Kortnyheter

Spelade för hög musik – fälls för förargelseväckande beteende

En 22-årig man åtalades för förargelseväckande beteende efter att under natten den 10 september 2021 spelat hög musik ur en bil i centrala Torsby. Efter att en oenig tingsrätt friat mannen från straffansvar, fälls han nu i hovrätten.

Att ljudnivån från bilen varit mycket hög, att bilen framförts genom centrala Torsby och att detta skett ”under en tid på dygnet då det kan antas att boende i närheten försöker sova”, anses tillräckligt för en fällande dom. Mannen döms för förargelseväckande beteende och ska betala 1 000 kr i böter.

Hovrätten för Västra Sverige B 3193-22

ICA förlorar skiljedomsmål

Bergsala skulle enligt ramavtalet med ICA-koncernen främst leverera belysningsprodukter. 2018 uppkom en tvist och Bergsala påkallade skiljeförfarande med yrkande om att ICA skulle förpliktas att betala drygt 660 000 USD plus ränta för obetalda levererade produkter.

ICA yrkade å sin sida att Bergsala skulle betala drygt 58 milj kr plus ränta avseende överpriser.

Genom skiljedom förpliktades ICA betala det yrkade beloppet till Bergsala och Bergsala skulle betala drygt 244 kr plus ränta till ICA.

ICA yrkade att skiljedomen skulle ogiltigförklaras eller upphävas.

Sammantaget finner hovrätten att det inte finns något att invända mot skiljedomen och det saknas skäl att ogiltigförklara domen eller upphäva den.

Käromålet ogillas. Det finns dock enligt hovrätten skäl att tillåta att domen överklagas.

Svea hovrätt T 7158-20

 

Mammans psykiska besvär hindrar inte växelvis boende

Tingsrätten beslutade att parterna skulle ha gemensam vårdnad om sonen och att han skulle bo växelvist hos parterna.

Pappan yrkade att sonen skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom och hänvisade till att mamman kort tid efter tingsrättens dom fått akut tvångsvård inom psykiatrin. Sonen bodde då hos sin mormor de veckor som han skulle bo hos mamman.

Av behandlande psykoterapeuts uppgifter framgår dock att mamman mår mycket bättre och att mamman får adekvat behandling för sitt sjukdomstillstånd. Sonen, 12 år, anförde att han ville bo lika mycket hos sina föräldrar.

Sammantaget finner hovrätten att det är sonens bästa att sonen även fortsättningsvis ska bo växelvist hos parterna, vilket också är förenligt med kontinuitetsprincipen.

Svea hovrätt T 6199-21

 

 

Lastbilschaufför fälls för dödsolyckan på Hallandsåsen

Natten till den 30 april färdades sex personer söderut på väg E6 vid Hallandsåsen när deras minibuss började brinna. De stannade fordonet i körfältet längst till höger och klev ut, på stället saknades väggren. Strax därefter stannade en trafikant i det vänstra körfältet och slog på sina varningsblinkers. När lastbilschauffören senare kom i det högra körfältet upptäckte han inte den brinnande, stillastående minibussen – krocken som följde ledde till att tre personer dog.

Det står klart att föraren har följt hastighetsbegränsningen på platsen och inte brutit mot några regler gällande kör- och vilotider. Enligt tingsrättens bedömning var lastbilschauffören dock allvarligt oaktsam genom att inte sänka hastigheten, trots att han i god tid före olyckan sett ett fordons påslagna varningsblinkers i vänster körfält. Tingsrätten anser även att han med hänsyn till omständigheterna borde ha varit mer uppmärksam på vad som fanns framför honom. Mannen döms för tre fall av vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik. Påföljden bestäms till villkorlig dom.

Helsingborgs tingsrätt B 2848-22

 

Man som felaktigt erkände mord nekas skadestånd

År 1986 tog en då 15-årig pojke på sig mordet på sin styvmor trots att han var oskyldig. Erkännandet gjordes efter påverkan av en nära anhörig. Han häktades och dömdes till sluten psykiatrisk vård och var frihetsberövad i drygt ett år och tio månader. Redan 1988, under den psykiatriska vården, tog han tillbaka sitt erkännande, men den återupptagna förundersökningen lades ner. Först år 2016 beviljades han resning. Och när åklagaren lagt ned åtalet meddelades en frikännande dom.

Den som varit felaktigt frihetsberövad har som utgångspunkt rätt till ersättning för den skada som orsakats genom frihetsberövandet. Högsta domstolen finner att den drabbade personen genom sitt falska erkännande uppsåtligen föranledde det felaktiga frihetsberövandet och att han inte tvingats till detta genom våld eller allvarligt hot. Hans ersättningsanspråk för det felaktiga frihetsberövandet avslås.

Högsta domstolen T 4705-21

Fyra månaders fängelse för mened – ljög om att han körde bilen

Den tilltalade i hovrätten som åtalats för mened hördes i tingsrätten i ett mål om olovlig körning och framförde under ed att det var han som kört en bil vid det aktuella tillfället. Han lämnade därmed uppgifter som var av betydelse för domstolens prövning av om det var den i tingsrätten tilltalade kvinnan som körde bilen eller inte. Tingsrätten som lade ett annat vittnesmål till grund för sin bedömning fann att kvinnan var skyldig till brottet och dömde henne till ansvar.

Hovrätten bedömer att det är styrkt att den tilltalade mannen objektivt lämnat osanna uppgifter när han under ed i tingsrätten uppgett att han själv kört bilen. Han ska därför dömas för mened, som inte är ringa, och får ett fängelsestraff om fyra månader som påföljd.

Göta hovrätt B 3947-21

MÖD fastställer detaljplan för utbyggnad av Gröna Lund

Enligt detaljplanen får Gröna Lund utvidga nöjesparken med ett antal nya åkattraktioner på ett område som idag används som parkering. Den nya delen av parken kommer att synas från flera delar av Stockholms innerstad.

Sammantaget finner Mark- och miljööverdomstolen att utbyggnaden inte skadar det historiska landskapets natur- och kulturvärden och detaljplanen bedöms vara förenlig med riksintressena inom området. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och miljööverdomstolen kommunens beslut att anta detaljplanen.

Mark- miljöööverdomstolen P 6338-21

Ger flickans uppgifter om övergrepp stöd för LVU? – domstolarna oeniga

Den 6-åriga flicka har berättat att hennes pappa har utövat våld och begått övergrepp mot henne. Pappan menar att det rör sig om uppdiktade historier som är en följd av att flickans mamma påverkat barnet i syfte att få ensam vårdnad – föräldrarna har legat i en konfliktfylld skilsmässa sedan 2018. Frågan är om flickans uppgifter gör att det finns grund för att bereda flickan vård med stöd av LVU.

Förvaltningsrätten konstaterade att tingsrätten i ett mål om vårdnad, boende och umgänge bedömt att uppgifterna om övergrepp saknar stöd. Av en dom från tingsrätten i februari 2021 framgår bl.a. att utredare vid familjerätten gjort bedömningen att det inte finns någon beaktansvärd risk för att flickan skulle komma till skada hos sin pappa. Förvaltningsrätten bedömde att det saknades stöd för att bereda flickan vård med stöd av LVU. Nämnden överklagade beslutet.

Kammarrätten gör en annan bedömning och beaktar särskilt att ingen av de professionella aktörer som barnet har berättat om övergreppen för har ifrågasatt hennes uppgifter. Kammarrätten anser därför, till skillnad från förvaltningsrätten, att det finns ett vårdbehov enligt 1 och 2 § LVU till följd av otillbörligt utnyttjande. Kammarrätten framhåller särskilt att den omständigheten att en allmän domstol gjort andra ställningstaganden gällande barnets uppgifter inte ändrar bedömningen. Nämndens överklagande bifalls. Med hänsyn till flickans vårdbehov ska beslutet om vård gälla omedelbart. Två av rättens ledamöter, där bland ordföranden, är skiljaktiga.

Kammarrätten i Stockholm 2466-22

Bevisningen håller inte – frias från våldtäkt mot barn

I målet hade den tilltalade, en 20-årig man, stämt träff med en 13-årig flicka via appen Snapchat. Enligt åklagarens gärningsbeskrivning ska mannen ha genomfört ett samlag med flickan när de sedan träffades. Mannen menar dock att han endast träffade målsäganden och pratade. Hovrätten river nu upp tingsrättens fällande dom på grund av att bevisvärdet av den framlagda bevisningen inte är tillräckligt starkt för en fällande dom.

Enligt hovrätten är visserligen målsägandens berättelse om händelsen tydlig och konsekvent, om än något detaljfattig. Dock kan det höga beviskrav som ställs i brottmål inte anses uppfyllt, bland annat på grund av att målsäganden lämnat vaga uppgifter om huruvida mannen fått utlösning eller ej, att det inte har påträffats någon sperma, frånvaron av smutsfläckar på flickans kläder samt att teknisk och rättsmedicinsk bevisning i övrigt saknas. Mannen frikänns därför från åtalet.

Göta hovrätt B 1387-22

 

Utpressning genom påståenden om pedofili och spruthot – hovrätten mildrar straffen

De två tilltalade, 22 och 26 år gamla, utpressade målsäganden genom att skicka meddelanden till honom i stil med ”du vet vad du har gjort”. Målsäganden tolkade det som att de menade att han var en pedofil och utpressarna hotade med att berätta för anhöriga, anmäla honom till polisen och påstod att de hade order uppifrån att ta livet av honom. Den utpressade mannen betalade ut pengar vid tre tillfällen. En gång hotades han med att få spruta intryckt i sig om han inte betalade 100 000 kr, vilket han gjorde genom att ta lån.

Såväl tingsrätten som hovrätten anser att målsäganden har berättat på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt om händelserna, vilket också får ett starkt stöd av vittnen och den skriftliga bevisningen, som framför allt består av kontoutdrag, skärmdumpar av hotfulla meddelanden samt flera korta filmer.

Tingsrätten rubricerade det som grov utpressning. Enligt hovrätten är det är dock inte visat att ”hotet förstärkts på ett sådant kvalificerat sätt som krävs” för att bedöma utpressningen som grov. Det ska istället rubriceras som utpressning av normalgraden – straffvärdet motsvarar dock i princip minimistraffet för grov utpressning, menar hovrätten. De två tilltalade döms, tillsammans med en medbrottsling, även för en liknande utpressning mot en annan man. En av de tilltalade döms för ytterligare en utpressning. Hovrätten mildrar påföljderna. Två av de tilltalade döms till två respektive två och ett halvt års fängelse, medan den tredje får skyddstillsyn istället för åtta månaders fängelse.

Göta hovrätt B 1884-22

 

Örfilar styrker uppsåt – döms för våldtäkt istället för oaktsam våldtäkt

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det är visat att målsäganden inledningsvis frivilligt utförde oralsex men att den tilltalade, en 22-årig man, därefter tvingade till sig ytterligare oralsex genom att trycka målsägandens huvud mot sin penis och ge henne örfilar, och att han penetrerade målsägandens anal i samband med att han yttrat att han "skulle knulla henne i röven".

Tingsrätten fann att kravet på uppsåt inte var styrkt och dömde mannen för oaktsam våldtäkt till 8 månaders fängelse. Hovrätten gör nu en annan bedömning. Eftersom den 22-åriga mannen vid upprepade tillfällen gav målsäganden örfilar för att få henne att göra som han ville kan det enligt hovrätten "inte ha undgått honom att förstå att hennes deltagande inte längre var frivilligt". Vidare finner man att invändningen om att penetrationen med tummen var oavsiktlig är motbevisad. Hovrätten finner alltså, till skillnad från tingsrätten, att den tilltalade hade uppsåt och dömer honom för våldtäkt till fängelse i två år och tre månader. En nämndeman är skiljaktig.

Svea hovrätt B 426-22

 

Grov misshandel var mordförsök – uppsåtet styrkt i knivattack

Såväl tingsrätten som hovrätten finner det styrkt att det var den tilltalade, en 31-årig man, som vid upprepade tillfällen knivhögg en man mitt i centrala Stockholm en decemberkväll 2021. Av rättsintyget framgår att offret ådrog sig livshotande skador; han hade tretton hål i sina kläder och samtliga hugg var riktade mot överkroppen. Vid attacken uttalade den tilltalade att offret skulle dö. Tingsrätten menade emellertid att gärningsmannens uppsåt till döda inte var styrkt och dömde honom för bland annat grov misshandel till fängelse i två år och åtta månader.

Hovrätten drar andra slutsatser av vissa omständigheter, bland annat gällande förekomsten av blod på brottsplatsen och placeringen av vissa huvudskador, och menar att offrets berättelse i hög grad är förenlig med den bevisning som finns. Man fäster också vikt vid att den tilltalade efter de första knivhuggen jagade efter offret för att utdela ytterligare knivhugg, och dessutom uttalade att denne skulle dö. Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten uppsåtet styrkt och bedömer gärningen som försök till mord. Påföljden bestäms till 12 års fängelse.

Svea hovrätt B 5468-22

Flyttade sin mors döda kropp – frias från brott mot griftefriden

I målet är det klarlagt att den tilltalade, en man i 55-årsåldern, undangömde kistan med kvarlevorna efter hans mamma under en presenning utanför huset. Hans syfte var att skaffa sig ett par dagars respit för att ordna en annan begravningsplats än den som kistan var på väg att föras till. Tiden för gravsättning hade vid det laget överskridits med flera månader.

Tingsrätten dömde mannen för brott mot griftefriden då han utan giltigt tillstånd eller stöd i lag eller annan författning hade förflyttat kistan med den döda kroppen.

Hovrätten konstaterar att det inte finns några bestämmelser som innebär att anhöriga blir obehöriga att ordna med gravsättningen för det fall tidsfristen överskrids. Det finns inte heller någon utredning som påvisar att kommunen vid tillfället hade tagit över ansvaret för detta. Det sagda medför att åklagaren enligt hovrätten – till skillnad från tingsrättens bedömning – inte har bevisat att åtgärden att flytta kistan med kvarlevorna skedde obehörigen. Åtalet ogillas.

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 280-22

 

Fyra döms för planerat mord i Malmö

Natten den 24 juli 2021 stoppades tre personer efter en biljakt genom centrala Malmö. I bilen hittades bland annat två balaklavor, handskar med tändsatspartiklar och två dunkar bensin. En av personerna hade skyddsväst på sig och en annan bar dubbla byxor. Kort senare hittade polisen även två vapen i närheten. Åtal väcktes mot fem personer, varav två påstådda ledargestalter i kriminella nätverk, för bland annat förberedelse till mord och grovt vapenbrott.

Tingsrätten bedömer nu att utredningen är tillräcklig för att döma de tre personerna i bilen för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Utredningen anses däremot inte kunna styrka åtalet för samma brott gällande de påstådda ledargestalterna. En av dem frias därför helt medan den andra döms för stämpling till mord, bestående i att han den 15 och 16 juli 2021 försökt förmå en av de tilltalade i bilen att döda en eller flera personer.

Påföljderna bestäms till fem år och fyra månaders fängelse för de tre personer som stoppades i bilen, och tre år och tio månaders fängelse för den person som döms för stämpling till mord. Vid bestämmandet av straffens längd har tingsrätten beaktat att de tilltalade varit frihetsberövade med restriktioner under nästan ett år.

Malmö tingsrätt B 7729-21

Grovt förtal av DN-journalist - domen fastställs

Den ansvarige utgivaren pekade på förstasidan, och i en artikel med bild och namn, ut en journalist på Dagens Nyheter genom rubriken "Misstänkt jihadist blev journalist på Dagens Nyheter" samt "Frågorna gäller vad slags journalistisk och/eller annan verksamhet (namn) ägnat sig åt där för att komma i åtnjutande av al-Nusra-frontens och al-Qaidas beskydd och gunst." Efter publiceringen väcktes åtal för yttrandefrihetsbrottet grovt förtal.

Tingsrätten fann, särskilt med beaktande av att den aktuella journalisten hade kommit till Sverige som flykting från Syrien samt är verksam journalist och rapporterar kring frågor som rör migration och integration, att uppgifterna var ägnade att "utsätta honom för andras missaktning" och därmed utgjorde förtalsgrundande uppgifter. Vidare fann tingsrätten att det inte varit försvarligt att lämna uppgifterna och att gärningen alltså utgjorde förtal. Med hänvisning bland annat till den relativt stora spridning uppgifterna fått garderades det till  grovt förtal, och den ansvarige utgivaren dömdes för detta till villkorlig dom och 40 dagsböter.

Hovrätten finner inte skäl att göra några andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort beträffande skuld, rubricering, påföljd, skadestånd och rättegångskostnader. Tingsrättens dom fastställs.

Svea hovrätt B 12785-21

 

Fel av polisen att neka Paludan tillstånd – var ingen "nödsituation"

Polisen beslutade att avslå Rasmus Paludans ansökan om tillstånd att den 1 maj 2022 anordna en allmän sammankomst i Uppsala. Polisen ansåg att säkerheten vid en sammankomst, eller som en direkt följd av densamma, inte kunde säkerställas. De befarade ordningsstörningarna ansågs inte heller i tillräcklig grad kunna motverkas genom meddelande av villkor för sammankomsten, hög polisnärvaro och/eller omfattade avspärrningar.

Förvaltningsrätten konstaterar att det inte framkommit något som visar att Rasmus Paludan eller några andra som deltagit i de till honom tidigare tillståndsgivna allmänna sammankomsterna har stört ordningen eller säkerheten. De våldsamheter och upplopp som förekommit har, såvitt framgår, utomstående personer ansvarat för. Endast i yttersta undantagsfall – när det "närmast är fråga om rena nödsituationer" – bör det enligt förvaltningsrätten vara möjligt att vägra tillstånd med hänsyn till att oroligheter kan förväntas. I det aktuella fallet rör det sig inte, menar domstolen, om sådana exceptionella förhållanden som motiverar avslag. Paludan borde alltså ha beviljats tillstånd för en allmän sammankomst på någon plats i Uppsala.

Förvaltningsrätten i Uppsala finner i en annan dom (3438-22) att polisen däremot hade grund för att avslå Paludans ansökan om allmän sammankomst på en specifik adress i Västerås. Att istället tilldela honom en plats på torget i samma stad, som polisen gjorde i det här fallet, var alltså i sin ordning. Överklagandet avslås.

