Kortnyheter

Strokepatient slipper försenings- och tilläggsavgift

Ett fordon som en man är registrerad ägare till passerade över Sundsvallsbron, varpå Transportstyrelsens beslut om infrastrukturavgift skickades till hans digitala brevlåda.

Eftersom mannen drabbats av hjärnblödning och låg på sjukhus i fem månader betalade han inte avgiften i tid. Han påfördes då även både försenings- och tilläggsavgift. Även dessa beslut skickades till hans digitala brevlåda.

Av läkarintyg utfärdat ett par månader senare framgår att han hade kvarstående svåra strokesymtom som bl.a. innebar att han inte kunde tala eller på samma sätt som före hjärnblödningen utföra dagliga sysslor. Kammarrätten finner att det som framkommit innebär att han blivit betalningsskyldig för försenings- och tilläggsavgift utan egen förskyllan. Det vore därför uppenbart oskäligt att ta ut försenings- och tilläggsavgift av mannen. 

Kammarrätten i Sundsvall 540-22

Sänkt straff i mål om drogsmuggling

Tidigt morgonen den 20 november 2021 körde två kvinnor en bil över Öresundsbron och fastnade tullen med cirka 29 kg cannabisharts i ett lönnutrymme i bagageutrymmet. Kvinnorna och en man som stått som ägare på bilen, och som kvinnorna haft telefonkontakt med vid flera tillfällen, åtalades för grov narkotikasmuggling.

Tingsrätten fann åtalet styrkt och dömde de tre till fängelsestraff mellan fyra och fyra år och tre månaders fängelse. Tingsrätten förklarade även bilen, då med en ny ägare, förverkad. Mot bakgrund av oklara vittnesuppgifter kring mannens inblandning i smugglingen, bla att bilen redan vid tiden för smugglingen hade överlåtits till den nya ägaren och att det inte finns tillräckligt stöd för slutsatsen att mannen handlade för egen räkning, finner hovrätten att han inte är att anse som gärningsman.

Mannen bedöms däremot ha främjat smugglingsbrottet och döms istället för medhjälp till grov narkotikasmuggling. Påföljden sänks som en konsekvens av detta till tre år och tre månader fängelse

Hovrätten för Skåne och Blekinge B 2489-22

Tio vindkraftverk stoppas - fåglar skulle påverkas

Rabbalshede Kraft AB nekas tillstånd till att bygga tio stycken vindkraftverk i Töreboda. Länsstyrelsen beviljade först tillstånd, men sedan ett stort antal privatpersoner, företag och kommuner överklagat tillståndet har mark- och miljödomstolen nu upphävt det. Beslutet fattas av hänsyn till den skyddsvärda fågelarten tjäder.

Med beaktande av förhållandena på platsen bedömer mark- och miljödomstolen att vindkraftverksamheten inte kan bedrivas utan att tjädern riskerar att påverkas på ett förbjudet sätt. Skyddsåtgärder bedöms inte vara tillräckliga och mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om tillstånd.

Överklagande från två angränsande kommuner avvisas då mark- och miljödomstolen bedömer att de inte har klagorätt eftersom de inte anses särskilt berörda.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg M 4607-20

 

Studerande ska flytta från studentlägenhet - maxtiden överskriden

Hyresvärden yrkade att hyresavtalet för studentlägenheten skulle upphöra eftersom mannen bott den maximala boendetiden om sex år.

Mannen motsatte sig yrkandet och anförde att han fortfarande studerade och hade behov av lägenheten.

Utredningen visar att mannen tidigare har haft ett hyresavtal avseende en annan studentlägenhet hos värden men hyresnämnden fann att det inte var visat att den totala boendetiden skulle omfatta även den tidigare lägenheten. Hyresavtalet skulle fortsätta att gälla med oförändrade villkor.

Hovrätten finner däremot att avtalet mellan hyresvärden och mannen innebär att han inte får bo i hyresvärdens fastighetsbestånd under en längre tid än sex år. Den maximala tiden har överskridits och hovrätten anser inte att det framkommit tillräckliga skäl för att ändå förlänga hyresavtalet.

Hovrätten beslutar att hyresavtalet för studentlägenheten har upphört.

Svea hovrätt ÖH 14426-21

 

ICA förlorar skiljedomsmål

Bergsala skulle enligt ramavtalet med ICA-koncernen främst leverera belysningsprodukter. 2018 uppkom en tvist och Bergsala påkallade skiljeförfarande med yrkande om att ICA skulle förpliktas att betala drygt 660 000 USD plus ränta för obetalda levererade produkter.

ICA yrkade å sin sida att Bergsala skulle betala drygt 58 milj kr plus ränta avseende överpriser.

Genom skiljedom förpliktades ICA betala det yrkade beloppet till Bergsala och Bergsala skulle betala drygt 244 kr plus ränta till ICA.

ICA yrkade att skiljedomen skulle ogiltigförklaras eller upphävas.

