Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kortnyheter

Rätt att neka föräldraledighet med hänvisning till störning i verksamheten

Tre kriminalvårdare som arbetade med transporter ansökte om föräldraledighet på deltid med både fast start- och sluttid. Kriminalvården meddelade att ledighet endast kunde beviljas om vårdarna godkände att omplaceras till arbete vid häkte eller anstalt. Två av vårdarna godtog omplacering och arbetade under ledigheten vid häkte. Den tredje motsatte sig omplacering och någon föräldraledighet kom inte till stånd.

Arbetsdomstolen har nu funnit att det skulle ha inneburit en påtaglig störning av verksamheten enligt 14 § föräldraledighetslagen om någon av de tre varit ledig i enlighet med sina ansökningar. Mot den bakgrunden har Kriminalvården inte brutit mot lagen genom att inte låta dem vara lediga i enlighet med sina ansökningar med oförändrade arbetsuppgifter.

Arbetsdomstolen dom nr 4/22

 

Hyresavtal upphör - betalade hyran för sent och hotade fastighetsförvaltare

Hyresvärden yrkade att hyresavtalet skulle upphöra eftersom hyresgästen vid upprepade tillfällen betalat hyran för sent, även efter hyresnämndens beslut. Hovrätten konstaterar att hyresgästen delgetts uppsägningen korrekt och utredningen visar att hyran för lägenheten betalats för sent vid flera tillfällen. Det står vidare klart att hyresgästen skickat e-postmeddelanden med hotfullt innehåll till hyresvärdens fastighetsförvaltare.

Sammantaget finner hovrätten att hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet inte skäligen ska förlängas. Överklagandet avslås.

Svea hovrätt ÖH 3799-21

Fem års fängelse för sexbrott mot barn genom kontakt via Snapchat

En 51-årig man fick via Snapchat kontakt med flickor mellan 11 och 15 år gamla och inledde konversationer med dem där han bland annat ställde frågor av sexuell karaktär, uppmanade dem till sexuell posering och föreslog sex mot betalning. Mannen åtalades för en rad brott mot sammanlagt 31 flickor och förnekade samtliga.

Mannen döms nu till fem års fängelse för bland annat våldtäkt mot barn, olaga hot, sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering och försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Flera av brotten har skett genom konversationerna på Snapchat, bland annat försök till sexuellt utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling samt sexuellt ofredande.

Falu tingsrätt B 361-21

Fälls för grovt penningtvättsbrott - näringsförbudet förkortas

Behållningen på närmare 900 000 kronor från ett fakturabedrägeri riktat mot två utländska bolag hamnade på ett av mannens bolags konto, varefter nästan hela summan överfördes till andra personers konton. Mannen åtalades för bland annat sex bedrägerier mot olika leverantörer och grovt penningtvättsbrott, alternativt grov näringspenningtvätt.

Tingsrätten fann åtalet styrkt och dömde mannen till ett år och fyra månaders fängelse och tio års näringsförbud. Det senare med motiveringen att han grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamheten och han hade gjort sig skyldig till grovt penningtvättsbrott genom att använda sitt bolags bankkonto vid brottet.

Hovrätten ändrar nu och reducerar antalet år med näringsförbud. Enligt hovrätten kan näringsförbudet, mot bakgrund av brottslighetens straffvärde på minst sex månader, stanna vid tre år.

Göta hovrätt B 4085-21

17-åring frias från grovt barnpornografibrott

En 17-åring åtalades för två fall av grovt barnpornografibrott efter att polisen tipsats om att hans IP-adress kunnat kopplas till en delning av 33 filmer med sexuella övergrepp mot barn genom molntjänsten Dropbox och till två filmer med liknande material på konton på molntjänsten MEGA.

Tingsrätten fällde men hovrätten friar nu 17-åringen. Enligt hovrätten stämmer visserligen uppgifterna om att hans IP-adress kunnat kopplas till filmerna via Dropbox och MEGA. Däremot har det avseende filmerna i Dropbox inte kunnat visas att han även delat dessa med andra. När det gäller filmerna via MEGA anser hovrätten det inte bevisat att 17-åringen kände till att de var nedladdade när han loggade in en minut för att, som han hävdar själv, ladda ned ett spel.

Hovrätten gör sammanfattningsvis bedömningen att den bevisning som har åberopats inte är tillräcklig för att beviskravet ska anses ha uppfyllt för fällande dom och ogillar åtalet.

Hovrätten för Västra Sverige B 6135-21

Koppeltvång efter hundattacker ska omfatta alla hundar hos ägaren

Hundar tillhörande paret har enligt utredningen år 2013 i ett naturreservat sprungit ikapp och hoppat upp mot en joggare och år 2015 bitit en älgkalv. Vid ett annat tillfälle hade hundar slitit sig och bitit en åttaåring.

