Till övergripande innehåll för webbplatsen

Specialiserat innehåll för olika förvaltningar i JUNO

Vi har specialiserat innehåll för olika förvaltningar i JUNO. 

Läs mer om JUNO för kommuner

Skola & utbildning

Skolstödet är en casebaserad tjänst som tagits fram för att hjälpa dig som arbetar inom skolans värld att fatta korrekta beslut. Det ger en praktisk och användbar vägledning i skoljuridiska frågor, och kräver inga juridiska förkunskaper.

Lagkommentarer - Tusentals kommenterade lagar (ex. Skollagen, skolförordningen, Gymnasielagen, m.fl.)

Guider - Vi har även ett stort antal guider i tjänsten för att hjälpa dig fatta rätt beslut, bl.a. inom:

 • Förskola, grundskola, gymnasieskola
 • Lokaler
 • Lärare
 • SFI
 • Skoljuridik
 • Skolskjuts
 • Vuxenutbildning
 • Särskilt stöd
 • Översyn av verksamheten, m.fl
 • Tusentals kommenterade lagar (ex. Skollagen, skolförordningen, Gymnasielagen, m.fl.)

Social omsorg & familjerätt

Lagkommentarer - Tjänsten innehåller lagkommentarer till ett stort antal lagar på flera olika nivåer, som hjälper dig att tolka paragraferna. Kommentarer finns bl.a. till: Socialförsäkringen, Socialtjänstlagen Föräldrabalken, LVU, Lex Maria, Lex Sara, Lag om vård av missbrukare, Lag om färdtjänst, Alkohollagen, Tobakslagen, m.fl.

Myndighetsmaterial från bl.a. Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

Samtliga domar från förvaltningsdomstolarna och förvaltningsrätterna ingår i tjänsten.

Guider - Inom social omsorg och familjerätt har vi guider inom:

 • Överförmyndaren
 • Socialtjänst
 • Socialförsäkring
 • Barn och ungdomsvård
 • Hälso- och sjukvård
 • Äldreomsorg
 • Färdtjänst
 • Funktionsnedsättning
 • Individ- och familjeomsorg
 • Migration, m.fl.

Miljörätt & hälsoskydd

Lagkommentarer finns bl.a. till: miljöbalken, jordabalken, expropriationslagen, livsmedelslagen, smittskyddslagen, lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar, m.fl.

Myndighetsmaterial från bl.a. Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, JO, JK, m.fl.

Samtliga domar från förvaltningsdomstolarna och förvaltningsrätterna. Samtliga domar från Mark- och miljööverdomstolarna. Dessa refereras även i nyhetstjänsten i JUNO. Du kan även hitta samtliga EU-dokument inom miljörätt i tjänsten.

Guider - Inom miljörätt och hälsoskydd har vi guider inom:

 • Livsmedelstillsyn
 • Hälsoskyddsfrågor
 • Miljörätt
 • Energi
 • VA
 • Renhållning
 • Krisberedskap och räddningstjänst, m.fl.

 

Arbetsrätt & arbetsmiljö

Lagkommentarer finns bl.a. till: arbetsmiljölagen, MBL, LAS, arbetstidslag, lag om offentlig anställning, m.fl.

Myndighetsmaterial från bl.a. Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudsmannen, JO, JK, m.fl. I tjänsten finns även Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Samtliga domar från förvaltningsdomstolarna och förvaltningsrätterna. Samtliga domar från Arbetsdomstolen, domar om viten, sanktionsavgifter och övriga arbetsmiljömål ingår i tjänsten.

Byggnation, fastighetsrätt & infrastruktur

Lagkommentarer finns bl a. till: jordabalken, plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, expropriationslagen, fastighetsbildningslagen, m.fl.

Myndighetsmaterial med föreskrifter och vägledande dokument från exempelvis Lantmäteriet, Boverket, Trafikskadenämnden m.fl. Författningssamling från Lantmäteriet, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten och Boverket.

Samtliga domar från Mark- och miljööverdomstolen, förvaltningsdomstolarna samt förvaltningsrätterna och tingsrätterna finns i tjänsten.

Guider - I våra guider hittar du ett juridiskt informationsunderlag som hjälper dig att fatta rätt beslut i olika frågor. Inom byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur har vi guider inom:

 • Bygglov
 • Detaljplan
 • Strandskydd
 • Ledningsrätt
 • Expropriation
 • Fastighetsfrågor
 • Kommunikation, m.fl.

Offentlig upphandling

Lagkommentarer finns bl.a. till: konkurrenslagen, LOU, LUF, LOV, m.fl.

Myndighetsmaterial med föreskrifter, beslut och vägledande dokument från exempelvis Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Samtliga EU-rättsliga dokument inom konkurrensrätt. Beslut från JK och JO, m.m.

Samtliga domar och praxis från förvaltningsdomstolarna, allmänna domstolar, inklusive förvaltningsrätterna och tingsrätterna ingår i tjänsten.

Offentlig förvaltning

Lagkommentarer - Tjänsten innehåller lagkommentarer till ett stort antal lagar på flera olika nivåer som hjälper dig att tolka paragraferna. Kommentarer finns bl.a. till: kommunallagen, personuppgiftslagen, rättegångsbalken, regeringsformen, förvaltningslagen, regeringsformen m.fl.

Myndighetsmaterial med föreskrifter från exempelvis Justitiekanslern och Justitieombudsmannen.

Samtliga domar och praxis från förvaltningsdomstolarna, allmänna domstolar, inklusive förvaltningsrätterna och tingsrätterna ingår i tjänsten.

Guider - I våra guider hittar du ett juridiskt informationsunderlag som hjälper dig att fatta rätt beslut i olika frågor. Inom offentlig förvaltning har vi guider inom:

 • Kommunala befogenheter
 • Kommunalrätt
 • Laglighetsprövning
 • Offentlighet och sekretess
 • Personuppgifter
 • Processrätt, m.fl.

Håll dig uppdaterad

Läs våra senaste nyheter