Förvaltningsrätten i Uppsala 2861-22 och 3438-22

 

Oenigt om hot med kniv och kriminell organisation varit grovt

Mannens och kvinnans förhållande förändrades till en destruktiv relation präglad av ömsesidig brist på förtroende och gräl vilket kulminerade i misshandel - mannen dömdes till åtta månaders fängelse för två fall av misshandel, fyra fall av olaga hot och tre fall av skadegörelse. Ett av de olaga hoten gällde en situation där hotet förstärkts med kniv som mannen riktat mot kvinnan. Han hade vidare sagt åt henne att gå och lägga sig på sängen, och när hon vägrade hade han fortsatt med att säga att hon hade ett pris på sitt huvud, ett pris som hon skulle kunna bli av med genom att ha sex med honom. Det hela skedde i mannens bostad efter att han låst ytterdörren och han dessutom ytterligare förstärkt hotet genom att anspela på kontakter med en kriminell organisation.

Majoriteten i hovrätten bedömer, till skillnad från tingsrätten, hotet som grovt och skärper påföljden till ett års fängelse. Ordföranden och ytterligare en ledamot är skiljaktiga och delar tingsrättens bedömning.

Göta hovrätt B 1723-22

 

Hovrätt dömde för preskriberat brott – HD meddelar resning och rättar till misstaget

Mannen delgavs stämning den 4 augusti 2020 och fälldes i tingsrätten för grov näringspenningtvätt under perioden mellan den 15 juni 2018 och den 2 juli 2018. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att han istället dömdes till ett lindrigare straff för fem fall av ringa näringspenningtvätt under samma period.

Riksåklagaren vände sig till Högsta domstolen med ett yrkande om resning, varefter HD tog upp målet till omedelbart avgörande och nu ogillar åtalet. HD konstaterar att den rättstillämpning som har legat till grund för hovrättens dom uppenbart strider mot lag eftersom de aktuella gärningarna, som på grund av hovrättens bedömning av dem som ringa, hade hunnit preskriberas när mannen fick del av åtalet den 4 augusti 2020, och att hovrätten därmed har dömt till påföljd för brott för vilka preskription inträtt.

Högsta domstolen Ö 7589-21

500 euro för riskfylld transport av 55 kg cannabis – påföljden sänks

Den litauiske mannen fick genom en landsman uppdrag att transportera cigaretter. Enlig honom själv var han misstänksam men erbjöds 500 euro för transporten och tackade ja. Efter viss tid på vägarna, där han även vid ett tillfälle bytt fordon och stött på personer som han inte kände vid en bensinmack, stoppades han av polis och lasten med 55,93 kg cannabis upptäcktes.

Åtalad för grovt narkotikabrott lade mannen bland annat fram sakkunniglåtande avseende fingeravtrycksspår, fingeravtrycksjämförelse och DNA i syfte att styrka att det inte finns några spår av att han själv hanterat narkotikan på något sätt. Tingsrätten fann dock åtalet styrkt och dömde mannen till femårs fängelse och tio års utvisning.

En oenig hovrätt sänker nu påföljden till fyra års fängelse. Majoriteten bedömer att mannen har haft en mindre roll vid hanteringen av narkotikan och endast följt de anvisningar han fått, att det har rört sig om en transport inom Sverige. Annat är inte heller visat än att han skulle få ersättning för uppdraget med 500 euro, vilket enligt hovrätten måste ses som en begränsad ersättning med hänsyn till att det rört sig om en riskfylld transport av över 55 kg cannabis. Ordföranden samt en nämndeman är skiljaktiga och vill fastställa tingsrättsdomen.

Göta hovrätt B 1904-22

 

Inte "särskilt klandervärt" att lämna ut uppgifter till bedragare – banken ska betala

I augusti 2018 utsattes en konsument, en man i 55-årsåldern, för ett bedrägeri när han blev uppringd av en person som uppgav att han ringde från bankens säkerhetsavdelning. Vid de två samtalen den dagen lyckades bedragaren få mannen att lämna ut koden till sitt BankID och svarskoder från sin bankdosa.

Om en obehörig transaktion har genomförts är huvudregeln att kontohavarens betaltjänstleverantör ska återställa kontot till den ställning som det skulle ha haft om transaktionen inte hade genomförts. Har transaktionen kunnat genomföras för att kontohavaren inte skyddat sin personliga behörighetsfunktion (BankID eller liknande) ansvarar kontohavaren för högst 400 kr. Har agerandet varit grovt vårdslöst är ansvaret begränsat till 12 000 kr. Konsumenten ansvarar för hela beloppet endast när denne har handlat särskilt klandervärt – vilket hovrätten menade att mannen hade gjort i det aktuella fallet.

Enligt Högsta domstolen (HD) uppvisade mannen en ”betydande vårdslöshet” genom att lämna ut koderna. Det kan emellertid inte, enligt HD, anses bevisat att han i samband med de båda samtalen avsiktligen lämnade ut koderna till en obehörig person. Inte heller är det bevisat att konsumenten agerade som han gjorde med insikt om att det fanns en risk för de obehöriga transaktioner skulle utföras. HD menar att det därför inte var fråga om ett sådant agerande som krävs för att en konsument ska anses ha handlat särskilt klandervärt. Mannens betalningsansvar begränsas därför till 12 000 kr av de transaktioner som har genomförts – medan banken ska betala 385 000 kr till honom. Banken ska även betala rättegångskostnaderna.

Högsta domstolen T 4623-21

Döms för medhjälp till upphovsrättsbrott och barnpornografibrott

Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade genom att administrera och vara support för iptv-sidan främjat verksamheten, olovligt tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddade filmer, gjort sig skyldig till medhjälp till upphovsrättsbrott. Den tilltalade nekade till brott och anförde att han inte haft uppsåt men bekräftade att han utfört supporten.

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att det inte finns någon utredning som styrker att den tilltalade skulle ha administrerat iptv-sidan. Den dator som beslagtagits från den tilltalade innehöll visst barnpornografiskt material och patent- och marknadsdomstolen finner att den tilltalade har varit medveten om innehavet och dess innehåll. Sammantaget bedömer patent- och marknadsdomstolen att den tilltalade gjort sig skyldig till medhjälp till upphovsrättsbrott genom den utförda supporten samt till barnpornografibrott av normalgraden. Påföljden blir villkorlig dom och böter.

Patent- och marknadsdomstolen B 12797-21

Samebys ensamrätt till renskötsel kvarstår

Enligt rennäringslagen är det endast den som är medlem i sameby som har rätt att utöva renskötsel på samebyns område. I det aktuella målet är det ingen av kärandeparterna medlem i Vapstens sameby, dessa har gjort gällande att de har berövats rätten till renskötsel och att detta står i konflikt med egendomsskyddet i Europakonventionen (EKMR) och i regeringsformen.

Tingsrätten konstaterar att de regler som införts vad gäller renskötseln syftar till att åstadkomma en organiserad och mer lönsam verksam – vilket anses utgöra ett godtagbart skäl för den nuvarande regleringen. Tingsrättens sammantagna bedömning är att rennäringslagens föreskrift att renskötselrätten endast får utövas av den som är medlem i sameby inte kan anses oförenlig med varken bestämmelserna i 2 kap 15 § regeringsformen eller artikel 1 i första tilläggsprotokollet i EKMR. Eftersom ingen av kärandena är medlem i Vapstens sameby kan yrkandet om bättre rätt inte bifallas. Ett bifall till yrkandet om delad rätt till renskötsel mellan kärande- och svarandeparterna skulle inte heller vara förenligt med gällande lagstiftning, konstaterar tingsrätten. Domstolen ogillar därför kärandeparternas talan och förpliktar dessa att ersätta svarandeparternas rättegångskostnader.

Lycksele tingsrätt B 699-20

Frias från olaga hot – Facebookkonto kan ha hackats

Målsäganden hade tidigare varit gift med den tilltalades syster. I april fick han ett meddelande på messenger från den tilltalades konto där det bl a stod: ”Kommer att slänga en bomb i ditt hem och du och ditt hem kommer inte att existera längre du ska vara försiktigt vad du gör med [X] inget får hända henne!!!!!”.

Den tilltalade menade att det inte varit han som skickat meddelandena utan att någon obehörigen använt hans nätverk eller Facebookkonto. Målsäganden har tidigare varit uppkopplad på hans Wifi, och han har inte ändrat lösenord sedan målsäganden och hans syster separerade. Därför kan det ha varit målsäganden själv som skickade dessa. Tingsrätten bedömde dock att det får hållas för visst att den tilltalade skickat meddelanden och dömde denna för olaga hot.

Hovrätten friar nu mannen. Enligt domstolen visar utredningen att det är möjligt att ”hacka” ett Facebookkonto och att det inte kan uteslutas att det gått till på det sätt den tilltalade beskrivit. En domare är skiljaktig och menar att meddelandena skickats i en löpande konversation och att de båda hade en djupgående konflikt. Vidare anmäldes inte hotet förrän en viss tid senare. Därför kan inte någon annan slutsats dras än att den tilltalade skickade meddelandena.

Hovrätten för Västra Sverige B 6673-21

 

Polisen nobbade finska språket - JO riktar kritik

Justitieombudsmannen, JO, är kritisk till att en finsktalande person inte fått kommunicera på sitt modersmål med polisen i samband med två förundersökningar. Minoritetsspråkslagen ger rätt att i vissa fall använda bl.a. finska vid kontakter med en myndighet.

JO konstaterar att det inte gjordes några egentliga ansträngningar för att anmälaren skulle kunna tala finska vid telefonkontakter med myndigheten och att han hade rätt att få två beslut översatta till finska, vilket Polismyndigheten inte hade gjort. JO kritiserar Polismyndigheten för de brister som framkommit.

JO 5566-20

Undermåliga samråd med boenden – LKAB nekas miljötillstånd för gruva

LKAB har ansökt om ett nytt miljötillstånd för sin gruva i Kiruna, bland annat för att kunna öka den årliga produktionen av järnmalm. Tingsrätten avvisade ansökan eftersom LKAB inte hade genomfört ett godtagbart samråd med boende och andra berörda i Kiruna. Domstolens främsta invändning var att LKAB inte hade gjort tillräckligt för att de som kan bli särskilt berörda av gruvverksamheten skulle få möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) gör samma bedömning som tingsrätten och betonar att samrådsskyldigheten enligt miljöbalken inte bara handlar om att lämna information, utan också om att få till stånd en dialog med boende och andra som kan bli berörda av gruvans verksamhet. En skiljaktig ledamot anser att samrådsförfarandet genomförts på ett godtagbart sätt.

Mark- och miljööverdomstolen M 12621-21

Kvinna som befunnit sig i IS-läger frias från bidragsbrott

Den tilltalade kvinnan har vidgått att hon under aktuell period har mottagit barnbidrag, flerbarnstillägg och underhållsstöd. Hon har vidare medgett att hon var medveten om skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden till Försäkringskassan men har förnekat brott då hon saknat uppsåt. Hon har framfört att hon trodde att hon endast skulle åka på en semesterresa men att hon istället blev lurad till Syrien av sina barns far som anslöt sig till IS. Väl i Syrien har hon inte haft möjlighet att kommunicera med svenska myndigheter och har enligt sina uppgifter saknat rådighet över sitt bankkonto.

Till skillnad från tingsrätten anser inte hovrätten att den omständigheten, att den tilltalade en viss tid efter det att hon släpptes från IS-lägret befann sig i ett flyktingläger och då haft kontakt med sina släktingar, leder till slutsatsen att hon varit likgiltig inför att bidrag felaktigt betalts ut till henne. Istället anser hovrätten att den förklaring hon lämnat; om att hon då inte insåg att det fanns en sådan risk, framstår som rimlig utifrån den situation hon befann sig i.

Sammantaget finner hovrätten att den tilltalade ska frias från bidragsbrott. Tingsrätten dömde tidigare till ansvar för bidragsbrott vid 57 tillfällen, med villkorlig dom och dagsböter som påföljd.

Göta hovrätt B 1026-22

Manusfria samtal gör att poddplattform nekas reducerad skattesats

Målet gäller ett abonnemang där kunderna mot en fast månadskostnad kan lyssna till ett urval av poddar. Bolaget som säljer abonnemanget ansökte om förhandsbesked huruvida tjänsten omfattas av den reducerade skattesatsen. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) uttalar att en förutsättning för att en digital produkt i form av ljudfiler ska omfattas av den reducerade skattesatsen bör vara att ljudfilerna innehåller återgivande av texter – dvs. att framställningarna är manusbundna.

HFD konstaterar vidare att flera av poddarna i abonnemanget består i uppläsning av texter. Att vissa av uppläsningarna har förstärkts med inslag av dialog, ljudeffekter, musik m.m. hindrar inte att det är framställningar som omfattas av den reducerade skattesatsen. Eftersom det i bolagets abonnemang även ingår poddar i form av intervjuer och samtal, som till karaktären inte är manusbundna, finner emellertid domstolen att abonnemanget som helhet inte omfattas av den reducerade skattesatsen. HFD fastställer därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Högsta förvaltningsdomstolen 7095-21

Samlag i soffa efter efterfest var oaktsam våldtäkt

Efter en efterfest lade sig en kvinna i en soffa för att sova när en man som hon inte kände sedan tidigare lade sig bakom henne, och först penetrerade henne med fingrar och sedan hade vaginalt samlag med henne. Efter samlaget lämnade kvinnan och en väninna till henne lägenheten och dagen efter kontaktade hon polisen och uppgav att hon inte hade deltagit frivilligt. Tingsrätten friade mannen från våldtäkt främst utifrån ett vittnesmål som inte stämde med kvinnans egna uppgifter, bland annat rörande att hon skulle ha sagt ifrån och vilken position hon legat i.

Hovrätten fäller nu mannen för oaktsam våldtäkt och dömer honom till ett års fängelse. Mannen har haft ett ansvar att förvissa sig om att kvinnan faktiskt ville delta. Han har själv berättat att han började sina närmanden försiktigt och att han på grund av att hon varken reagerade eller sade ifrån utgick från att hon ville att han skulle fortsätta, vilket ledde till att han slutligen genomförde ett samlag med henne. Hovrätten konstaterar utifrån mannens egna uppgifter att han varit osäker på om kvinnan deltog frivilligt, vilket leder hovrätten till slutsatsen att han måste ha insett risken för att kvinnan inte deltog frivilligt i de inledande sexuella handlingarna och det efterföljande samlaget. 

Svea hovrätt B 12172-21

Beviskravet mildras – visat att markanvändning pågick innan strandskyddet infördes

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) menar att kravet på bevisning i strandskyddsmål inte bör ställas allt för högt beträffande sådana omständigheter som ligger långt tillbaka i tiden. I ett mål om tomtplatsbestämning finner MÖD – till skillnad från underinstanserna – att det genom den utredning som klaganden förebringat är visat att området mellan fritidshusen och stranden alltsedan tiden före 1975 har använts och fortfarande används som etablerad tomt.

Området var därmed lagligen privatiserat när reglerna om det generella strandskyddet infördes. Tomtplatsen ska därför enligt MÖD bestämmas på ett sätt som säkerställer att den markanvändning som pågått sedan före 1975 inte inskränks. Vidare finner MÖD att det främst med hänsyn till fastighetens topografi ned mot strandlinjen inte är nödvändigt att förena tomtplatsen med ett villkor om gränsmarkering.

Mark- och miljööverdomstolen M 7413-21

Starka känslor kring fornminne kritiseras av JO

Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot en tjänsteman vid Länsstyrelsen i Jämtlands län som brustit i saklighet vid kontakter med en enskild. Tjänstemannen hade i mejl till en enskild vid flera tillfällen uttryckt sig på ett sätt som strider mot regeringsformens krav på saklighet, bl.a. genom att lämna felaktiga uppgifter och uttala sig om att det var cyklister som orsakat skador på ett fornminne. När tjänstemannen tillfrågades om underlaget för den slutsatsen mejlade denne hot om att Östersunds cykelklubb skulle polisanmälas som ansvariga för skadegörelsen. JO ser allvarligt på tjänstemannens agerande och kritiserar honom för det.

JO 6978-21

HD ger vägledning gällande utdömande av vite – dom upphävs

En miljö- och tillståndsnämnd beslutade att förelägga en man att vidta vissa åtgärder avseende gödselhanteringen på en fastighet – vilket förenades med vite. Mannen inkom inte med den dokumentation som krävdes enligt föreläggandet. Nämnden ansökte då i domstol om att vitet skulle dömas ut. Mannen invände bland annat att han inte längre ägde den aktuella fastigheten och att hans son enligt en överenskommelse skulle ta hand om all gödsel.

Mark- och miljööverdomstolen avslog ansökan om vite eftersom mannen, till följd av överenskommelsen, inte hade rådighet över fastigheten och inte heller i övrigt ansågs ha möjlighet att följa föreläggandet. Domen överklagades.

Högsta domstolen konstaterar att en domstol i ett mål om utdömande av vite normalt ska utgå från de ställningstaganden som låg till grund för beslutet om att utfärda vitesföreläggandet. Varken överenskommelsen med sonen eller det som förts fram i övrigt talar, enligt Högsta domstolen, med någon styrka för att mannen i det aktuella fallet saknade möjlighet att följa föreläggandet eller att han har haft giltig ursäkt för att inte göra det. Mannen ska därför betala vitet. Högsta domstolen upphäver Mark- och miljööverdomstolens dom och fastställer mark- och miljödomstolens domslut.

Högsta domstolen T 2206-21

Inspelade samtal hos 1177 låg öppna – aktörer ska betala sanktionsavgifter

Efter att det uppmärksammats att inspelade samtal till 1177 legat öppet tillgängliga på internet inledde Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, en tillsyn och beslutade om sanktionsavgifter för flera aktörer.

Efter överklagande från MedHelp, Voice, Region Stockholm och Region Värmland beslutar förvaltningsrätten nu att de ska betala sanktionsavgifter för brister i behandlingen av personuppgifter. Såväl MedHelp som deras personuppgiftsbiträde Voice anses ha haft ansvar för uppgifternas säkerhet. MedHelp, Region Stockholm och Region Värmland anses också brustit i sin plikt att informera de registrerade om behandlingen av personuppgifter.

Förvaltningsrätten gör till skillnad från IMY bedömningen att MedHelp fick dirigera en del av sina samtal till ett thailändskt vårdföretag. Enligt IMY bröt upplägget mot kravet på att personuppgifter inom sjukvården bara får behandlas av vårdgivare i Sverige. IMY prövade dock aldrig om överföringen gick rätt till, varför den frågan återförvisas till IMY för ny handläggning.