Länsstyrelsen förelade paret att hålla hundarna kopplade och att ingen person under 15 år fick rasta dem. Klaganden ifrågasatte varför alla hundar skulle omfattas av koppeltvånget och ansåg att det var fråga om en kollektiv bestraffning. Han yrkade få använda ett så kallat flexikoppel på de hundar som inte varit inblandade i incidenterna. I syfte att förebygga skador och olägenheter bedömer kammarrätten att koppeltvånget ska omfatta samtliga parets hundar. 

Kammarrätten i Stockholm 7563-21

Gondolen får miljonskadestånd för störningar

Detaljplanen för Slussen i Stockholm vann laga kraft 2013 och omfattande rivnings- och byggnadsarbeten pågår sedan 2016 i området. Bolaget som driver restaurang Gondolen yrkade att kommunen skulle förpliktas betala 37,7 milj kr för de störningar som bolaget drabbats av och som inneburit minskad omsättning.

Mark- och miljödomstolen fann att störningarna orsakat bolaget förmögenhetsskada. Kommunen förpliktades betala totalt 18 570 000 kr plus ränta till bolaget.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att störningarna, särskilt med beaktande av den tid de pågått och den betydande omsättningsminskning de orsakat, inte skäligen bort tålas. Mark- och miljööverdomstolen instämmer därför i underinstansens bedömningar och fastställer mark- och miljödomstolens dom.

Mark- och miljööverdomstolen M 13114-20

Grovt arbetsmiljöbrott när man dog i sprängolycka

År 2015 dog en grävmaskinist i en sprängolycka i Vånga i norra Skåne. Eftersom det var en arbetsplatsolycka väckte åklagaren åtal mot flera i ledande ställning för arbetsmiljöbrott och yrkade på företagsbot. Tingsrätten i Kristianstad har nu dömt en den man som arbetade som sprängarbas för grovt arbetsmiljöbrott till villkorlig dom.

Enligt tingsrätten hade sprängarbasen uppenbarligen gjort en felbedömning när han förklarade sprängplatsen som säker. Vid en okulär besiktning av sprängplatsen hade han kunnat konstatera att allt sprängmedel inte hade detonerat. Han ska också solidariskt med sin arbetsgivare betala 30 000 kr i skadestånd till den avlidnes efterlevande.

Tingsrätten bedömde att den korrekta nivån på en företagsbot var 1,5 miljoner kronor, men att det fanns särskilda skäl att efterge den då sprängarbasen haft en sådan unik ställning i företaget. Påföljden för sprängarbasen stannar vid villkorlig dom eftersom han efter olyckan inte längre kan arbeta som sprängarbas och fått acceptera en anställning med halverad lön.

 
Kristianstads tingsrätt B 2146-15

Kvinna med treårig son i famnen slogs med öppen hand - brottsrubriceringen lindras

Efter ett verbalt gräl var kvinnan ute på gården med parets treårige son i famnen när mannen kom fram till henne och utdelade ett slag i ansiktet på henne med öppen hand. Mannen åtalades för misshandel. Tingsrätten konstaterade att det varit fråga om ett lättare slag med öppen hand, att kvinnan endast orsakades smärta och att en sådan misshandel regelmässigt ansågs som ringa. Men eftersom kvinnan när slaget utdelades hade sonen i famnen, vilket både påtagligt försämrat hennes möjligheter att värja sig mot slaget och skadat tryggheten och tilliten hos sonen, bedömdes misshandeln vara av normalgraden.

Hovrätten instämmer visserligen i att det är försvårande att slaget utdelats framför parets gemensamma son. Men eftersom det samtidigt inte är visat annat än att det varit ett slag med öppen hand som endast medfört hastigt övergående smärta finner hovrätten att det saknas skäl att bedöma misshandeln på annat sätt än som ringa. Påföljden ändras därmed även från villkorlig dom och 100 dagsböter till enbart 100 dagsböter.

Göta hovrätt B 3714-21

 

Har bedragen bankkund handlat särskilt klandervärt?

Efter att tingsrätten förpliktade Länsförsäkringar att betala 385 000 kr plus ränta till käranden, en 55-årig man, efter obehöriga transaktioner från dennes bankkonto, ogillade hovrätten käromålet. En bedragare hade utfört transaktionerna genom att påstå att denne ringde från banken och förmådde 55-åringen att logga in och skapa BankID.

Hovrätten ansåg att käranden agerat särskilt klandervärt i den mening som avses i betaltjänstlagen då käranden hade kunnat förhindra transaktionerna genom att motringa banken och ställa kontrollfrågor. Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd.

Högsta domstolen T 6679-21