nivåer som hjälper dig att tolka paragraferna. Kommentarer finns bl.a. till kommunallagen, GDPR, regeringsformen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningsprocesslagen m.fl.

Myndighetsmaterial med föreskrifter från exempelvis Justitiekanslern och Justitieombudsmannen.

Samtliga domar och praxis från förvaltningsdomstolarna och de allmänna domstolarna. Vår nyhetsredaktion refererar de mest intressanta domarna.

Guider – I våra guider hittar du ett juridiskt informationsunderlag som hjälper dig att fatta rätt beslut i olika frågor. Inom offentlig förvaltning har vi guider inom:

 • Kommunala befogenheter
 • Kommunalrätt
 • Laglighetsprövning
 • Offentlighet och sekretess
 • Personuppgifter
 • Förvaltningsprocessrätt.

Håll dig uppdaterad

Läs våra senaste nyheter