Förvaltningsrätten i Stockholm 19603-21

 

Från tolv till fyra års fängelse när mordförsök blir grov misshandel

Genom en misshandel med slag, sparkar och kniv orsakades den misshandlade mannen bland annat fraktur på käkbenet och ögonhålebotten, liksom på käkhålans bakre vägg samt blodproppar i båda inre halsvenerna. En man åtalades och bestred ansvar för försök till mord men erkände grov misshandel, som han utfört tillsammans och i samförstånd med en annan man. Däremot nekade han till stick eller hugg med kniven.

Tingsrätten fann att mannen hade visat likgiltighet inför om han skulle beröva målsäganden livet, att han därmed begått gärningen med uppsåt, och att gärningen inte var att bedöma som mindre grov utan som försök till mord. Tillsammans med en misshandel och ett ringa narkotikabrott bestämdes påföljden till tolv års fängelse.

Hovrätten anser däremot inte att utredning ger tillräckligt stöd för att mannen faktiskt har varit medveten om att skadan på luftstrupen varit livshotande eftersom han inte kunnat iaktta densamma då målsäganden kunnat röra sig obehindrat efter våldet. Sammanfattningsvis är det inte ställt utom rimligt tvivel att mannen var medveten om risken för att hans handlingar kunde orsaka målsägandens död. Mot den bakgrunden fälls han istället för grov misshandel och påföljden sänks till fyra års fängelse.

Svea hovrätt B 4558-22

4,5 års fängelse för grov kvinnofridskränkning och påtvingad abort

Under sina två perioder som gifta åren 2016-2020 var mannen vid upprepade tillfällen våldsam och hotfull mot kvinnan. Det rörde sig om knuffar och knytnävslag mot överkropp och huvud, bland annat när kvinnan var gravid. Hon drogs i håret, stryptes tills hon svimmade, mottog dödshot och tvingades att genomföra en abort. 

Mannen åtalades för grov kvinnofridskränkning bestående av fem gärningar, två fall av grov misshandel, och tillsammans med en vän för grovt olaga tvång avseende aborten. Tingsrätten fann åtalet styrkt avseende grov kvinnofridskränkning, ett fall av grov misshandel och grovt olaga tvång. Mannen dömdes till fem års fängelse och vännen till 1,5 års fängelse.

Hovrätten sänker nu påföljden för dem båda, till 4,5 års respektive tio månaders fängelse. Detta efter att ha ogillat åtalet för ett av de olaga hoten som ingått i den grova kvinnofridskränkningen och bedömt att straffvärdet för det grova olaga tvånget är något lägre än vad tingsrätten kom fram till.

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 1299-22

Skyddstillsyn för trakasserier mot skol- och socialtjänstpersonal

Under omkring ett halvår trakasserade en man och en kvinna skol- och socialtjänstpersonal, samt deras familjer och grannar, efter att ett barn som kvinnan hade med en annan man hade omhändertagits. Trakasserierna bestod bland annat i en stor mängd sms-meddelanden med ofredanden, sexuella ofredanden och olaga hot - samt brev och telefonsamtal med liknande innehåll.

Både mannen och kvinnan nekade ansvar och skyllde på varandra. Tingsrätten fann dock, utifrån övriga vittnesmål och teknisk bevisning i form av bland annat fotografier och skärmdumpar av sms-meddelande, åtalet styrkt för merparten av åtalspunkterna. Paret dömdes till skyddstillsyn för tre fall av olaga förföljelse, tre fall av olaga hot, två ofredanden, två fall av sexuellt ofredande, hot samt förgripelse mot tjänsteman.

Hovrätten finner nu ytterligare fall av hot mot tjänsteman samt sex fall av olaga hot styrkta, men fastställer påföljden.

Hovrätten för Västra Sverige B 4114-21

Dokumentärfilmare beviljas högre belopp för upphovsrättsintrång – motbevisning saknas

Ett kommunalt museum tillgängliggjorde två dokumentärfilmer från 1960-talet på internet – En blick på Hötorgscity och Gamla Tennstopet – utan upphovsmannens medgivande. Patent- och marknadsdomstolen, som fann att förfarandet innebar upphovsrättsintrång, ålade kommunen att betala 30 000 kr i ersättning för nyttjandet. Patent- och marknadsöverdomstolen finner emellertid att ett betydligt högre belopp, 252 000 kr, ska utgå till upphovsmannen.

Bedömningen grundas på en värdering av den bevisning som lagts fram i målet om licensnivåer inom branschen för produktion av dokumentärfilm. Domstolen konstaterar också att Stockholms stad inte lämnat in någon motbevisning – eller hållit motförhör med vittnena ”för att utröna eventuella felkällor eller osäkerhetsfaktorer” – som tar sikte på licensavgifter för överföring av dokumentärfilm till allmänheten. Motparten ska även betala upphovsmannens rättegångskostnader. En ledamot är skiljaktig och vill fastställa underinstansens dom.

Patent- och marknadsöverdomstolen T 13244-21

 

Utlämning till Ryssland nekas – kravet på dubbel straffbarhet inte uppfyllt

Rysslands åklagarmyndighet har begärt att en rysk medborgare ska utlämnas dit för lagföring. Enligt dokument är mannen häktad i sin frånvaro på grund av misstanke om olovlig utförsel av valuta. Gärningen har rubricerats som ett grovt brott, som kan föranleda frihetsberövande i över tre år.

Riksåklagaren har framfört att det i Sverige inte är kriminaliserat att föra ut valuta ur landet. Det som lägger mannen till last kan dock enligt Riksåklagaren anses ha innefattat ett sådant klandervärt beteende som istället är straffbelagt som näringspenningtvätt enligt svensk rätt.

HD finner sammantaget att skillnaderna mellan de straffrättsliga regleringarna är så betydande att det brott som mannen begärs utlämnad för inte kan anses vara samma gärningstyp som näringspenningtvätt. Då kravet på dubbel straffbarhet inte är uppfyllt föreligger hinder enligt utlänningslagen att lämna ut mannen.

Högsta domstolen Ö 1498-21

Åklagaren överklagar inte frikännande dom om djurplågeri

Kammaråklagare Birgitta Fernlund vid Åklagarkammaren i Gävle har beslutat att inte överklaga den frikännande domen mot en lantbrukare som åtalades i december 2021 för djurplågeri vid en gård i Hudiksvalls kommun.

När åklagaren väckte åtal i ärendet i december 2021 så byggde det på framför allt iakttagelser av en länsveterinär som inspekterat djur på gården den 30 januari 2020 och på de oanmälda djurskyddskontroller som hade vidtagits av Länsstyrelsen under perioden september 2019 – februari 2020. Detta ansåg åklagaren gav stöd för att de brister som iakttagits av länsveterinären inte var tillfälliga.

Den 25 maj i år meddelade Hudiksvalls tingsrätt en frikännande dom i målet.

– Jag delar inte tingsrättens slutsatser om vilket underlag som krävs för att tingsrätten ska kunna konstatera att djurplågeri har förelegat men jag förväntar mig dock ingen ändring vid en hovrättsprövning. Jag accepterar därför utgången och har inte för avsikt att klaga på domen, säger kammaråklagare Birgitta Fernlund i ett pressmeddelande.

Hudiksvalls tingsrätt: B 1208-21

 

Blockad av ryska fartyg är en olaglig stridsåtgärd

Svenska hamnarbetarförbundets blockad av lastning och lossning av fartyg med rysk anknytning är en olaglig stridsåtgärd, enligt ett interimistiskt beslut av Arbetsdomstolen (AD). Blockaden bedöms vara en politisk stridsåtgärd med internationell bakgrund i den ryska invasionen av Ukraina - inte en facklig sympatiåtgärd.

Enligt varslet skulle blockaden pågå i närmare tre och en halv vecka, vilket var så pass lång tid att den inte framstod som en protest- eller demonstrationsåtgärd. AD beaktar även att hamnarbetarförbundet nyligen hade vidtagit en motsvarande blockad med ett snarlikt syfte som varade i ungefär en och en halv månad. Den nu varslade blockaden står enligt AD i strid med 41 § första stycket andra punkten MBL.

Arbetsdomstolen 2022 nr 33

Mamman får ensam vårdnad om barn som vårdas enligt LVU

Tingsrätten beslutade att pappan skulle ha ensam vårdnad om barnet, men hovrätten gör en annan bedömning och anser att det är barnets bästa att mamman får ensam vårdnad. Barnet var omhändertaget enligt LVU och genomgick psykologsamtal.

Enligt hovrätten finns det risk för att barnet inte skulle fullfölja samtalen med hänsyn till att pappan ställt sig tveksam till vården och de pågående psykologsamtalen. Sammantaget är det enligt hovrätten bäst för barnet att mamman får ensam vårdnad. Barnet har rätt till umgänge med pappan, som ska utvidgas stegvis på det sätt som framgår av hovrättens domslut.

Hovrätten för Västra Sverige T 3722-21

Inte visat att samlag med 14-åring var påtvingat – påföljden halveras

Flickan var 14 år och 10 månader när hon och mannen på 26 år fick kontakt med varandra via Snapchat, och träffades några veckor senare och hade sex hemma hos honom. Enligt flickan hade hon sagt att hon var 14 år och på olika sätt kommunicerat att hon inte velat ha sex, men enligt mannen hade hon sagt till honom att hon var 17 år och det hela varit frivilligt.

Efter någon vecka, då flickan fått veta att mannen smittat henne med gonorré, polisanmäldes händelsen och mannen åtalades för våldtäkt mot barn samt misshandel gällande smittan. Tingsrätten bedömde våldtäkten som grov och dömde mannen för den och misshandel till fem års fängelse.

Hovrätten ändrar rubriceringen till brott av normalgraden och halverar påföljden till 2,5 års fängelse. Detta bland annat mot bakgrund av att hovrätten inte anser att utredningen i målet ger en entydig bild av omständigheterna, och att det mot mannens nekande inte anses styrkt att han genom våld har tilltvingat sig samlag med flickan. Han anses genom att inte närmare kontrollera hennes ålder däremot ha varit straffbart oaktsam till den omständigheten att hon var under 15 år.

Hovrätten för Nedre Norrland B 1053-21

Nödvärnsinvändning efter vållande till annans död håller inte – tio månaders fängelse

För att lugna sig inför att han skulle köra till ett möte för att göra upp om en skuld rökte mannen lite cannabis. Väl på platsen för mötet, som han hela tiden haft en dålig känsla kring, blev han enligt egen uppgift attackerad och då så rädd att han snabbt körde därifrån, och inte märkte att han körde på en man som avled.

Mannen åtalades för grov vårdslöshet i trafik, vållande till annans död, smitning från trafikolycksplats, rattfylleri och ringa narkotikabrott - och erkände de två sista punkterna. I övrigt hävdade han nödvärn på grund av att han upplevt den uppkomna situationen som mycket hotfull. Enligt mannen hade dels en kvinna, som han visste hade knivhuggit en person tidigare och som han uppfattade hade något mörkt i handen, skrikit åt honom och försökt rycka upp hans bildörr, dels hade en man ställt sig i vägen för honom och kastat en gatsten som krossade vindrutan och träffade honom i huvudet.

Tingsrätten fällde dock mannen på samtliga punkter och dömde honom till tio månaders fängelse. Enligt tingsrätten gav vittnesmål visserligen stöd för att kvinnan varit framme vid bilen och skrikit åt mannen. Varken vittnesmål eller övrig bevisning gav dock stöd för att mannen attackerats av den andre mannen, utan snarare att han kört på denne oprovocerat. Däremot bedömde tingsrätten det inte styrkt att påkörningen varit uppsåtlig.

Mannen överklagade men hovrätten ändrar tingsrättsdomen endast på så sätt att beslutet om förverkande av den den beslagtagna gatsten som påträffats i bilens baksäte upphävs.

Svea hovrätt B 12775-21

 

Hovrätten fastställer påföljd för bilolycka i Sörfors då fyra unga personer dog

Den 31 maj 2020 inträffade en allvarlig olycka på väg 548 vid Sörfors utanför Sundsvall när en bil i mycket hög hastighet gick av vägen, fyra obältade passagerare dog och en blev allvarligt skadad. Detta efter att föraren, en 19-årig kvinna, kört mellan 150 och 200 km/h på 70-väg med bara en hand på ratten och under en del av körningen suttit med en mobiltelefon i handen - innan hon efter en omkörning tappade kontrollen på bilen.

Tingsrätten fann åtalet för grovt vållande till annans död, grovt vållande till kroppsskada och grov vårdslöshet i trafik styrkt och dömde kvinnan till två månaders fängelse samt skyddstillsyn. Hovrätten ändrar nu endast avseende skadeståndsbeloppet till den överlevande passageraren, men förklarar i övrigt att tingsrättens dom ska gälla.

Hovrätten för Nedre Norrland B 438-21

Otillåten maskering vid fotbollsmatch - domar fastställs

Hovrätten bedömer att det faktum att säkerhetschefen hade kännedom om namnen på de misstänkta personerna inte är något som förtar bevisvärdet av de utpekanden han har gjort efter att ha granskat filmen av maskerade fotbollssupporters. 

Hovrätten finner sammantaget att samtliga klagandena ska dömas för brott mot ordningslagen. En av klagandena har inte begärt domstolsprövning av åklagarens tillträdesbeslut mot honom men i övrigt delar hovrätten tingsrättens uppfattning vad gäller de tillträdesförbud som tingsrätten beslutat om.

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 399-22

19-åring döms till nio års fängelse för avrättningsliknande mord i Växjö

Natten den 11 september 2021 var en man på väg hem till sin bostad i Araby i Växjö med en kamrat när två maskerade personer körde fram till honom på en el-scooter, en av dem hoppade av och sköt honom på nära håll till döds med fem skott. Därefter lämnade gärningsmännen platsen. Två personer, en 18- och en 19-åring, åtalades för mord.

Bevisningen har bland annat bestått av vittnesmål från kamraten till den skjutne som iakttog händelseförloppet från 15–20 meters avstånd, DNA från 19-åringen som påträffats på en patron som hittats vid den skjutne och som suttit i mordvapnet, en lapp som 19-åringen skrivit i häktet till vänner om att kamraten måste tystas. Därtill hade 19-åringen gjort Google-sökningar på sin telefon några veckor före mordet gällande ammunition av samma typ som användes vid mordet. Det är också klarlagt att mordvapnet vid tiden för mordet funnits inom den gruppering av personer som de båda åtalade tillhört.

När det gäller 19-åringen kommer tingsrätten fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att han är en av gärningsmännen och dömer honom för mord. Straffet bestäms - med hänsyn till att han var 18 år vid tiden för brottet - till nio års fängelse. När det gäller 18-åringen anser tingsrätten emellertid  att bevisningen inte är tillräcklig för en fällande dom och friar honom.

Växjö tingsrätt B 4590-21

 

Ärvde kvarlåtenskap med fri förfoganderätt - inte full äganderätt

Mannen gjorde gällande att den numera avlidna kvinnan genom inbördes testamente mellan henne och hennes avlidne make ärvde kvarlåtenskapen med full äganderätt vilket innebar att hon kunde testamentera egendomen till mannen. Motparterna gjorde gällande att testamentet innebar att den avlidna kvinnan endast ärvde kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebar de begränsningar som följde av lag.

I likhet med tingsrätten gör hovrätten tolkningen att testamentet innebär att den numera avlidna kvinnan ärvde den avlidne mannens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och vårdplikt. För denna tolkning talar bland annat att det finns ett förordnande om sekundosuccession i testamentet. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Hovrätten för Västra Sverige T 6797-21

Svenskt bolag är att betrakta som arbetsgivare – efterbeskattas

I målet har arbetare från ett slovakiskt bolag utfört vissa entreprenadarbeten i Sverige. Frågan som rätten har att ta ställning till är huruvida det svenska bolag som bokfört fakturor och gjort utbetalningar till det slovakiska bolaget är att betrakta som arbetsgivare i förhållande till den personal som utfört arbetet.

Kammarrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det är det svenska bolaget som ska betraktas som arbetsgivare. Detta beror bland annat på att det svenska bolaget i eget namn utgivit så kallade ID06-kort till de anställda samt att det tillhandahållit material och arbetskläder åt de anställda. Bolaget har därmed varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag. Efterbeskattning kan därför ske.

Kammarrätten i Göteborg 296-301-22

Frias från våldtäkt – kvinnans och vittnes uppgifter inte tillförlitliga på grund av berusning

Kvinnan var så berusad när hon följde med två män hem till den enes lägenhet att männen fick stödja henne emellan sig. Väl där blev hon trött, gick och lade sig med kläderna på, men vaknade enligt egen uppgift senare av att den ene mannen hade påbörjat ett samlag med henne. Strax därpå kom polisen till lägenheten efter ett tips från en, likaledes mycket berusad, man som hade observerat männen och kvinnan gå in i en port och hade blivit orolig för kvinnan.

Tingsrätten fällde för våldtäkt utifrån bedömningen att mannen kunde anses ha utnyttjat att kvinnan till följd av sömn hade befunnit sig i en särskilt utsatt situation - men hovrätten friar eftersom utredningen inte anses ge tillräckligt stöd för att kvinnan sov när samlaget inleddes. Däremot anses det bevisat att hon var kraftigt påverkad av alkohol, men det i sig behöver enligt hovrätten inte innebära att hon befann sig i en särskilt utsatt situation. Eftersom även tillförlitligheten kring den anmälande mannens vittnesmål ifrågasatts, bland annat på grund av hans berusningsgrad och att han först visat polisen på fel port, blir hovrättens slutsats att det inte är bevisat att samlaget inte var frivilligt från kvinnans sida.

Hovrätten för Nedre Norrland B 595-22

Elva personer döms för inblandning i insiderbrott i Collector AB

Kort innan det börsnoterade bolaget Collector AB i januari 2020 publicerade kursdrivande nyheter - bland annat ett pressmeddelande om vinstvarning och nyemission vilket påverkade aktiekursen kraftigt - bedrevs om en omfattande och samfälld aktiehandel inom en avgränsad krets personer vilka alla på något sätt hade koppling till varandra.

Elva personer åtalades för inblandning i handeln och tingsrätten fäller nu samtliga för att ha utnyttjat insiderinformation till sin fördel och därigenom gjort stora vinster. Två huvudåtalade döms till fängelse i som längst 1,5 år för bland annat grova insiderbrott. Övriga nio döms för insiderbrott av normalgraden och obehörigt röjande av insiderinformation. För dessa bestäms påföljderna till villkorlig dom med böter.

