Kortnyheter

Ingen vill ta hand om hunden Ace - avlivas om tio dagar

Hunden Ace smet från sitt hem i maj och angrep då ett barn genom att bita och ruska i honom. Barnet orsakades sådana skador att han behövde sjukvård. Vid samma tillfälle ska Ace även sprungit efter och försökt angripa andra personer samt cyklister. Incicenten ledde till att Länsstyrelsen beslutade att omhänderta och avliva Ace.

Ägaren överklagade beslutet och förvaltningsrätten bedömde att Ace inte kunde återlämnas till ägaren utan att hunden istället skulle omplaceras. Tiden gick utan att någon omplacering kom till stånd. Länsstyrelsen, som överklagat förvaltningsrättens beslut, framhöll att Ace uppvisat ett beteende som ställer höga krav på den som ska ta hand om den. Något som gjorde det svårt att få till en omplacering.

Kammarrätten beslutar nu att Ace får avlivas inom tio dagar från kammarrättens dom om det inte går att omplacera hunden till en lämplig person. Det betyder att Ace dagar på jorden är räknade den 27 augusti om ingen vill förbarma sig över hunden. 

Kammarrätten i Sundsvall 2130-22

Hovrätten fastställer livstids fängelse för mord på 81-årig far

Under påskhelgen 2022 sköt den 59-årige mannen sin 81-årige far på nära håll i huvudet med ett hagelgevär när denne låg ned på golvet i den gemensamma bostaden. Åtalad för mord erkände mannen dråp. Till stöd för detta anförde han bland annat att han under åren innan gärningen då de bott tillsammans upplevt sig verbalt och känslomässigt attackerad av sin far.

Tingsrätten dömde honom dock till livstids fängelse för mord. Även om händelseförloppet varit snabbt måste enligt tingsrätten omständigheten att mannen inom ramen för sin plan först avfyrade ett blindskott mot fadern anses försvårande eftersom denne då utsattes för ett skendödande. Att fadern låg på golvet utan att kunna ta sig upp för att undkomma och att det dödande skottet avfyrades på nära håll måste betraktas som avgjort hänsynslöst, och i samma riktning talade att gärningen förövades mot en närstående gammal man i dennes hem.

Efter mannens överklagande i fråga om rubricering och påföljd gör hovrätten nu samma bedömning som och delar fullt ut tingsrättens bedömning av vad som är att betrakta som försvårande omständigheter. I likhet med tingsrätten anser hovrätten även att utredningen inte ger stöd för några förmildrande omständigheter, och fastställer därmed tingsrättens dom.

Hovrätten för Övre Norrland B 704-22

Sänkt straff då cannabisodling var för eget bruk

Den 63-årige mannen som brukat cannabis sedan 1970-talet åtalades för narkotikabrott efter att polisen hittat femton plantor hemma hos honom. Själv hävdade mannen att det var fråga om laglig industrihampa som han hade som prydnadsväxter.

Vid analys visade det sig dock att växtdelarna var narkotikaklassad cannabis och mannen dömdes i enlighet med åtalet till tre månaders fängelse. Mannen överklagade och hovrätten finner nu att det i viss mån är försvårande att det har varit fråga om framställning av narkotika. Men eftersom inget annat har framkommit än att narkotikan varit avsedd endast för eget bruk, och att den analyserade narkotikan även innehållit växtdelar som inte kan ha haft någon särskilt hög THC-halt, bedömer hovrätten straffvärdet vara något lägre och sänker påföljden till två månaders fängelse.

Göta hovrätt B 2067-22
 

Buddisternas ädelstensport hamnade för nära stranden

Det Vietnamesiska buddistförbundet beviljades bygglov för att uppföra en port på en fastighet Hjällbo i Göteborg. Men bygget påbörjades innan startbesked getts och porten uppfördes dessutom på en angränsande fastighet inom strandskyddat område ägd av Göteborgs kommun.

Byggnadsnämnden förelade förbundet vid vite att riva byggnadsverket, men rättelse har inte skett och nämnden ansökte om utdömande av vitet.

Buddistförbundet ansökte om dispens och anstånd med flytten av porten, som bestod av ädelstensmaterial, och anförde att en insamling pågick för att klara kostnaden.

Mark- och miljödomstolen finner att vitesföreläggandet är lagligen grundat och tillräckligt tydligt samt bedömer att det saknas skäl att jämka vitet. Förbundet förpliktas betala 120 000 kr till staten.

Mark- och miljöödomstolen i Vänersborg P 1891-22

Misstänkt bortgifte - utreseförbud står fast

En lågbegåvad 17-årig flicka med språkstörning som går i särskoleklass berättade för socialtjänsten att hon varit förlovad med en pojke i Jordanien, att föräldrarna köpt en enkelbiljett dit åt henne och att släktingar där skulle ta hand om hennes mobiltelefon och pass. Ansvarig stadsdelsnämnd i Stockholm beslutade då om tillfälligt utreseförbud för flickan.

Beslutet överklagades, där dels flickan förklarade att allt var ett missförstånd och att resan inte längre var aktuell, dels föräldrarna förklarade att det inte alls handlade om bortgifte utan om ett besök hos flickans kusiner. Därefter skulle resan fortsätta till Turkiet där mamman och systern skulle möta henne. Planen var att hon skulle vara tillbaka i god tid före skolstarten.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten anser dock att flickans återtagande av de uppgifter som hon tidigare lämnat till socialtjänsten och föräldrarnas dementier, inte förändrar bedömningen att behovet av att utreseförbudet kvarstår, och avslår överklagandena.