Sammantaget finner hovrätten att det inte finns något att invända mot skiljedomen och det saknas skäl att ogiltigförklara domen eller upphäva den.

Käromålet ogillas. Det finns dock enligt hovrätten skäl att tillåta att domen överklagas.

Svea hovrätt T 7158-20

 

Mammans psykiska besvär hindrar inte växelvis boende

Tingsrätten beslutade att parterna skulle ha gemensam vårdnad om sonen och att han skulle bo växelvist hos parterna.

Pappan yrkade att sonen skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom och hänvisade till att mamman kort tid efter tingsrättens dom fått akut tvångsvård inom psykiatrin. Sonen bodde då hos sin mormor de veckor som han skulle bo hos mamman.

Av behandlande psykoterapeuts uppgifter framgår dock att mamman mår mycket bättre och att mamman får adekvat behandling för sitt sjukdomstillstånd. Sonen, 12 år, anförde att han ville bo lika mycket hos sina föräldrar.

Sammantaget finner hovrätten att det är sonens bästa att sonen även fortsättningsvis ska bo växelvist hos parterna, vilket också är förenligt med kontinuitetsprincipen.

Svea hovrätt T 6199-21

 

 

Lastbilschaufför fälls för dödsolyckan på Hallandsåsen

Natten till den 30 april färdades sex personer söderut på väg E6 vid Hallandsåsen när deras minibuss började brinna. De stannade fordonet i körfältet längst till höger och klev ut, på stället saknades väggren. Strax därefter stannade en trafikant i det vänstra körfältet och slog på sina varningsblinkers. När lastbilschauffören senare kom i det högra körfältet upptäckte han inte den brinnande, stillastående minibussen – krocken som följde ledde till att tre personer dog.

Det står klart att föraren har följt hastighetsbegränsningen på platsen och inte brutit mot några regler gällande kör- och vilotider. Enligt tingsrättens bedömning var lastbilschauffören dock allvarligt oaktsam genom att inte sänka hastigheten, trots att han i god tid före olyckan sett ett fordons påslagna varningsblinkers i vänster körfält. Tingsrätten anser även att han med hänsyn till omständigheterna borde ha varit mer uppmärksam på vad som fanns framför honom. Mannen döms för tre fall av vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik. Påföljden bestäms till villkorlig dom.

Helsingborgs tingsrätt B 2848-22

 

Man som felaktigt erkände mord nekas skadestånd

År 1986 tog en då 15-årig pojke på sig mordet på sin styvmor trots att han var oskyldig. Erkännandet gjordes efter påverkan av en nära anhörig. Han häktades och dömdes till sluten psykiatrisk vård och var frihetsberövad i drygt ett år och tio månader. Redan 1988, under den psykiatriska vården, tog han tillbaka sitt erkännande, men den återupptagna förundersökningen lades ner. Först år 2016 beviljades han resning. Och när åklagaren lagt ned åtalet meddelades en frikännande dom.

Den som varit felaktigt frihetsberövad har som utgångspunkt rätt till ersättning för den skada som orsakats genom frihetsberövandet. Högsta domstolen finner att den drabbade personen genom sitt falska erkännande uppsåtligen föranledde det felaktiga frihetsberövandet och att han inte tvingats till detta genom våld eller allvarligt hot. Hans ersättningsanspråk för det felaktiga frihetsberövandet avslås.

Högsta domstolen T 4705-21

Spelade för hög musik – fälls för förargelseväckande beteende

En 22-årig man åtalades för förargelseväckande beteende efter att under natten den 10 september 2021 spelat hög musik ur en bil i centrala Torsby. Efter att en oenig tingsrätt friat mannen från straffansvar, fälls han nu i hovrätten.

Att ljudnivån från bilen varit mycket hög, att bilen framförts genom centrala Torsby och att detta skett ”under en tid på dygnet då det kan antas att boende i närheten försöker sova”, anses tillräckligt för en fällande dom. Mannen döms för förargelseväckande beteende och ska betala 1 000 kr i böter.

Hovrätten för Västra Sverige B 3193-22

Fyra månaders fängelse för mened – ljög om att han körde bilen

Den tilltalade i hovrätten som åtalats för mened hördes i tingsrätten i ett mål om olovlig körning och framförde under ed att det var han som kört en bil vid det aktuella tillfället. Han lämnade därmed uppgifter som var av betydelse för domstolens prövning av om det var den i tingsrätten tilltalade kvinnan som körde bilen eller inte. Tingsrätten som lade ett annat vittnesmål till grund för sin bedömning fann att kvinnan var skyldig till brottet och dömde henne till ansvar.

Hovrätten bedömer att det är styrkt att den tilltalade mannen objektivt lämnat osanna uppgifter när han under ed i tingsrätten uppgett att han själv kört bilen. Han ska därför dömas för mened, som inte är ringa, och får ett fängelsestraff om fyra månader som påföljd.

Göta hovrätt B 3947-21