Stockholms tingsrätt B 8274-20

Företrädaransvar till följd av grov oaktsamhet innan konkurs

Kammarrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att den 37-årige mannen varken sett till att skatterna och avgifterna betalats i tid eller vidtagit åtgärder för att få till stånd en samlad avveckling av bolagets skulder. Enligt kammarrätten borde mannen, med hänsyn till bolagets ekonomiska situation under åren 2017–2019, insett att en fortsatt drift skulle innebära en påtaglig fara för att bolaget inte skulle kunna betala sina skatter och avgifter. Han anses därigenom ha agerat grovt oaktsamt, vilket aktualiserar företrädaransvar.

Tingsrättens dom ändras endast beträffande det belopp som mannen ska betala, p.g.a. att nya uppgifter om bolagets deklaration framkommit i kammarrätten. Mannen förpliktas att, tillsammans med bolaget, betala 581 635 kr avseende bolagets obetalda skatter och avgifter.

Kammarrätten i Sundsvall 3147-21

PT gällande KO:s uppmaning om samarbetsavtal mellan Svenska Spel och TV4

I TV4:s program Nyhetsmorgon förekom några Triss-inslag och med anledning av inslagen beslutade Konsumentombudsmannen (KO) att uppmana Svenska Spel att inkomma med svar på frågan om det fanns ett samarbetsavtal gällande inslagen. Med ändring av patent- och marknadsdomstolen beslut beslutade Patent- och marknadsöverdomstolen att upphäva KO:s beslut. Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd.

Högsta domstolen Ö 2318-22

Nästan 1,5 års inaktivitet hos förvaltningsrätten medför sänkt skattetillägg

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att det vid beräkning av skattetilläggen inte ska göras avdrag för ingående mervärdesskatt. Detta beror på att ett sådant avdrag inte hör till samma fråga som ligger till grund för skattetilläggen.

Vad gäller frågan om befrielse från skattetilläggen konstaterar kammarrätten att en total handläggningstid om 3 år och 3 månader inte i sig är oskäligt lång. Det faktum att målet under denna tid legat inaktivt hos förvaltningsrätten i nästan 17 månader är en sådan omständighet som i detta fall medför att skattetillägget ska sättas ned p.g.a. lång handläggning. En 14 månader lång handläggning i förvaltningsrätten är dock inte så lång att det kan medföra en nedsättning. Således bifaller kammarrätten delvis överklagandet genom att sätta ned skattetillägget för redovisningsperioden 2013 med hälften.

Kammarrätten i Stockholm 9561-9566-21

24-åring folkbokförde sig i polisstation – får böta

Den 24-åriga mannen gjorde den 6 november 2020 en flyttanmälan till Porslinsgatan 4B i Malmö – vilken är adressen till en polisstation. Tingsrätten konstaterar att mannen inte var bosatt på adressen ifråga och att åtgärden innebar fara i bevishänseende. Med tanke på omständigheterna – särskilt den omständigheten att adressen inrymmer en polisstation – är det enligt tingsrätten uppenbart att 24-åringen hade det uppsåt som krävs för straffansvar. Han döms således för folkbokföringsbrott och påförs böter för sin oriktiga flyttanmälan.

Malmö tingsrätt B 2878-22

Åtal gällande omfattande amfetaminproduktion i Örebro

Sju personer står åtalade vid Örebro tingsrätt för att ha styrt en organisation i ett av de största målen i Sverige gällande framställning och försäljning av amfetamin.

Stora partier amfetaminolja har importerats till Sverige under tiden juli 2020 till december 2020. Amfetaminolja har använts till att framställa mycket stora mängder amfetamin i ett hus i Olshammar, Askersunds kommun. Amfetaminet har därefter sålts över hela Sverige i större partier. Flera av de nu åtalade har haft ledande positioner inom den aktuella organisationen och de har engagerat andra personer för den fysiska hanteringen. De misstänkta beräknas ha gjort vinster på narkotikahandeln med närmare 10 miljoner kronor.

Åtalet omfattar framställning av cirka 530 kg amfetamin varav cirka 450 kg sålts vidare. Ett uttalat mål inom organisationen har varit att producera 1 200 kg amfetamin per månad.

– Enligt vår uppfattning är bevisläget gott och en avgörande omständighet för att åtal av personer i toppskiktet av organisationen har kommit till stånd har varit Anom-material från den amerikanska operationen Trojan Shield, tillsammans med ett stort beslag av amfetamin och amfetaminolja, säger chefsåklagare Karin Lindell som varit förundersökningsledare, i ett pressmeddelande.

Rättegången beräknas inledas den 9 juni i Örebro tingsrätt.

Konkurrents prisbilaga kan lämnas ut – mer än två år sedan avtalet slöts

På begäran av ett bolag lämnade kommunen ut samtliga uppgifter förutom prisuppgifter som en konkurrent lämnat i samband med en upphandling som kommunen gjort. Bolaget överklagade och yrkade bland annat att även prisbilagan till avtalet skulle lämnas ut. Kammarrätten konstaterar nu att avtalet skrevs under av kommunstyrelsen den 10 februari 2020 och av konkurrenten den 31 januari 2020.

Bolagets begäran gjordes den 31 mars 2022, alltså mer än två är efter det att avtalet slöts. Oavsett vilken bedömning som görs i fråga om det aktuella skaderekvisitets tillämplighet i det här fallet, konstaterar kammarrätten att en eventuell sekretess under alla förhållanden har upphört. Det innebär att prisbilagan ska lämnas ut till bolaget.

Kammarrätten i Göteborg 2517-22

Frias från mindre grov oaktsam våldtäkt efter ömsesidiga kyssar och smekningar

Efter tinder- och snapchat-kontakt möttes mannen och kvinnan på en fest där båda var lite berusade började kyssas. Enligt kvinnan var hon redan från början tydlig med att de inte skulle ha sex. Sedan hamnade de i ett sovrum där de fortsatte att kyssas, och där mannen efter en stund även stoppade in händerna i kvinnas byxor och penetrerade henne med fingrarna. Enligt kvinnan skedde detta mot hennes vilja, även om hon inte var tydlig med detta på annat sätt än att hon vid några tillfällen avstyrt hans händer och dragit upp sina byxor. Senare anmälde kvinnan händelsen och mannen åtalades för våldtäkt. Tingsrätten fällde mannen men hovrätten gör en annan bedömning.

Hovrätten konstaterar att den handling som mannen har utfört är jämförlig med samlag, och alltså ska bedömas som våldtäkt. Samtidigt har det varit fråga om ett mycket kortvarigt händelseförlopp som inte innehållit något våld eller hot om våld, inte haft några förödmjukande eller förnedrande inslag utöver den kränkning som övergreppet i sig inneburit. Hovrätten finner därför det rör sig om en mindre grov gärning.

Vidare anser hovrätten mot bakgrund av ömsesidiga kyssar och smekningar att det inte kan anses styrkt att mannen förstått att kvinnan inte deltog frivilligt. Däremot anser hovrätten att mannen varit grovt oaktsam när han trots kvinnans markeringar stoppade ned handen innanför hennes byxor och trosor och in sina fingrar i hennes underliv utan att närmare kontrollera hur det förhöll sig, och att han därför gjort sig skyldig till oaktsam våldtäkt. Men eftersom ansvar för oaktsam våldtäkt normalt inte bör komma i fråga om gärningen, vid uppsåtligt brott, skulle ha varit att bedöma som mindre grov, finner hovrätten att ansvar inte ska utkrävas varför åtalet för våldtäkt ogillas.

Svea hovrätt B 9424-21

Långa fängelsestraff för mordförsök vid köpcentrum i Kristianstad

Den 3 augusti 2021 kom en vespa med tre personer på inkörande på parkeringen framför ett köpcentrum i Kristianstad. De två passagerarna på vespan drog var sin pistol och sköt totalt 15 skott rakt in bland de 14 personer som stod vid köpcentrets huvudingång. Tre av dem skadades av skotten, två av dem allvarligt, men ingen dog.

Tre personer åtalades för skjutningen; en 21-åring, en 18-åring och en 17-åring. Två syskon – 22 och 24 år – åtalades för skyddande av brottsling. Tingsrätten dömer nu 21-åringen till 12 års fängelse och 18-åringen till 6 år och 11 månaders fängelse för bland annat försök till mord. Även de två syskonen döms, till 8 månaders fängelse respektive 100 dagsböter för skyddande av brottsling. De fällande domarna är en följd av bevisning i form av bland annat filmmaterial från övervakningskameror och teknisk bevisning i form av DNA.

Kristianstads tingsrätt B 2097-21

Skjutsade berusade personer på traktorsläp – döms för vårdslöshet i trafik

Den tilltalade friades i tingsrätten från vårdslöshet i trafikefter att ha kört en traktor i mörkret och då skjutsat tre berusade passagerare på flaket till ett tillkopplat släp. Hovrätten konstaterar liksom tingsrätten att det inte har är tillåtet att transportera personer på släpfordonet men framhåller också att inte varje överträdelse i detta avseende ska bedömas som vårdslöshet i trafik.

Körningens trafikfara måste dock enligt hovrätten i detta fall bedömas med beaktande av att oskyddade personer befunnit sig på släpet. Att under sådana omständigheter framföra traktorn en inte obetydlig sträcka på väg E22 i relativt hög hastighet innebär ett risktagande av allvarligt slag. Åtalet bifalls och ansvar utdömas enligt åtalet, med dagsböter som påföljd.

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 1046-22

Beslag av skyddsväst hävs – krav på kriminellt samband inte uppfyllt

Vid kontroll av en bil i en miljö där det rörde sig personer i ett kriminellt nätverk som bedömdes ha en pågående väpnad konflikt, påträffades en skottsäker skyddsväst, ett par handskar och en balaklava. På fråga till de två männen i bilen svarade den ene, som var känd för att röra sig i grovt kriminella kretsar, att de fanns en hotbild mot den andre och att han ville ha sakerna tillhands för att vara på den säkra sidan. Mot bakgrund av att skyddsvästen kunde befaras komma till brottslig användning beslagtogs den och förklarades senare förverkad av tingsrätten.

Domen överklagades och hovrätten ogillar nu åklagarens begäran om förverkande varför beslaget hävs. Hovrätten konstaterar att skyddsvästen inte har tagits i beslag i samband med något brott. Och även om det också funnits ett par handskar och en balaklava i bilen är situationen inte heller sådan att västen kan anses ha ingått i en sådan samling av föremål som tillsammans skulle vara av sådan särskild beskaffenhet som krävs. Inte heller vad som framkommit om männens påstådda brottslighet, eller om de konflikter som de eventuellt är inblandade i, medför enligt hovrätten att förutsättningarna för förverkande är uppfyllda.

Hovrätten för Västra Sverige B 1633-22

Skatteverket räknade fel - får bakläxa

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten i fråga om förutsättningarna för skönsbeskattning, efterbeskattning och skattetillägg. När det gäller beloppens storlek konstaterar kammarrätten emellertid att resultaten för beskattningsåren inte är korrekt beräknade. I Skatteverkets beräkning för 2017 har kostnaderna om 111 788 kr adderats till intäkterna om 700 000 kr. Kostnaderna skulle rätteligen ha dragits av från intäkterna. Överskottet av näringsverksamhet samt skattetillägget är därmed för högt beräknat. Även återföringen av avsättning för egenavgifter för beskattningsåret 2018 har fått ett för högt belopp. Kammarrätten bifaller delvis överklagandet. Det ankommer på Skatteverket att göra nya beräkningar.

Kammarrätten i Stockholm 1604-22, 1605-22

HD: dödsbo skyldigt att träda in i rättegång om återbetalning till konkursbo

En tid innan bolaget försattes i konkurs hade pengar betalats ut till styrelseledamoten. Konkursboet yrkade att styrelseledamoten skulle återbetala pengarna. Kort efter att styrelseledamoten motsatt sig talan avled han och tingsrätten frågade dödsboet om det ville träda in i rättegången, men dödsboet avstod. Konkursboet yrkade att dödsboet skulle förpliktas att träda in i rättegången. Tingsrätten avslog konkursboets begäran och skrev av målet.

Hovrätten fann däremot att dödsboet hade en skyldighet att träda in i rättegången och återförvisade målet.

Högsta domstolen konstaterar att det inte finns någon bestämmelse i lag som reglerar situationen. I rättegångsbalken finns bestämmelser om partssuccession, byte av part, enligt vilka den som tagit över det som tvistas om är skyldig att träda in som part i rättegången. Även om reglerna om partsuccession inte är direkt tillämpliga finner Högsta domstolen att de kan tillämpas när ena parten avlider och tvisteföremålet övergår till den avlidnes dödsbo. Överklagandet avslås.

Högsta domstolen Ö 3927-21

JO om covid på häkten och anstalter - riktar kritik

Justitieombudsmannen (JO) har i två beslut granskat hur häkten och anstalter agerat under covid-19. På en anstalt har intagna placerats i samma cell trots att en av dem bekräftats smittad av covid-19, vilket JO riktar allvarlig kritik mot. Förfarandet är inte förenligt med bestämmelserna i vare sig fängelselagen, smittskyddslagen eller de europeiska fängelsereglerna. En intagen kan inte placeras i avskildhet bara för att hen är smittad, men om denne inte följer smittskyddslagens bestämmelser m.m. kan det uppkomma situationer då det finns förutsättningar för att placera vederbörande i avskildhet. Det saknas emellertid en bestämmelse i häkteslagen som uttryckligen möjliggör avskiljande för att skydda de intagnas hälsa.

Riksdagens ombudsmän (JO) 4268-20, 4846-20, 77-21

Barn som rest i förälders knä saknar rätt till ersättning för försening

Utredningen visar att passageraren, ett barn, reste med en försenad flight men hovrätten delar tingsrättens bedömning att det inte är visat att någon betalning utgått för biljetten ifråga.  Barnet hade nänmligen inte tilldelats ett eget säte på flygningen utan avsikten var att hon skulle sitta i en förälders knä under resan. Barnet har inte haft något eget boardingkort och det står klart att hon inte heller ingår i något bonusprogram.

Sammantaget finner hovrätten att barnet alltså inte omfattatades av passagerarförordningens tillämpningsområde varför det saknas rätt till ersättning för förseningen. Överklagandet avslås.

Svea hovrätt FT 7774-21

 

 

Gav långfingret till polisen – omhändertogs enligt polislagen

Polisen kritiseras av JO både för att ha omhändertagit en 13-årig pojke enligt polislagen utan att det fanns grund för det och för att ha gjort en orosanmälan till socialnämnden sedan pojkens föräldrar berättat om ingripandet i medier.

Ett omhändertagande av det slag som polisen gjorde är en social skyddsåtgärd i vad som närmast kan beskrivas som en akut situation. Att den unge beter sig illa, visar dålig attityd eller att det finns en mer allmän oro för den unges situation räcker inte, enligt JO. Någon sådan akut situation förelåg inte. Poliserna verkar i stället ha vidtagit åtgärden för att tillrättavisa pojken eftersom de trodde att han hade pekat långfinger åt dem. JO bedömer att omhändertagandet var ogrundat och Polismyndigheten kritiseras för det.

Riksdagens ombudsmän (JO) 4204-2021
 

Skärpt straff för lärares grova sexuella övergrepp under stödinsats

En tid efter att fjärdeklassarens pappa hade gått bort erbjöd sig hans lärare att börja läsa extra matematik med honom och ta med honom på sportskytte, och senare även övernattningar. Detta fortgick under drygt tre år tills eleven våren 2020 berättade att läraren under nästan varje översovning hade förgripit sig på honom.

Läraren åtalades dels för grovt sexuellt övergrepp mot eleven, dels för sexuellt ofredande riktat mot en annan, ett år yngre elev. Tingsrätten fann åtalet styrkt avseende den första eleven men inte den andra och dömde läraren till 2,5 års fängelse.

Hovrätten skärper nu påföljden till tre års fängelse. Skärpningen motiveras med att övergreppen pågått under mer än tre års tid, att de har skett återkommande och att eleven, som var tio år när de började, har befunnit sig i en mycket skyddslös och utsatt situation. Till detta kommer att läraren visat särskild hänsynslöshet och råhet då han utnyttjat sin förtroendeställning samt den roll han haft i elevens familj.

Hovrätten för Övre Norrland B 80-22

 

Nekas ta del av Säpos uppgifter om farfars bror

Mannen vände sig till Riksarkivet med en begäran om att få ta del av Säpos uppgifter om sin farfars bror, född 1918. Riksarkivet nekade utlämning med hänvisning till sekretess dels avseende risken för skada på Säkerhetspolisens verksamhet att förebygga, förhindra eller upptäcka brott, dels gällande uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden.

Mannen överklagade och hävdade att han hade rätt att ta del av uppgifterna eftersom han var biologisk släkting. Kammarrätten avslår nu mannens överklagande. Kammarrätten konstaterar att sekretessen för den aktuella typen av uppgifter gäller i 70 år och att det som mannen har fört fram inte ger anledning till någon annan bedömning.

Kammarrätten i Stockholm 1747-22

Klottrade i tunnelbana - döms till fängelse och skadestånd

Under 2018 och 2019 ägnade sig tre män åt att systematiskt och vid ett stort antal tillfällen klottra på tunnelbanevagnar, pendeltåg och annan egendom i Stockholms kollektivtrafik.

Alla tre har nu dömts i tingsrätten för grov skadegörelse. Två av männen döms till fängelse i ett år resepektive 1,5 år. Den tredje mannen döms till villkorlig dom och dagsböter. Skillnaden i påföljder beror på hur omfattande skadegörelsen har varit och hur allvarligt tingsrätten har sett på brotten.

Förutom straffen ska de tre även betala skadestånd till Stockholms lokaltrafik (SL) med sammanlagda belopp på cirka en miljon kronor, cirka 500 000 kronor samt cirka 200 000 kronor.

Attunda tingsrätt B 14622-19

 

Måste återbetala nästan tio miljoner i assistansersättning

Försäkringskassan har bedömt att bolaget har inkommit med felaktiga uppgifter om utförd assistans och därmed orsakat att assistansersättning betalats ut felaktigt.

Domstolarna hade att pröva om Försäkringskassan har haft fog för sitt beslut att ett bolag i egenskap av anordnare av assistans till en brukare ska betala tillbaka ca 9,5 mkr som avser assistansersättning för en period mellan juli 2016 och november 2019.

Förvaltningsrätten bedömde att Försäkringskassan har påvisat att assistenterna inte redovisat, eller ens själva känner till, i vilken omfattning och vid vilken tidpunkt utförande av assistans ska ha ägt rum. Sammantaget var det visat att felaktiga utbetalningar hade skett i den mån att Försäkringskassans beslut om återkrav har varit motiverat.