Kammarrätten i Stockholm 5126-22

Strokepatient slipper försenings- och tilläggsavgift

Ett fordon som en man är registrerad ägare till passerade över Sundsvallsbron, varpå Transportstyrelsens beslut om infrastrukturavgift skickades till hans digitala brevlåda.

Eftersom mannen drabbats av hjärnblödning och låg på sjukhus i fem månader betalade han inte avgiften i tid. Han påfördes då även både försenings- och tilläggsavgift. Även dessa beslut skickades till hans digitala brevlåda.

Av läkarintyg utfärdat ett par månader senare framgår att han hade kvarstående svåra strokesymtom som bl.a. innebar att han inte kunde tala eller på samma sätt som före hjärnblödningen utföra dagliga sysslor. Kammarrätten finner att det som framkommit innebär att han blivit betalningsskyldig för försenings- och tilläggsavgift utan egen förskyllan. Det vore därför uppenbart oskäligt att ta ut försenings- och tilläggsavgift av mannen. 

Kammarrätten i Sundsvall 540-22

Sänkt straff i mål om drogsmuggling

Tidigt morgonen den 20 november 2021 körde två kvinnor en bil över Öresundsbron och fastnade tullen med cirka 29 kg cannabisharts i ett lönnutrymme i bagageutrymmet. Kvinnorna och en man som stått som ägare på bilen, och som kvinnorna haft telefonkontakt med vid flera tillfällen, åtalades för grov narkotikasmuggling.

Tingsrätten fann åtalet styrkt och dömde de tre till fängelsestraff mellan fyra och fyra år och tre månaders fängelse. Tingsrätten förklarade även bilen, då med en ny ägare, förverkad. Mot bakgrund av oklara vittnesuppgifter kring mannens inblandning i smugglingen, bla att bilen redan vid tiden för smugglingen hade överlåtits till den nya ägaren och att det inte finns tillräckligt stöd för slutsatsen att mannen handlade för egen räkning, finner hovrätten att han inte är att anse som gärningsman.

Mannen bedöms däremot ha främjat smugglingsbrottet och döms istället för medhjälp till grov narkotikasmuggling. Påföljden sänks som en konsekvens av detta till tre år och tre månader fängelse

Hovrätten för Skåne och Blekinge B 2489-22

Tio vindkraftverk stoppas - fåglar skulle påverkas

Rabbalshede Kraft AB nekas tillstånd till att bygga tio stycken vindkraftverk i Töreboda. Länsstyrelsen beviljade först tillstånd, men sedan ett stort antal privatpersoner, företag och kommuner överklagat tillståndet har mark- och miljödomstolen nu upphävt det. Beslutet fattas av hänsyn till den skyddsvärda fågelarten tjäder.

Med beaktande av förhållandena på platsen bedömer mark- och miljödomstolen att vindkraftverksamheten inte kan bedrivas utan att tjädern riskerar att påverkas på ett förbjudet sätt. Skyddsåtgärder bedöms inte vara tillräckliga och mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om tillstånd.

Överklagande från två angränsande kommuner avvisas då mark- och miljödomstolen bedömer att de inte har klagorätt eftersom de inte anses särskilt berörda.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg M 4607-20

 

Studerande ska flytta från studentlägenhet - maxtiden överskriden

Hyresvärden yrkade att hyresavtalet för studentlägenheten skulle upphöra eftersom mannen bott den maximala boendetiden om sex år.

Mannen motsatte sig yrkandet och anförde att han fortfarande studerade och hade behov av lägenheten.

Utredningen visar att mannen tidigare har haft ett hyresavtal avseende en annan studentlägenhet hos värden men hyresnämnden fann att det inte var visat att den totala boendetiden skulle omfatta även den tidigare lägenheten. Hyresavtalet skulle fortsätta att gälla med oförändrade villkor.

Hovrätten finner däremot att avtalet mellan hyresvärden och mannen innebär att han inte får bo i hyresvärdens fastighetsbestånd under en längre tid än sex år. Den maximala tiden har överskridits och hovrätten anser inte att det framkommit tillräckliga skäl för att ändå förlänga hyresavtalet.

Hovrätten beslutar att hyresavtalet för studentlägenheten har upphört.

Svea hovrätt ÖH 14426-21

 

ICA förlorar skiljedomsmål

Bergsala skulle enligt ramavtalet med ICA-koncernen främst leverera belysningsprodukter. 2018 uppkom en tvist och Bergsala påkallade skiljeförfarande med yrkande om att ICA skulle förpliktas att betala drygt 660 000 USD plus ränta för obetalda levererade produkter.

ICA yrkade å sin sida att Bergsala skulle betala drygt 58 milj kr plus ränta avseende överpriser.

Genom skiljedom förpliktades ICA betala det yrkade beloppet till Bergsala och Bergsala skulle betala drygt 244 kr plus ränta till ICA.

ICA yrkade att skiljedomen skulle ogiltigförklaras eller upphävas.

Sammantaget finner hovrätten att det inte finns något att invända mot skiljedomen och det saknas skäl att ogiltigförklara domen eller upphäva den.

Käromålet ogillas. Det finns dock enligt hovrätten skäl att tillåta att domen överklagas.

Svea hovrätt T 7158-20