Kammarrätten gör nu samma bedömning som förvaltningsrätten och avslår överklagandet i målet.

Kammarrätten i Göteborg 400-22

Utpekade våldtäktsman på instagram - döms för förtal

En kvinna som på sin Instagram publicerade en ”story” där hon utpekat en man som brottslig och framfört att han våldtagit henne, har dömts för förtal först i tingsrätten och nu även i hovrätten.

Kvinnan förklarade sitt agerande med att hon mådde psykiskt dåligt vid gärningstillfället och att uppgiften som publicerats blivit en bieffekt av att hon skrev av sig på Instagram om måendet.

Tingsrätten underströk att det inte är straffbart att för andra beskriva en händelse där man blivit utsatt för övergrepp eller annan kränkande behandling, utan att det är utpekandet av en person i sammanhanget som kan vara straffbart. Hon hade kunnat diskutera sitt psykiska tillstånd utan att nämna målsäganden vid namn och att hennes publicering är inte försvarlig i den mening som avses i straffbestämmelsen om förtal.

Hovrätten gör nu inga andra ändringar än att dagsbotsbeloppet (påföljden utgörs av villkorlig dom och dagsböter) sätts ned till ett lägre belopp än tingsrätten beslutat och att den tilltalade vidare befrias från att ersätta staten för försvarskostnaden i målet.

Hovrätten för Västra Sverige B 2682-22

Filmade kvinnor vid hotellsex

Under några månader hade mannen sex med olika kvinnor på hotellrum och liknande utrymmen och filmade då de sexuella aktiviteterna med dolda kameror. Han åtalades för tolv fall av kränkande fotografering men invände att det varken hade skett i hemlighet eller olovligen.

En oenig tingsrätt friade mannen. Han hade i åtminstone två fall frågat kvinnorna om han fick filma dem och fått jakande svar, och det saknades uppgifter som motsade att även övriga kvinnor godkänt inspelningarna.

Två nämndemän var skiljaktiga och ville fälla mannen. Två kvinnor hade han frågat om lov att filma,  och efter det hade filmat med sin mobiltelefon. Men det hade gjort först efter att inspelningen med den dolda utrustningen redan påbörjats. Frågan hade enligt de skiljaktiga alltså inte gällt inspelningen med den gömda utrustningen.

Hovrätten går nu på de skiljaktigas linje och dömer mannen för brott. Med beaktande av att mannen inte har lämnat någon godtagbar förklaring till att inspelningsutrustningen varit gömd, anser hovrätten nu åtalet styrkt och dömer mannen till villkorlig dom.

Svea hovrätt B 6914-21

Anmälan till Konkurrensverket var ingen stridsåtgärd

Måleriföretagens anmälan till Konkurrensverket om att en viss avtalsbestämmelse var konkurrensbegränsande utgör inte en otillåten stridsåtgärd, enligt Arbetsdomstolen. Anmälan gjordes av andra skäl än att utöva påtryckningar på Målareförbundet. Förbundets yrkande om 1 miljon kr i skadestånd avslås därmed.

Anmälan till Konkurrensverket innefattade ett yrkande om att Måleriföretagens medlemsföretag skulle åläggas att inte tillämpa en viss bestämmelse i måleriavtalet. Anmälan väckte ont blod hos Svenska Målareförbundet som ansåg syftet var att utöva påtryckning på förbundet att gå med på att ta bort kravet på yrkeskompetens i måleriavtalet för enklare måleriarbeten genom att på nytt teckna ett servicearbetaravtal.

Arbetsdomstolen har emellertid funnit att åtgärden att lämna in anmälan till Konkurrensverket inte var en stridsåtgärd i medbestämmandelagens mening. För att det ska vara fråga om en stridsåtgärd när en part på arbetsmarknaden utövat sina befogenheter enligt lag eller avtal krävs, enligt AD, att åtgärden vidtagits i något annat syfte än det som är ändamålet med befogenheten (AD 2020 nr 40).

Arbetsdomstolen 2022 nr 30

Läkare döms för vållande till annans död

En läkare döms i för vållande till annans död sedan en äldre kvinnlig patients avlidit efter att ha tagit en hög dos kaliumläkemedel i enlighet med recept.

Tingsrätten ifrågasätter inte att läkarna vid tillfället haft en mycket hög arbetsbelastning men bedömer inte att det kan frånta läkarna deras ansvar. En av läkarna bedöms dock ha haft bristande erfarenhet i den mån att agerandet inte bedöms som straffbart oaktsamt, och denne frias därför. Den läkare som däremot döms till ansvar får villkorlig dom och dagsböter som påföljd.

Uddevalla tingsrätt B 2450-10

Köra efter och blinka med helljuset överträdelse av kontaktförbud

Mannen och kvinnan bodde i samma område och hade tidigare haft en relation. Efter att mannen meddelats kontaktförbud, och kvinnan gillat ett av hans inlägg på Facebook, åkte han en kväll först efter hennes bil och blinkade med lysena, för att sedan hamna före henne på vägen innan de körde åt olika håll. Åtalad för överträdelse av kontaktförbudet hävdade mannen att han av en tillfällighet först kommit att hamna efter kvinnans bil när han skulle åka och tanka, för att sedan bli förföljd av henne.

Tingsrätten friade men hovrätten dömer nu mannen i enlighet med åtalet till 60 dagsböter. Hovrätten finner det klarlagt att kvinnan innan händelsen visserligen etablerat viss kontakt med mannen via Facebook, men att detta inte anses ha inneburit något generellt samtycke till att etablera kontakt. Vidare får kvinnans berättelse om att mannen kört efter henne mycket nära och blinkat med helljuset ett så starkt stöd av utredningen att det läggs till grund för bedömningen. Detta har enligt hovrätten uppenbarligen skett i syfte att fånga hennes uppmärksamhet, och har inneburit en överträdelse av kontaktförbudet som inte kan bedömas som ringa.

Hovrätten för Nedre Norrland B 1835-21

96-årings intresse att bo kvar i sexrummare på Östermalm väger tyngre än dödsbodelägares

I 46 år hade den 96-åriga damen bott i sexrummaren på 197 kvadratmeter på Östermalm i Stockholm när en dödsbodelägare efter en hälftenägare till fastigheten ville ta över lägenheten för att bo närmare sin åldriga mor, som också bodde i huset. Damen hade även erbjudits en mindre nyrenoverad lägenhet i samma hus. Varken hyres- och arrendenämnden eller nu hovrätten anser dock att dödsbodelägarens intresse väger tyngre än damens. Båda instanserna konstaterar mot bakgrund av damens långa hyrestid, det faktum att hon fortfarande bor i lägenheten och att det saknas stöd för att hon skulle ha åsidosatt sina förpliktelser på det sätt som hyresvärden påstått, att hennes intresse att ha kvar hyresrätten med besittningsskydd väger klart över hyresvärdssidans intresse.

Svea hovrätt ÖH 7457-21

Tjatsex riktat mot 14-åring i kärleksrelation var inte våldtäkt mot barn

Den 14-åriga flickan och den 15-årige pojken hade inlett en kärleksrelation via sociala medier och kom överens om att han skulle resa och hälsa på henne under påsklovet. Under besöket hade de sedan minst fyra samlag.

Tingsrätten dömde till ungdomsvård för våldtäkt mot barn men hovrätten ändrar nu brottsrubriceringen till fyra fall av sexuellt utnyttjande av barn.

Hovrätten konstaterar att de båda varit nära varandra i ålder – 14 år och 1 månad respektive 15 år och 7 månader – och att de haft en kärleksrelation. Domstolen konstaterar vidare att vissa omständigheter tyder på att alla samlagen inte varit helt frivilliga från flickans sida utan att pojken tjatat sig till vissa. Det finns dock inget i utredningen som ger stöd för att pojken uppfattat att flickan inte deltog frivilligt, konstaterar hovrätten. Gärningarna kan enligt hovrätten med hänsyn till detta samt övriga omständigheter inte anses vara så allvarliga att de ska bedömas som våldtäkt mot barn utan bedöms därför istället som sexuellt utnyttjande av barn.

Hovrätten för Nedre Norrland B 464-22

Häktad husse slipper betala när hunden omhändertogs

En hund kom att omhändertas när hans husse var frihetsberövad på grund av brottsmisstanke och inte själv kunde ta hand om den. Enligt kammarrätten finns det särskilda skäl att befria honom från ansvar för kostnaderna - nästan 14 000 kr - för omhändertagandet av hunden. Rätten framhåller att befrielse från betalningsskyldighet i praxis har ansetts kunna komma i fråga när en djurhållare på grund av sjukdom kan sägas oförskyllt ha hamnat i en situation som har gjort omhändertagandet nödvändigt.

Mannen friades från brottsmisstanke och han har inte orsakat det allmänna kostnader på grund av bristande djurhållning utan som en följd av frihetsberövandet. Vidare har det i kammarrätten framgått att han under häktningen lämnat uppgifter till länsstyrelsen om flera personer som eventuellt skulle kunnat ta hand om hunden, men att det visat sig att ingen kunde det.

Enligt kammarrätten får sådana omständigheter som nu är aktuella anses utgöra särskilda skäl för att befria från betalningsansvar för kostnader i samband med omhändertagandet av hunden. Överklagandet bifalls.

Kammarrätten i Sundsvall 1586-21

 

Villkorligt och dagsböter för skoterfylla

Utan hjälm och körkortsbehörighet, och med en alkoholkoncentration på 1,03 promille i blodet, körde 21-åringen av skoterleden och krockade med ett träd, låg i koma ett drygt dygn, och saknade minnesbilder från några timmar innan till några veckor efter händelsen.

Tingsrätten friade från olovlig körning, grovt rattfylleri och brott mot trafikförordningen eftersom utredningen enbart bestod av uppgifter som lämnats till mannen av en person som enligt egen uppgift hade varit passagerare men lyckats kasta sig av skotern, och sedan inte hade hörts i målet.

Efter att denna person nu hörts i hovrätten där hans vittnesmål bekräftar 21-åringens gärningar, och detta tillsammans med analysresultat av hans alkoholkoncentration, finner hovrätten åtalet styrkt på samtliga tre åtalspunkter.

När de gäller påföljden beaktar hovrätten att körningen ägde rum i terrängen där ingen annan trafik förekom och att mannens alkoholkoncentration låg precis övergränsen för grovt rattfylleri. Terrängskoter är typiskt sett inte ett lika trafikfarligt fordon som personbil på allmän väg, och körsträckan var förhållandevis kort – cirka en kilometer.

Det samt att mannen vid olyckan var 20 år, tidigare ostraffad och det saknas anledning att anta att han kommer att återfalla i brott, gör att hovrätten anser att påföljden kan stanna vid villkorlig dom och 70 dagsböter.

Hovrätten för Nedre Norrland B 896-21

 

HD: PwC skadeståndsskyldigt för oaktsam skatterådgivning

Moderbolaget anlitade PwC för utredning av förutsättningarna för underprisöverlåtelse av en fastighet, ägd av en bostadsrättsförening, till ett aktiebolag i koncernen. PwC ansåg att förutsättningarna var uppfyllda och upplyste om att det fanns möjlighet att ansöka om uppskov gällande lagfartsavgift så länge fastigheten ägdes inom koncernen. Lantmäteriet kom dock fram till att uppskov med lagfartsavgift inte kunde beviljas. Tingsrätten och hovrätten avslog överklagandet.

Moderbolaget väckte talan om skadestånd mot PwC och gjorde gällande att rådgivningen varit felaktig och vårdslös. PwC invände att rådgivningen varit korrekt med hänsyn till rättsläget vid tidpunkten och anförde att PwC:s ansvar var begränsat enligt FAR:s allmänna villkor om rådgivningstjänster som varit del av uppdragsavtalet.

Högsta domstolen anser att PwC:s rådgivare haft goda skäl för antagandet att uppskov skulle beviljas, men det var en udda situation som inte behandlats i förarbeten eller litteratur. Med hänsyn till att moderbolaget uttryckligen ville undvika negativa skattekonsekvenser så borde saken ha undersökts närmare. Högsta domstolen finner att PwC handlat oaktsamt och PwC är ersättningsskyldigt för stämpelskatten. En oenig Högsta domstol finner att skadeståndsskyldigheten ska begränsas enligt den avtalade ansvarsbegränsningen till 444 000 kr, av dryga 1,5 milj kr. Två justitieråd anför skiljaktig mening att PwC blir fullt ersättningsskyldig.

Högsta domstolen T 3131-21

 

Fastighetsägare ska betala avgift för kommunal va-anslutning trots befintligt enskilt avlopp

Bolaget yrkade att fastighetsägaren skulle förpliktas att betala anläggningsavgift för spillvatten för fastigheten. Mannen motsatte sig att fastigheten skulle bli tvångsansluten till kommunalt avlopp eftersom fastigheten hade en fungerande avloppsanläggning. Med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön bedömer mark- och miljödomstolen att det föreligger ett behov av att ordna avlopp i ett större sammanhang i området.

Utredningen visar att bolaget meddelat mannen förbindelsepunkt och mark- och miljödomstolen finner att bolaget haft laglig grund att debitera mannen enligt kommunens va-taxa. Mark- och miljödomstolen förpliktar fastighetsägaren att betala avgifter enligt bolagets yrkanden.

Mark- och miljödomstolen i Växjö M 5289-21

Bilder i vetenskapliga artiklar var förfalskade - frias från forskningsfusk

Frågan i målet är om forskaren har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning avseende fyra medicinska publicerade artiklar under åren 2013, 2014, 2015 respektive 2016. Nämnden för prövning av oredlighet i forskning menade att det i artiklarna förekommit felaktiga bilder som utgör förfalskningar i lagens mening och att forskaren genom att godkänna artiklarna agerat grovt oaktsamt. Förvaltningsrätten gjorde emellertid en annan bedömning gällande oaktsamheten och friade forskaren.

Kammarrätten konstaterar att det är ostridigt att de aktuella bilderna är förfalskade och att detta innebär allvarliga avvikelser från god forskningssed. Det har inte gjorts gällande att de aktuella avvikelserna ska ha begåtts uppsåtligen. Forskaren visserligenm enligt kammarrätten, brustit i sitt ansvar när hon granskat och godkänt artiklarna utan att säkerställa att dessa var korrekta före publicering. Hennes agerande har dock inte i något fall, enligt kammarrättens bedömning, varit så klandervärt och nonchalant att det är fråga om grov oaktsamhet. Kammarrätten ansluter därmed till förvaltningsrättens slutsats att hon inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Kammarrätten i Stockholm 6503-21

 

Ska betala drygt 19 milj kr för förtida uppsägning

Dataanalys hyrde lokaler av Hemsö för hotellverksamhet enligt tre hyresavtal och Hemsö sade upp avtalen för avflyttning före hyrestidens utgång. Det var ostridigt att Dataanalys tvingats lägga ned sin hotellverksamhet med anledning av uppsägningen och att Hemsö inte erbjudit Dataanalys någon ersättningslokal. Den verksamhet som Dataanalys bedrev i lokalerna var korttidsboende för personer över 21 år som levde i hemlöshet, med sociala problem och med särskilda svårigheter att på den öppna marknaden hitta en bostad.

Dataanalys yrkade att Hemsö skulle förpliktas att betala drygt 28 milj kr plus ränta medan Hemsö bestred talan och betonade den misskötsamhet som förekommit.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att Hemsö haft tungt vägande skäl att upplösa hyresförhållandet men Dataanalys har också haft ett starkt intresse av att fortsätta att bedriva sin verksamhet i lokalerna. Sammantaget finner hovrätten att Hemsö inte haft befogad anledning att upplösa hyresförhållandet i den mening som avses i generalklausulen. Till skillnad från tingsrätten beräknar hovrätten Dataanalys rörelseförlust till 19 milj kr. En oenig hovrätt ändrar tingsrättens dom i enlighet med domslutet. 

Hovrätten för Västra Sverige T 2116-21

Kritik mot narkotikaförhör i matbutik

I en förundersökning om ringa narkotikabrott beslutade polisen att som första utredningsåtgärd hålla ett förhör med en 16-åring i hemmet enligt en arbetsmetod som kallas Linköpingsmodellen. Den går ut på att förhör genomförs i hemmet med personer mellan 15 och 18 år som misstänks ha använt narkotika men där misstanken inte når upp till skälig misstanke. När 16-åringen inte var hemma utan i en matbutik åkte polisen dit och höll förhöret där.

JO konstaterar att platsen och formerna för förhöret var i direkt strid med den s.k. hänsynsprincipen och bestämmelserna om förhör i förundersökningskungörelsen. Polismyndigheten kritiseras för det inträffade. 

Riksdagens ombudsmän (JO) 8758-2019

Omfattande bankningar var störningar som grannarna inte skäligen skulle tåla

Utredningen visar att hyresgästen genom framförallt bankningar utsatt sina grannar för störningar som inte skäligen bör tålas. Hyresgästen har även knuffat en granne i trapphuset. Hovrätten delar hyresnämndens bedömning att hyresgästen genom störningarna åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet inte ska förlängas. Överklagandet avslås och hyresgästen förpliktas att flytta från lägenheten genast.

Svea hovrätt ÖH 3985-22

JO-kritik mot anställningsärende vid Lantmäteriet

När Statens överklagandenämnd undanröjde ett anställningsbeslut för en tjänst vid Lantmäteriet i Visby tog det ett och ett halvt år innan den som vunnit i nämnden kallades till en intervju. I slutändan beslutade Lantmäteriet att återigen anställa den som först fått anställningen.

Justitieombudsmannen (JO) riktar nu allvarlig kritik mot Lantmäteriet för handläggningen i anställningsärendet. Kallelsen till anställningsintervjun skickades till fel adress och kom därför fram först efter tidpunkten för intervjun. Enligt JO har återförvisningsbeslutet både inneburit en formell skyldighet att kalla sökanden till en intervju och att se till att beslutsunderlaget i ärendet kompletterades innan ett nytt beslut fattades.

Lantmäteriet har inte följt beslutet från Statens överklagandenämnd och får allvarlig kritik för den bristfälliga handläggningen.

Riksdagens ombudsmän (JO) 5600-2020

HFD: fel att ta upp värde av tidigare bostad vid beräkning av bostadstillägg

En kvinna fick bostadstillägg för en bostad som då var hennes permanentbostad. Under påföljande år flyttade hon till en ny bostad. Pensionsmyndigheten beslutade då, vid prövningen av rätten till bostadstillägg för den nya bostaden, att ta upp värdet av den tidigare som inkomst eftersom kvinnan ägde den fastigheten den 31 december året före och den då inte längre var hennes permanentbostad. Förvaltnings- och kammarrätten gjorde samma bedömning.

Högsta förvaltningsdomstolen finner dock att förmögenhetsberäkningen ska göras utifrån de förhållanden som gällde den 31 december året före det år prövningen avser. HFD konstaterar att regelverket inte lämnar något utrymme för att beakta förändringar som skett efter årsskiftet. Eftersom den tidigare bostaden vid den tidpunkten var kvinnans permanentbostad, var det alltså fel att ta upp värdet av den vid prövningen av rätten till bostadstillägg för den nya permanentbostaden. Underinstansernas avgöranden upphävs därför och målet visas åter till Pensionsmyndigheten för ny prövning.

Högsta förvaltningsdomstolen 811-21

Polisbil fick tvärbromsa - våldsam cyklist döms för våld mot tjänsteman

Efter att en cyklist kört ut på en cykelöverfart precis framför en polisbil, som fick tvärbromsa, körde poliserna efter cyklisten för att upplysa honom om det olämpliga i hans körsätt. Tumult uppstod, där mannen bland annat skrek hot, krängde med kroppen och sparkade, och där poliserna bland annat OC-sprayade honom innan han greps. Mannen själv hävdade att poliserna provocerat och trängt honom, att han försökt förvara sig och även kort hade tuppat av.

Tingsrätten fann hot men inte våld mot tjänsteman styrkt och dömde mannen till 60 dagsböter. Hovrätten finner nu även våld mot tjänsteman styrkt och ändrar påföljden till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. I likhet med tingsrätten finner inte heller hovrätten det utrett att mannen i tumultet avsiktligen träffat en av poliserna med ett slag i ansiktet eller med armbågen i sidan.

När det däremot gäller en spark i bröstet konstaterar hovrätten att det som mannen berättat inte är förenligt med vad de två polismännen uppgett, och att deras uppgifter inte kan uppfattas på annat sätt än att mannen utdelade sparken i bröstet på en av dem i avsikt att skada denne.  Det anses också utrett att våldet medfört smärta och en kontusion på polismannens bröstkorg.

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 993-22

MÖD fastställer detaljplan för omfattande förändring av Stureplanskvarter

Ett antal byggnader skulle enligt detaljplanen rivas och ersättas med nya byggnationer, bland annat en utökad galleria som enligt bolaget skulle förstärka upplevelsen av den klassiska stenstaden kring Stureplan i Stockholm. Kommunen bedömde att riksintresset kunde tillgodoses samtidigt som utveckling av city möjliggjordes genom förändringarna. Klagomål riktades mot handläggningen. Mark- och miljööverdomstolen höll syn. Kommunen medgav relativt omfattande förändringar av detaljplanen och

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att konsekvenserna för de olika intressena är svåra att överblicka. Även om rivningarna har negativ påverkan på de kulturhistoriska värdena på lokal nivå så innebär de inte någon påtaglig skada på riksintresset. Kvarteret avviker från stenstadens gängse principer och dess särart innebär enligt Mark- och miljööverdomstolen att detaljplanens förändringar kan accepteras. Även om de högre byggnadshöjderna upplevs som olägenheter för boende bedömer Mark- och miljööverdomstolen att det inte är fråga om betydande olägenheter. Överklagandena avslås.

Mark- och miljööverdomstolen P 266-21

Enbart förvarat narkotika mot ersättning – straffet sänks

Mannen dömdes till två års fängelse för narkotikabrott, brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott. Narkotikabrottet, som var de allvarligaste, avsåg anskaffande, förvaring och innehav av 604 tramadoltabletter och 427 gram amfetamin. Själv hävdade mannen att han fått 5 000 kronor och 20 kartor Tramadol av en vagt bekant person för förvaring. När han kom hem hade han upptäckt att påsen även innehöll små påsar med vitt pulver som han trodde var kokain. Han hade dock inte sett någon annan utväg än att förvara narkotikan tills den vagt bekante personen kontaktade honom eftersom han inte hade några kontaktuppgifter till denne.

Varken tingsrätten eller hovrätten anser att berättelsen kan lämnas utan avseende, men anser ändå att mannen begick gärningen med i vart fall likgiltighetsuppsåt. Sett enbart utifrån sort och mängd narkotika uppgår narkotikabrottets straffvärde enligt hovrätten till ett år och tio månaders fängelse. Men eftersom mannens roll endast varit att förvara narkotikan mot ersättning anser hovrätten det inte visat att han var den slutliga mottagaren av narkotikan eller den som skulle ha fått vinning av en framtida försäljning. Detta sänker straffvärdet och påföljden för den samlade brottsligheten till ett år och nio månaders fängelse.

Göta hovrätt B 3847-21

Rätt att stoppa Paludan i Hjällbo men fel i Borås

Polismyndigheten avslog den danske politikern Rasmus Paludans ansökningar om att få hålla allmänna sammankomster i Borås den 29 april 2022 och i Hjällbo Centrum samt på Angereds torg den 26 februari 2022 för att bland annat bränna Koranen. Paludan överklagade besluten och förvaltningsrätten kommer nu till olika slutsatser avseende de båda ansökningarna.

När det gäller Borås anser förvaltningsrätten att de förväntade ordnings- och säkerhetsproblem som Polismyndigheten hade anfört visserligen är allvarliga, men att de inte var så exceptionella att det förelåg skäl för att helt vägra det sökta tillståndet på den grunden. Om inte tidpunkten för sammankomsten hade passerat hade förvaltningsrätten därför beviljat tillstånd och målet hade återförvisats till Polismyndigheten för ny prövning.

När det däremot gäller ansökan om de specifikt utpekade platserna i Hjällbo centrum och på Angereds torg, där Polismyndigheten inte funnit platserna lämpliga utifrån ett ordnings- och säkerhetsperspektiv, och då Paludan motsatt sig att genomföra sammankomsterna på annan plats, finner förvaltningsrätten inte anledning att ifrågasätta bedömningen och avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten i Göteborg 3248-22

 

Personer utan allvarlig brännskada kan ha liknande problem - får inte ersättning

Efter att den idag 63-årige mannen 2006 vid en arbetsplatsolycka ådrog sig 70-procentiga brännskador erhöll han hel sjukersättning, livränta och personlig assistans. Från januari 2016 erhöll han även handikappersättning med 36 procent av prisbasbeloppet för perioden januari 2016 – december 2018. Men när han ansökte om fortsatt ersättning på samma nivå för merkostnader från januari 2019 blev det avslag.

Enligt Försäkringskassan nådde hans merkostnader inte upp till kvalifikationsgränsen på minst 28,5 procent av prisbasbeloppet eftersom han bland annat inte fick räkna med kostnaderna medicinsk fotvård. Enligt kammarrätten har det inte framkommit att besvären i sig har en sådan koppling till funktionsnedsättningen att de är en direkt följd av den. Domstolen menar att en person utan funktionsnedsättning skulle kunna ha motsvarande besvär och kostnader.

Kammarrätten i Sundsvall 3256-20

Får uppskov med utflytt från hyresrätt - med hänsyn till barnen

Med hänvisning till att det fanns en hyresskuld och att flera hyror betalats för sent begärde hyresvärden att hyresavtalet inte skulle förlängas. Hyresgästen anförde att han blivit arbetslös under pandemin men att han nu hade arbete igen och kunde sköta hyrorna. Han berättade att han bodde i lägenheten med flera barn varav tre var under sju år och att han med hänsyn till barnens bästa borde få behålla lägenheten.

Hovrätten konstaterar att betalningsförsummelserna innebär att hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser på ett mycket allvarligt sätt samt att hyresskulden kvarstår oförändrad trots att han fått ett arbete. Även med beaktande av barnens bästa finner hovrätten att betalningsförsummelserna är så allvarliga att hyresavtalet ska upphöra. Överklagandet avslås men med beaktande av barnens bästa medger hovrätten ett kortare uppskov med utflytt trots den befintliga hyresskulden.

Svea hovrätt ÖH 577-22

 

Hög ålder sänker straffet för truckbedragare

Den 78-årige mannen var sedan tidigare vid flera tillfällen dömd för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och överträdelse av näringsförbud. Han var meddelad näringsförbud i samma typ av verksamhet som han nu på nytt åtalades för likartad brottslighet i; handel/förmedling av truckar och kranar mot provision. Den här gången gällde det även grovt bedrägeri när han i samband med köpet av en truck skulle ha vilselett leverantören att ge honom kredit och utlämna trucken till honom trots att han saknade betalningsförmåga.

Den här gången fälldes mannen för grovt bedrägeri, två fall av grovt bokföringsbrott och överträdelse av näringsförbud och dömdes till två års fängelse. Hovrätten instämmer nu i tingsrättens bedömningar av såväl brotten som påföljden, men anser att mannens ålder ska beaktas vid bestämmande av straffets längd, och sänker det i enlighet med detta till ett år och åtta månaders fängelse.

Hovrätten för Västra Sverige B 2379-22

 

Fängelsedömd aktieägare har rätt till skadestånd för överträdelse av ABL

Käranden anställdes 2007 som redovisningskonsult av bolaget och han blev ägare till en del av aktierna. År 2018 dömdes samma man för bokföringsbrott till tio månaders fängelse samt näringsförbud. Under tiden som fängelsestraffet avtjänades köptes aktierna i bolaget av ett annat bolag och gick sedan i konkurs på egen begäran. Käranden yrkade att företrädarna för bolaget solidariskt skulle förpliktas att betala drygt 555 000 kr plus ränta med hänvisning till att de i samförstånd agerat så att hans aktier blev värdelösa. 

Tingsrätten ogillade käromålet - men hovrätten gör nu en annan bedömning. Sammantaget finner hovrätten att svarandenas agerande vid fullgörandet av uppdraget innebar en överträdelse av ABL på ett sådant sätt som krävs för skadeståndsskyldighet. Hovrätten förpliktar dessa att solidariskt betala 50 000 kr plus ränta till käranden samt ersättning för rättegångskostnader.

Hovrätten över Skåne och Blekinge T 3451-21

Endast ett fåtal mejl ska lämnas ut i kommunal arbetsrättslig tvist

Kvinnan vände sig till kommunen och begärde ut totalt 193 e-post-konversationer i en arbetsrättslig tvist som huvudsakligen skickats mellan medarbetare inom grundskoleförvaltningen. Efter överklaganden och omprövning lämnade förvaltningen endast ut åtta meddelanden - med motiveringen att de övriga inte bedömdes utgöra allmänna handlingar och inte heller omfattades av rätt till partsinsyn.

Kammarrätten avslår nu av samma skäl utlämnande av merparten av handlingarna. Endast ett e-postmeddelande som anses ha tillfört ärendet sakuppgift och därmed kan ge rätt till partsinsyn, samt e-postmeddelanden skickade till andra mottagare än de som arbetat med tvisten, visas åter för ny prövning.

Kammarrätten i Göteborg 6493-21

Näringsförbud ger sänkt fängelsestraff

Mannen dömdes till sex månaders fängelse och tre års näringsförbud för bokföringsbrott efter att tingsrätten bedömt att hans bolag helt saknat bokföring för tiden efter april 2016 - dessutom hade befintligt räkenskapsmaterial inte bevarats på rätt sätt.

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömningar och dömer mannen för bokföringsbrott i enlighet med en i hovrätten justerad gärningsbeskrivning. Med beaktande av det men som mannen får anses lida av näringsförbudet bedömer hovrätten att straffmätningsvärdet motsvarar fyra månaders fängelse, och sänker fängelsestraffets längd i enlighet med detta.

Svea hovrätt B 7186-19

Skärpt straff för fyra våldtäkter och fotografering av sovande kvinna

Mannen åtalades och dömdes i tingsrätten till fyra års fängelse för fyra fall av våldtäkt och fyra fall av kränkande fotografering i samband med våldtäkterna. Dessa begicks efter att han och kvinnan umgåtts och druckit alkohol och hon somnat hemma hos honom, och därmed befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Hovrätten anser liksom tingsrätten att det är utrett att kvinnan vid samtliga tillfällen saknat förmåga att värja sig och därmed inte deltagit frivilligt i samlagen, vilket mannen varit medveten om och otillbörligt utnyttjat. Det gäller även att han fotograferat henne olovligen och i hemlighet.

Hovrätten anser att det samlade straffvärdet motsvarar 4,5 års fängelse.

Hovrätten för Västra Sverige B 2402-22

5,5 års fängelse för sju fall av våldtäkt mot sambo

Under flera år utsatte mannen sin sambo och mamman till deras barn för bland annat vaginala, anala och orala samlag samt penetration med dildos, där han bland annat använde kontroll över hennes mediciner som påtryckning. Tingsrätten fann åtalet styrkt för fem av sju åtalade våldtäkter och dömde mannen till tre år och fyra månaders fängelse.

Hovrätten finner nu åtalet styrkt för samtliga sju åtalspunkter och skärper straffet till 5,5 års fängelse. Kvinnans uppgifter får enligt hovrätten starkt stöd av annan åberopad bevisning i ett antal relevanta avseenden. Hennes uppgifter om tid och plats för händelserna, de sexuella handlingarna och mannens kontrollerande beteende får ett mycket starkt stöd av övrig utredning. Även när det gäller att hon utsatts för visst våld finns stödbevisning, även om den är något svagare och endast avser händelser strax före undersökningen. Även i frågan om tvång, våld och ofrivillig sex får kvinnans uppgifter enligt hovrätten sådant stöd av den övriga utredningen att hennes uppgifter ska läggas till grund för bedömningen av åtalet. Kvinnans redogörelse ger inte heller utrymme för att mannen kan ha missförstått hennes ovilja att delta i de sexuella handlingarna. Genom hennes uppgifter är det enligt hovrätten alltså klarlagt att mannen begick gärningarna med uppsåt.

Hovrätten bedömer att det samlade straffvärdet överstiger minimistraffet för grov våldtäkt, och tar vid bestämmande av straffet även hänsyn till att mannen skiljs från sina politiska uppdrag.

Hovrätten för Västra Sverige B 2087-22

Döms för att ha anstiftat olovlig trädfällning

Den tilltalade friades i tingsrätten från anstiftan av skadegörelse - åklagaren påstod att han anlitat personer som på hans uppdrag avverkat ett träd på en fastighet så att det blev skador "för okänt men inte ringa värde". Ett vittne har berättat att han såg då trädet, en tall, höll på att kapas och att han i samband med händelseförloppet kommit att prata med den tilltalade som uppgett att han hade fått kommunens godkännande till trädfällningen.

Den tilltalades påstående om att de personer som utförde trädfällningen av misstag fällde tallen och att det inte skedde på uppdrag av honom framstår enligt hovrätten som påtagligt vaga och otydliga. Sammantaget finner hovrätten att åtalet är styrkt varför den tilltalade döms för anstiftan till skadegörelse.

Svea hovrätt B 508-22

 

Förvaltningsrätten prövade mål om jobb- och utvecklingsgarantin i strid med överklagandeförbud

En man deltog inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin i en arbetsmarknadsutbildning. Arbetsförmedlingen beslutade att avbryta insatsen efter bedömningen att han inte kunde tillgodogöra sig utbildningen.

När mannen begärde omprövning av beslutet avvisade Arbetsförmedlingen begäran med motiveringen att ett beslut om att avbryta en viss insats inom programmet inte är ett beslut som kan omprövas. Förvaltningsrätten upphävde beslutet och återförvisade målet till Arbetsförmedlingen för omprövning av beslutet, och kammarrätten avslog Arbetsförmedlingens överklagande.

Arbetsförmedlingen fullföljde talan till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu upphäver kammarrättens och förvaltningsrättens avgöranden samt avvisar mannens överklagande till förvaltningsrätten.

Högsta förvaltningsdomstolen 1454-21

 

Kringflackande man har rätt till prövning av bistånd i vistelsekommunen

Kommunen avslog mannens ansökan om ekonomiskt bistånd för juni 2020 samt för en skuld, bland annat med motiveringen att kommun inte bedömdes vara hans bosättningskommun. Han var då folkbokförd på en adress i en annan kommun och bostaden som han uppgav sig ha i sökandekommunen hade utmätts och gått till tvångsförsäljning månaden innan, och kunde enligt kommunen därför inte anses ge någon reell och permanent boendemöjlighet. Han bedömdes enligt kontoutdrag även ha haft sin huvudsakliga vistelse i en annan kommun.

Förvaltningsrätten avslog respektive avvisade mannens överklagande men kammarrätten återförvisar nu frågorna om biståndet för juni respektive skulden till kommunen respektive förvaltningsrätten. När det gäller biståndet för juni bedömer kammarrätten att det inte har stått klart att någon annan kommun än vistelsekommunen har haft ansvaret för att ge mannen stöd och hjälp, och eftersom denna även varit sökandekommunen är det den som är ansvarig för att pröva den ansökan. När det gäller bistånd till skulden konstaterar kammarrätten att en förvaltningsdomstols avgörande inte utgör hinder mot att samma sak prövas på nytt om avgörandet är betungande för den enskilde, vilket det aktuella avslaget är. Detta avgörande hindrar enligt kammarrätten därför inte att frågan prövas på nytt varför målet visas åter till förvaltningsrätten för prövning i sak.

Kammarrätten i Stockholm 7442-21

Handlingar ska lämnas ut på stället även under en pandemi

Sveriges lantbruksuniversitet gjorde fel som med hänvisning till covid-19-pandemin nekade en person att ta del av allmänna handlingar på stället, har Justitieombudsmannen (JO) kommit fram till i ett beslut.
 
Det var sommaren 2021 som begäran gjordes att snarast få ta del av allmänna handlingar i Sveriges lantbruksuniversitets lokaler. Med hänvisning till covid-19-pandemin meddelade universitetet att detta inte kunde ske förrän två och en halv månad senare. ChefsJO uttalar att myndigheter under pandemin endast i undantagsfall har kunnat vägra att genast lämna ut en allmän handling på stället med hänvisning till risken för smittspridning. Universitetet kritiseras för att det inte tillgodosett personens begäran och för att heller inte ha meddelat ett överklagbart beslut om saken.
 
 

Rejäl straffskärpning för husbilsbedragare

Utan avsikt att fullfölja avtalen och redovisa likviden erbjöd sig mannen och kvinnan att via en bilfirma förmedla försäljningen av två personbilar och nio husbilar, varav de dyraste två var värda omkring 750 000 kronor styck.

Mannen åtalades och fälldes för totalt 10 fall av grovt bedrägeri, ett fall av bedrägeri och ett penningtvättsbrott avseende en handpenning som en köpare betalat. Kvinnan dömdes för åtta fall av grovt bedrägeri och ett fall av rattfylleri. Påföljderna bestämdes till fyra respektive två års fängelse.

Hovrätten skärper nu kvinnans påföljd. Hovrätten konstaterar att kvinnan gjort sig skyldig till åtta fall av grova bedrägerier som samtliga har utgjort led i en brottslighet som har utövats i organiserad form och har varit systematisk. Vidare hade brottsupplägget inte kunnat realiserats utan hennes insatser. Bland annat mot den bakgrunden bedömer hovrätten att straffvärdet är högre än vad tingsrätten har kommit fram till och skärper påföljden till tre års fängelse.

Göta hovrätt B 1484-21
 

Skadestånd för förtal på Facebook-sida

På sin facebooksida delade kvinnan två artiklar och annat innehåll om mannen, som arbetar som polis. Mannen gjorde gällande att kvinnan gjort sig skyldig till förtal. Eftersom hon pekat ut honom som brottsling/klandervärd yrkade mannen att kvinnan skulle betala skadestånd.

Av utredningen framgår att kvinnan lämnat uppgifterna om mannen och hans person medvetet och hovrätten konstaterar att hon inte har gjort antagligt att hennes gärning har varit försvarlig. Anklagelserna har inneburit ett allvarligt angrepp mot mannens integritet och hovrätten bedömer att den yrkade ersättningen om 5 000 kr med hänsyn till uppgifternas karaktär och spridning. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Svea hovrätt FT 11242-20

Mognadsbedömningar räckte för covid-vaccination av ungdomar

Justitieombudsmannen (JO) har granskat hur Region Uppsala agerat i samband med covid-vaccination av ungdomar i åldern 15-17 år. Istället för att kräva vårdnadshavares samtycke använde sig regionen i stället i första hand av mognadsbedömningar. Vid hälso- och sjukvård av barn krävs som huvudregel vårdnadshavares samtycke om det inte står klart att barnet har nått en sådan mognad att det självt kan ta ställning till åtgärden i fråga. Vilken mognad som krävs i det enskilda fallet beror på vårdåtgärdens art och angelägenhetsgrad.

När det gäller den aktuella åtgärden har chefsJO inga synpunkter på regionens val att tillämpa individuella mognadsbedömningar i de enskilda fallen.

 

Förlorar ledsagarservice efter 23 år

Kommunen beslutade efter 23 års ledsagarservice, där den 74-åriga kvinnan bedömts ingå i personkretsen, att avslå hennes begäran om fortsatt insats med hänvisning till att hon inte tillhörde personkretsen. Detta med hänvisning till att en aktuell utredning visade att hon klarade en övervägande del av vardagliga göromål självständigt, skötte toalettbestyr, hygien, påklädning, matlagning samt hushållssysslor, förflyttade sig självständigt inomhus och inte hade några svårigheter att förmedla eller ta emot information.

Förvaltningsrätten biföll kvinnans överklagande men kammarrätten fastställer nu kommunens beslut.

Kammarrätten konstaterar att kvinnan behöver viss hjälp, främst med förflyttningar och aktiviteter utanför hemmet i främmande miljöer samt med att läsa skriftlig information. Däremot visar den aktuella utredningen även att hon klarar mycket av den dagliga livsföringen själv. Vidare har kvinnan inte presenterat någon utredning som gör det sannolikt att hennes funktionshinder orsakar sådana betydande svårigheter i hennes dagliga livsföring och därmed ett så omfattande behov av stöd och service som krävs för att hon ska tillhöra personkretsen.

Även kammarrättens slutsats blir därmed att hon inte rätt till insatser med stöd av LSS.

Kammarrätten i Jönköping 1332-21

Åtta döms för brottsplaner mot östermalms-vd

Halv nio på fredagsmorgonen den 19 november 2021 grep polis fyra personer utklädda i DHL-jackor i en falskskyltad BMW utanför en företagsledares bostad på Nybrogatan i Stockholm. Samtliga erkände att det var på väg att tillgripa väskor, klockor och smycken till ett värde av omkring fem miljoner kronor i företagsledarens bostad.

Ytterligare fyra som varit inblandade i planeringen av stölden åtalades, bland annat en kvinna som var flickvän till en av de tilltalade och som arbetat som assistent till företagsledaren.

Tingsrätten dömer nu sex av dem till tre års fängelse för förberedelse till inbrottsstöld, en person för att ha anstiftat brottet till samma straff, medan en person döms till två års fängelse för medhjälp till brottet. Tingsrätten förverkar även villkorligt medgiven frihet för fyra av de tilltalade som har återfallit i brott.

Enligt tingsrätten ska gärningen bedömas som förberedelse till inbrottsstöld och inte försök till grovt rån, vilket varit åklagarens förstahandsyrkande, eftersom de tilltalade inte bedöms ha nått försökspunkten i brottsplanen. Gärningen bedöms som inbrottsstöld och inte som rån eftersom det inte anses att de tilltalade hade tänkt att använda våld eller hot om våld.

Stockholms tingsrätt B 17846-21

Fastnade i polisens telefonkö och kunde inte anmäla viltolycka - frias från brott

Direkt efter att mannen krockat med ett rådjur, som dött på platsen, ringde föraren 11414 för att anmäla olyckan. Men efter en dryghalvtimme i telefonkö gav han upp, och anmälde sedan inte olyckan förrän 14 timmar senare.

Förseelse mot jaktlagen bedömde tingsrätten och dömde mannen till 40 dagsböter, men hovrätten friar honom nu.

Hovrätten konstaterar att det inte rört sig om något uppsåtligt brott och att mannen på eget initiativ har anmält händelsen, även om han dröjt för länge. Till det kommer att han i direkt anslutning till olyckan försökt anmäla och suttit i telefonkö under en dryg halvtimme utan att kopplas fram till polisen, vilket samtalslistor visar.

Att han uppfattat att djuret var dött när han lämnade platsen, och att det alltså inte fanns någon risk för att det skulle förorsakas ytterligare lidande, påverkar också bedömningen av graden av hans klandervärdhet. Sammantaget anser hovrätten att omständigheterna är sådana det rör sig om ett ringa fall, och att mannen därmed ska frias.

Svea hovrätt B 52-22

Bristfällig utredning låg till grund för skönsbeskattning - domen rivs upp

Den klagande skönsbeskattades först i avsaknad av deklaration. Efter att ha lämnat in deklarationer för 2017 och 2018 skönsbeskattades vederbörande av Skatteverket på den grunden att underlaget för deklarationerna ansågs allt för bristfälligt.

Kammarrätten menar emellertid att Skatteverkets utredningar är behäftade med flera brister, bland annat gällande frågan om etableringsersättning till sökandens hustru samt eventuella hyreskostnader.

Sammantaget – och med särskild hänsyn till att Skatteverket inte bemött uppgifter som lämnats in – anser kammarrätten att Skatteverket inte visat att underlagen för deklarationerna är så bristfälliga att de inte kan läggas till grund för beskattningen. Underinstansernas avgöranden ändras och de påförda skattetilläggen tas bort. 

Kammarrätten i Jönköping 3108-3109-21

Vapen och ammunition på olika ställen i lägenheten – olika brott

Mannen dömdes till fem års fängelse för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott. Vapenbrottet avsåg innehav av en revolver som hittats i en väska tillsammans med patroner vid en husrannsakan. Vid ytterligare en husrannsakan hittades även ett magasin och ytterligare patroner, som tillsammans med det första fyndet summerade till 400 stycken.

Tingsrätten konstaterade att mannen inte haft rätt till innehavet och att vapnet och patronerna påträffats i en miljö där den typiskt sett kunde befaras komma till brottslig användning, vilket gjorde brottet grovt.

Hovrätten gör samma bedömning av innehavet av revolvern och den ammunition som hittades i samma väska. När det däremot gäller innehav av den ammunition som inte förvarats i direkt anslutning till vapnet – som tingsrätten bedömt som del av grovt vapenbrott – rubricerar hovrätten istället detta som brott mot vapenlagen, som inte är ringa. Hovrätten sänker även mannens påföljd till fyra år och tre månaders fängelse.

Hovrätten för Västra Sverige B 2115-22

Tinderdejt ledde till våldtäkt – friades i tingsrätten men döms i hovrätten

En dag efter att ha fått kontakt på dejtingsiten Tinder, då kvinnan bland annat sagt att hon inte ville ha sex, åkte hon hem till mannen för att titta på film. Men under kvällen och natten – kvinnan missade sista bussen och sov över – tog mannen vid flera tillfällen initiativ till och hade även sex med kvinnan. Enligt henne skedde detta mot hennes vilja, vilket hon också sade till mannen om än inte tydligt markerande, samtidigt som hon inte visste hur hon skulle ta sig från platsen.

Mannen åtalades för våldtäkt men friades i tingsrätten eftersom kvinnans berättelse bedömdes som lång och detaljerad men i delar något överdriven och inte fullt ut tillförlitlig. Ordföranden och en nämndeman var dock skiljaktiga och ville fälla. Enligt dem hade kvinnan lämnat en klar, tydlig, detaljerad och sammanhängande berättelse fri från motsägelser och överdrifter, med reflektioner kring händelseförloppet samt vad hon känt och tänkt på ett sätt som framstod som rimligt, och inte undvikit att avslöja för henne mindre smickrande detaljer. Detta samt att hon omedelbart efteråt polisanmälde det inträffade, och hennes beteende och sinnestillstånd efteråt, innebar enligt dem att åtalet var styrkt.

Hovrätten instämmer nu i den skiljaktiga meningen och tillägger att vittnesmål från vänner till kvinnan, och från en polisman som körde hennes till sjukhus efteråt, talar för fällande dom. Även rättsintyget anses tala i den riktningen.  Påföljden bestäms till 2,5 års fängelse.

Hovrätten för Västra Sverige B 6584-21

 

Borrade efter bergvärme - borrföretag hade strikt skadeståndsansvar

I samband med att bolaget utförde borrningsarbete för bergvärme på en fastighet i Örebro kommun uppstod tryck i ett gammalt borrhål på grannfastigheten. Till följd av detta sprutade jord och lera upp ur det gamla borrhålet och smutsade ner byggnaden på grannfastigheten samt förstörde en grill.

Länsförsäkringar betalade ut ungefär 90 000 kr till ägarna av grannfastigheten för skadorna och begärde ersättning av bolaget.

I likhet med underinstanserna finner Högsta domstolen att det varit fråga om en störning som omfattas av miljöbalken. Förekomst av äldre borrhål är inte ovanligt och störningen bör inte skäligen tålas.

Strikt skadeståndsansvar gäller för skadorna och Högsta domstolen fastställer Mark- och miljööverdomstolens domslut.

Högsta domstolen T 3193-21

Tiotusentals vägglöss under soffan - vräks från hyreslägenheten

I samband med att Anticimex inspekterade lägenheten påträffades vägglöss i stor omfattning, främst under soffan i vardagsrummet, och hovrätten finner det klarlagt att ohyra funnits i lägenheten i vart fall ett år.

Vägglöss hade även hittats i andra lägenheter i trappuppgången, men det har enligt hyresvärden varit fråga om kortvariga angrepp som sannolikt spridits från den aktuella lägenheten.

Det har enligt hovrätten varit fråga om vägglöss i en omfattning långt utöver det som är normalt vid angrepp av vägglöss och hyresgästens underlåtenhet att meddela hyresvärden har bidragit till spridningen av vägglössen till andra lägenheter. Agerandet kan inte anses vara av ringa betydelse och hovrätten beslutar att hyresrätten är förverkad.

Svea hovrätt ÖH 4864-21

 

Domstolstrots av Riksarkivet

Riksarkivet förlorade ett mål om utlämnande av allmänna handlingar i kammarrätten men vägrade sedan att rätta sig efter domen. Riksarkivet får nu allvarlig kritik av Justitieombudsmannen (JO) för agerandet.

Riksarkivet hade nekat ett bolag att ta del av handlingar med hänvisning till 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Kammarrätten uttalade att Riksarkivet inte haft skäl att avslå begäran med hänvisning till den angivna sekretessbestämmelsen och återförvisade ärendet. Men i ett nytt beslut avslog Riksarkivet begäran med hänvisning till samma lagrum i OSL, varpå kammarrätten på nytt återförvisade ärendet.

Nu blev det liggande i sju månader hos Riksarkivet utan åtgärd. Enligt JO är det allvarligt att en myndighet inte respekterar ett avgörande av en överinstans och att det strider mot grundläggande krav på hur företrädare för det allmänna ska uppträda och att Riksarkivet gjort sig skyldig till domstolstrots.

JO 4391-2021
 

Kom överens om uppsägning efter en dags arbete – biståndsansökan avslås

Kommunen avslog en mans ansökan om ekonomiskt bistånd till uppehälle för perioden den 28 juli – 27 augusti 2021 med motiveringen att han genom sitt eget agerande förlorat en provanställning och därmed fördröjt sina möjligheter till självförsörjning. Provanställningen på heltid som fönsterputsare omfattade sex månader med uppsägningstid på 14 dagar. Men redan andra dagen meddelade mannen att han behövde stanna hemma på grund av smärta, och blev då enligt egen uppgift uppsagd. Han inkom även med ett intyg från arbetsgivaren om att hans anställning avslutats utan uppsägningstid efter gemensam överenskommelse.

Förvaltningsrätten upphävde beslutet och återförvisade målet till kommunen men kammarrätten upphäver nu förvaltningsrättsdomen och fastställer kommunens beslut. Kammarrätten konstaterar att mannen kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen skulle upphöra – därtill utan uppsägningstid – och att anställningen därmed inte kan anses ha upphört som följd av en ensidig uppsägning av arbetsgivaren. Mannens agerande innebär därför att han inte stod till arbetsmarknadens förfogande, och han saknar enligt kammarrätten därmed rätt till bistånd.

Kammarrätten i Göteborg 868-22

Oklart vem som ansvarar för förvarstagen - JO riktar kritik

Migrationsverket beslutade att en person skulle vara inlåst på ett förvar i väntan på att utvisas. Dagen därpå beslutade polisen att samma person skulle hållas i förvar för att utvisas på grund av brott. Polisens beslut överklagades och domstolen förordnade att mannen omedelbart skulle tas ur förvar då varken polisens eller Migrationsverkets beslut fattats på rätt grund.

Vid en efterföljande granskning av hanteringen fann Justitieombudsmannen (JO) att både verket och polisen var osäkra på vilken myndighet som ansvarade för förvarsfrågan. Båda myndigheterna kritiseras av JO för att ha inte ha hanterat förvarsfrågan på ett rättssäkert sätt. Även Migrationsöverdomstolen kritiseras för att inte ha säkerställt att domen togs emot och uppmärksammades där den förvarstagne var placerad.

Riksdagens ombudsmän JO 1370-20

Sänkt påföljd för hot om skolskjutning – ovanligt lång tid sedan brottet begicks

Mannen var elev på en folkhögskola när han hotade andra elever genom att via Snapchat-grupp skicka en bild på sig själv där han bar en balaklava och höll i ett vapen med en text med innebörden att det under morgondagen skulle ske en skolskjutning. Efter tillslag där polisen bland annat beslagtog balaklavan och en soft air gun åtalades mannen för olaga hot samt två ringa narkotikabrott.

Tingsrätten fann det klarlagt att det för mannens föreställning måste ha funnits en avsevärd risk för att någon i gruppen skulle uppfatta publiceringen som ett allvarligt hot. I och med att han trots detta publicerade bilden gjorde han sig genom likgiltighetsuppsåt skyldig till dödshot – olaga hot med fara för egen eller annan persons säkerhet.

Även de två ringa narkotikabrotten befanns styrkta och mannen dömdes till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Hovrätten ändrar nu påföljden till enbart villkorlig dom. Detta mot bakgrund av att i förhållande till brottens art ovanligt lång tid förflutit sedan de begicks – 3,5 år – vilket ger särskilda skäl mot att förena den villkorliga domen med böter.

Hovrätten för Nedre Norrland B 85-21

Hade lägenhet bara för att kunna byta den till en större

Med hänvisning till att hyresgästen hade sitt permanenta boende ordnat på annat håll gjorde hyresvärden gällande att hyresgästen saknade behov av lägenheten och yrkade att hyresavtalet därför skulle upphöra. Hyresgästen anförde att han var i lägenheten 1-2 dagar per vecka och resterande tid på sitt lantställe eller i villan han äger med mamman till två av hans barn, men att han planerade att byta lägenheten till en större.
 
Hyresnämnden avslog hyresvärdens begäran om att hyresavtalet skulle upphöra.
 
Hovrätten gör nu en annan bedömning. Enligt hovrätten framgår det av utredningen att hyresgästen inte har behov av lägenheten som permanentbostad och hans planer på lägenhetsbyte är inte konkreta eller nära förestående. Det är därför inte oskäligt att hyresavtalet upphör, menar hovrätten.
 
Svea hovrätt ÖH 7354-21
 
 
 
 
 

Grävde för restaurangtak i Kalmar stadspark – fälls för fornminnesbrott

I egenskap av företrädare för ett bolag lät mannen gräva tolv gropar för att gjuta fundament till en takkonstruktion i anslutning till en restaurang i fornminnesrika Kalmar stadspark. Mannen åtalades för att genom grävningen olovligen ha grävt ut en skyddad fornlämning och ha skadat och ändrat fornlämningen, och mark i anslutning till fornminnet. Tingsrätten friade från fornminnesbrott med hänvisning till att marken redan var tagen i bruk, troligen redan tidigare grävts i och att inget avvikande påträffats vid grävningen.

Hovrätten fäller däremot. Hovrätten konstaterar att mannen erkänt och går därefter strikt på att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet olovligen rubbar, tar bort, gräver ut, täcker över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändrar eller skadar en fornlämning ska dömas för fornminnesbrott. Straffvärdet för gärningen ligger enligt hovrätten på bötesnivå och företrädaren döms till 60 dagsböter. Hovrätten ålägger även bolaget en företagsbot på 25 000 kronor.

Göta hovrätt B 915-21

Fälls för vapenbrott efter bilder och film i mobiltelefonen

Den 20-årige mannen åtalades och fälldes för en rad brott, men friades från grovt vapenbrott. Vapenbrottet gällde otillåtet innehav av en skarpladdad pistol, som polisen hittat bilder och en filmsnutt på i mannens mobiltelefon. Mannen hävdade att pistolen var en replika som tillhörde en kompis. Enligt tingsrätten fanns inget i utredningen som visade på att pistolen avfyrats eller att den varit funktionsduglig. Vidare bedömdes det inte som klarlagt att mannen haft omedelbar och självständig kontroll och rådighet över pistolen under tillräckligt lång tid.

Hovrätten fäller nu mannen för vapenbrott. Domstolen ansluter sig till tingsrättens bedömning att det är en riktig pistol, att det är mannen som hållit i pistolen och att han haft uppsåt i förhållande till att det varit ett tillståndspliktigt vapen. Vidare anser hovrätten att mannens vaga uppgifter om att vapnet tillhört en kompis som stått precis utanför bild inte förtjänar tilltro, och att han kan fällas även om han bara haft sådan omedelbar kontroll över och tagit befattning med den under helt kort tid.

Men mot bakgrund av att det inte med säkerhet gått att fastställa om pistolen varit i brukbart skick eller att pistolen varit fullt fungerande bedömer hovrätten brottet vara av normalgraden. Hovrätten skärper påföljden från fängelse i två och ett halvt år, till fängelse i två år och nio månader.

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 722-22

Hovrätten fastställer livstidsdomar för mordet på Årstabron

Natten mellan den 16 och 17 september 2020 sköts en man till döds på Årstabron i Stockholm med fem skott. Tre män – en 20-åring, en 28-åring och en 30-åring – åtalades för att tillsammans ha dödat mannen. Bevisningen bestod bland annat av chattar på olika konton från den krypterade kommunikationstjänsten Anom. För 20- och 30-åringen bedömde tingsrätten att chattarna var tillräckligt för att slå fast att de använt de aktuella kontona vid de tidpunkter som var intressanta i målet, samt att innehållet visade planering, förberedelser, utförande och betalning för mordet.

För 28-åringen byggde bevisningen i stället till stor del på att 20- och 30-åringen skrivit om honom i chattarna på ett sätt som tydligt indikerade att även var inblandad i mordet. Utifrån detta, tillsammans med annan bevisning, kommer tingsrätten fram till att 20- och 28-åringen var närvarande på bron när mannen sköts och dömer båda för mord.

30-åringen, som inte varit närvarande på bron, döms istället för anstiftan av mord. För 20-åringen bestäms påföljden till 14 års fängelse och för 28- och 30-åringen till livstids fängelse. Hovrätten fastställer därmed tingsrättens domar. 

Svea hovrätt B 1462-22

59 278 kronor för omhändertagande av katter inte orimligt hög kostnad

Efter att länsstyrelsen omhändertagit katter fakturerades ägarna för kostnaden på 59 278 kr och länsstyrelsen anförde att det i kostnaden ingick uppställning och vittjanden av fällor gällande de katter som inte var hanterbara. Motparterna gjorde gällande att kostnaden var oskäligt hög. Det framgår av utredningen att de trots förbud har hållit katter på fastigheten.

Kammarrätten konstaterar att vad som anförts om hög ålder och ekonomiska förhållanden inte har betydelse för frågan om det finns särskilda skäl att befrias från betalningsansvar. Länsstyrelsen har enligt egen dokumentation beaktat  ntresset av att genomföra omhändertagandet så kostnadseffektivt som möjligt. Enligt kammarrätten framstår kostnaden för omhändertagandena inte som orimligt höga. Kammarrätten fastställer länsstyrelsens beslut.

Kammarrätten i Jönköping 1993-21

Efternamn ändrades 1947 - adopterad 77-åring får nu rätt till namnet

För att den sökande, en 77-årig man adopterad man, ska få förvärva efternamnet Scheremetiew som en del av ett dubbelt efternamn krävs - konstaterar kammarrätten - att han kan visa att han innan adoptionen bar efternamnet ifråga. Att så är fallet framgår visserligen inte av några kyrkböcker men av utredningen i fallet står det klart att den sökandes biologiske farfar och far fick sina efternamn ändrade från Angelini-Ettinger till Scheremetiew i november 1947. Detta medför att även den sökande, som vid tidpunkten för ändringen var två år gammal, omfattades av beslutet om namnändring enligt då gällande regler.

Mot den bakgrunden bifaller kammarrätten överklagandet och beviljar mannen dubbelt efternamn.

Kammarrätten i Stockholm 7501-21

Långa fängelsestraff för organiserad narkotikaförsäljning i stor skala

Under omkring ett år bedrev nio personer i olika roller en organiserad och vinstdrivande verksamhet med omfattande försäljning av narkotika, dopnings- och läkemedel. Försäljning skedde både på öppna hemsidor och på krypterade hemsidor på Darknet. Köparna betalade med swish eller kryptovalutor och några av de nio tillhandahöll sina bankkonton för verksamheten. Konversation mellan dem och andra skedde i stora delar genom den krypterade appen Wickr.

De inkomna beställningarna sammanställdes i listor som skickades i så kallade protonmail, en omfattande krypterad mail-tjänst, till dem av de nio som agerade lagerhållare, paketerare och postare. Försändelserna postades sedan i olika postlådor för vidare distribution till köparna med vanlig postgång. I verksamheten förekom även bokföring och redovisning. Vid tillslaget gjordes även omfattande beslag av preparat och förpackningsmaterial som förvarades i olika bostäder. Till verksamheten kunde även knytas personer som bidragit med att försvåra för myndigheter att kontrollera penningströmmarna.

Tingsrätten fäller nu sju av de tilltalade för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott, grovt narkotikabrott, grovt dopningsbrott, brott mot läkemedelslagen, brott mot lagen om handel med läkemedel och grovt penningtvättsbrott. Påföljderna bestäms till mellan villkorlig dom och nio års fängelse.  

Göteborgs tingsrätt B 2009-21

DNA-bevisning på brottsplatsen - frias ändå från åtal om inbrott

Efter ett lägenhetsinbrott hittades en pannlampa på fönsterbrädan till ett krossat fönster med DNA från två personer. En av personerna var en en känd inbrottstjuv – huvuddelen och extremt starkt (Grad +4) – och den andre var okänd. Åtalad för grov stöld medgav inbrottstjuven att han ägde en pannlampa liknande den upphittade men hävdade att den lånats ut, getts bort eller stulits av någon annan person, samt nekade till brott.

Tingsrätten bedömde utifrån DNA-fyndet, mannens delvis motsägelsefulla och detaljfattiga uppgifter att åtalet var styrkt. Påföljden bestämdes, mot bakgrund av uppenbart återfall i likartad brottslighet och att det rörde sig om nyupptäckt brott, till fem års fängelse.

En oenig hovrätt friar nu mannen. Även om DNA-fyndet med viss styrka talar för att mannen har varit i lägenheten, kan det enligt hovrätten inte uteslutas att aktuell DNA avsatts på pannlampan vid en tidigare tidpunkt. För en alternativ gärningsman talar även fyndet av ytterligare en oidentifierad persons DNA på pannlampan. Till detta kommer att det inte finns någon annan bevisning som knyter mannen till platsen eller till den tillgripna egendomen, vilket enligt hovrätten sammantaget innebär att bevisning inte är tillräcklig för att nå upp till beviskravet för fällande dom.

Två ledamöter är skiljaktiga och vill fastställa tingsrättsdomen i skuldfrågan.

Svea hovrätt  B 14298-20

Fuskade med skatten åt fel håll - döms för bedrägeri mot kreditbolag

Mannen åtalades för en rad brott och fälldes för försök till grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, narkotikabrott och skattebrott. Däremot friades han från grovt bedrägeri riktat mot ett kreditbolag som gett honom ett billån på 719 200 kronor.

Kreditbedömningen hade gjorts utifrån mannens oriktiga, för höga, inkomstuppgifter till Skatteverket för inkomståret 2016, som sedan legat till grund för bedömningen av hans kreditvärdighet.

Enligt hovrätten måste mannen ha varit medveten om att den felaktiga taxeringen skulle ligga till grund för kreditbolagets prövning av hans kreditvärdighet, och han lurade på det sättet kreditbolaget att betala lånet till honom. Att han själv inte var i kontakt med kreditbolaget förändrar inte den bedömningen. Handlingen innebar vinning för mannen och risk för slutlig förlust för kreditbolaget, och faran för slutlig förlust måste enligt hovrätten anses betydande eftersom mannens verkliga inkomst var avsevärt lägre än den uppgivna och eftersom säkerheten i en bil inte kan anses särskilt betryggande med hänsyn till bilars snabba värdeminskning.

Att kreditbolaget i efterhand bedömt att det inte funnits grund för att säga upp låneavtalet påverkar inte hovrättens bedömning. Påföljden skärps från ett år och tre månaders till två års fängelse.

Svea hovrätt  B 5145-20

Avvecklade bolaget - korttidsstöd måste återbetalas

Det aktuella taxiföretaget ansökte i april 2020 om stöd vid korttidsarbete och beviljades stöd för en period mellan mars och maj 2020 med ca 43 tkr. Bolaget har sedan i juni kommit att besluta om vinstutdelning om ca 58 tkr. Kammarrätten bedömer att bolagets beslut om utdelning utgör en tydlig indikation på att bolaget själv inte ansett sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter.

Det bolaget har framfört, att verksamheten lades ned och att ingen ekonomisk buffert behövdes mer, är enligt kammarrättens mening inte tillräckligt för att förklara varför ett beslut om vinstutdelning har fattats en månad efter att stödperioden avslutats.

Bolaget har förorsakat att stöd vid korttidsarbete har lämnats på felaktig grund och är därmed skyldigt att återbetala utbetalt stöd.

Kammarrätten i Stockholm 4595-21

 

Har man rätt att avstå barnbidrag och flerbarnstillägg?

En mamma som erhållit barnbidrag och flerbarnstillägg vände sig till Försäkringskassan med önskemål om att få avsäga sig förmånen och betala tillbaka redan gjorda utbetalningar. Anledningen var att hennes make arbetade i Sverige för en annan EU-medlemsstats ambassad och som en del av sin lön fick olika bidrag och ersättningar till deras barn, som var betydligt högre än det svenska barnbidraget. De riskerade därför att förlora makens ersättningar och bli återbetalningspliktiga med stora belopp.

Förvaltningsrätten avslog men kammarrätten biföll mammans överklagande. Kammarrätten konstaterade att det visserligen inte framgick av lagtexten att det var möjligt att avsäga sig rätten till en förmån, men att det inte i sig innebar en skyldighet för den enskilde att ta emot utbetalningar som man inte hade ansökt om eller vill ha. 

Försäkringskassan överklagade och Högsta förvaltningsdomstolen ska nu pröva frågan om förutsättningarna för den som är berättigad till barnbidrag att avstå förmånen.

Högsta förvaltningsdomstolen 6275-21

Uppsagd montör med stelopererade handleder får rätt till livränta

I 20 år arbetade den nu 61-årige mannen som montör med stora maskiner, med tunga lyft, drag- och vridmoment och med tilltagande problem med sina handleder, innan han slutligen blev tvungen att steloperera handlederna. Efter det arbetstränade han hos sin arbetsgivare men visade sig inte längre kunna utföra arbetet och blev då uppsagd. Men när han ansökte om livränta avslog Försäkringskassan med hänvisning till att det saknades medicinska underlag som styrkte en nedsättning av hans inkomstförmåga under minst ett år framöver.

Kammarrätten upphäver nu underinstansernas avgöranden och visar målet åter till Försäkringskassan. Kammarrätten anser i likhet med förvaltningsrätten att det i vart fall sedan sommaren 2020 finns stöd för att mannens förmåga att utföra arbetsuppgifter som hans tidigare arbetsgivare kunnat erbjuda har varit nedsatt i minst ett år.

Kammarrätten konstaterar även att det saknas närmare utredning avseende vilka arbeten som skulle kunna vara lämpliga för mannen med hänsyn till bland annat hans skada, utbildning, ålder och tidigare arbetslivserfarenhet, samt uppgifter om vilken inkomst som kan ligga till grund för beräkningen av eventuell inkomstförlust.

Kammarrätten i Göteborg 5916-21

Fel europaväg i gärningsbeskrivningen friade mannen – döms efter justering

Med sitt B-körkort lastade mannen en personbil på ett släp, vilket gav en totalvikt för ekipaget som översteg 3,5 ton, och körde iväg. Av gärningsbeskrivningen i åtalet för olovlig körning och brott mot trafikförordningen framgick det att de åtalade gärningarna hade begåtts ”på E16 i höjd med Hamrånge, Gävle kommun”. Tingsrätten konstaterade dock att det såvitt tingsrätten kände till inte existerade någon plats som samtidigt var ”på E16” och ”i höjd med Hamrånge”.

Eftersom tingsrätten varken kunde döma för en gärning som påstods ha ägt rum på en icke-existerande plats, eller för en annan gärning än den som åklagaren hade gjort gällande, ogillades åtalet.

Efter en justering till ”E4 i höjd med Hamrånge, Gävle kommun”, fäller hovrätten nu mannen till 4 000 kronor i penningböter för brott mot trafikförordningen. Hovrätten friar från olovlig körning för bristande uppsåt. Däremot konstaterar hovrätten att mannen utan svårighet, till exempel genom kontroll av bilens registreringsbevis, hade kunnat kontrollera dess maximala släpvagnsvikt och om den gällande gränsen överskridits. Trots att detta ålegat honom som förare gjorde han inget för att försäkra sig om att släpet inte överskred viktbegränsningen, och har därmed varit oaktsam.

Hovrätten för Nedre Norrland B 64-21

Artbrott att köpa sex av minderårig

En man som dömts för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling har dömts till skyddstillsyn och 80 timmars samhällstjänst av en oenig högsta domstol (HD). 

Mannen friades först i tingsrätten från våldtäkt mot barn. Tingsrätten bedömde det inte visat att han tvingat den 14-åriga flickan till sexuell aktivitet, eller att han känt till hennes ålder. I hovrätten dömdes mannen istället för att ha köpt sex av henne som under 18 år.  Enligt hovrätten fanns det inte stöd i praxis att se det som ett artbrott. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn.

En oenig HD ändrar nu hovrättens dom och förenar skyddstillsynen med föreskrift om 80 timmars samhällstjänst.

Enligt HD är skyddsaspekterna för barnet särskilt framträdande. Brottets art bör tillmätas betydelse för påföljden. Som utgångspunkt kan villkorlig dom i förening med samhällstjänst, trots brottslighetens art, ska komma ifråga.

Straffvärdet motsvarar fyra månaders fängelse, därmed är skyddstillsyn i förening med 100 timmars samhällstjänst tillräckligt ingripande. Eftersom mannen stått under övervakning i ett år och nu är inne i slutfasen av ett sexualbrottsprogram bestämmer HD antalet timmar samhällstjänst till 80.

Ett justitieråd är skiljaktigt och vill fastställa hovrättens dom.

 
Högsta domstolen B 2197-21

Reklamerade till fel e-post adress - går miste om ersättning för försenat flyg

Tingsrätten förpliktade Thai Airlines att betala 600 euro till en passagerare som kompensation för att en flygning blev mer än tre timmar försenad. Bolaget överklagade och begärde att passagerarens talan skulle ogillas, med hänvisning till att passageraren reklamerat för sent.

Enligt passageraren hade han skickat reklamation till bolaget via e-post den 13 augusti men bolaget anförde att den adress som meddelandet skickats till inte används av bolaget.

Hovrätten finner det rimligt att bolaget får bära meddelanderisken eftersom passageraren är en konsument. Den e-postadress som meddelandet har skickats till används inte av bolaget och hovrätten konstaterar att passageraren inte förklarat varför han sänt meddelandet till den aktuella adressen. Den har inte anvisats av bolaget.

Hovrätten finner att reklamationen till bolaget gjordes först den 11 februari året efter, ungefär sju månader efter att resan avslutades. Den 20 februari meddelade bolaget att reklamation gjorts för sent.

Sammantaget finner hovrätten att passagerarens krav är preskriberat och tingsrättens dom ändras. Passagerarens talan ogillas.

Svea hovrätt FT 8563-21

Försökte göra dotter arvslös - HD beslutar att gåvor ska återföras

Bouppteckningen efter den avlidna mannen visade en brist i boet. Ett särkullbarn yrkade att två gåvor från den avlidne till en annan dotter, skulle återbäras till dödsboet i den del de kränkte hennes laglott med hänvisning till att gåvorna var att likställa med testamente.

Tingsrätten bedömde att gåvorna innebar ekonomisk uppoffring under mannens återstående livstid och därför inte var att likställa med testamente. Det har framkommit att kontakten brutits mellan mannen och särkullbarnet efter en konflikt och att mannen, i samband med att han ärvde pengar efter sin bror, vid flera tillfällen sagt att han avsåg att göra henne arvslös.

Mot bakgrund av detta finner Högsta domstolen att det får antas att gåvorna lämnades väsentligen för dödsfalls skull. Gåvorna ska därför återföras till dödsboet till den del de kränker särkullbarnets laglott.

HD T 6974-20

HD: Sexuellt ofredande inget artbrott som motiverar fängelse

En man har gjort sig skyldig till sexuellt ofredande som har bestått i att han på en tågstation lagt sin hand på en 15-årig flickas lår och fört den till hennes underliv, berört henne på brösten, kysst henne i ansikten och gjort uttalanden av sexuell karaktär. Hovrätten bedömde att straffvärdet inte överstiger en månads fängelse och bestämde påföljden till villkorlig dom och dagsböter.

Högsta domstolen (HD) framhåller att sexuellt ofredande omfattar en mängd situationer där allvaret i kränkningen av den sexuella integriteten kan vara mycket olika. Detta gäller enligt HD även när gärningen har bestått i ett handgripligt antastande av ett barn som fyllt 15, men inte 18 år. Det är därför enligt HD inte motiverat, att oavsett vilket straffvärde brottet har, bedöma sexuella ofredanden som brott av sådan art att fängelse normalt ska dömas ut.

HD delar hovrättens bedömning av straffvärdet och att påföljden bestäms till villkorlig dom i förening med kännbart bötesstraff. Hovrättens dom fastställs.

Högsta domstolen B 1697-21

Jäv i Mark- och miljööverdomstolen?

Vattenfall ansökte om tillstånd till effektivisering av ett vattenkraftverk och mark- och miljödomstolen gav bolaget det ansökta tillståndet som innebar en ökad vattenavledning. Mark- och miljööverdomstolen fann inte skäl att ge prövningstillstånd.

Högsta domstolen ger nu prövningstillstånd för frågan om jäv förekommit i Mark- och miljööverdomstolen, målet i övrigt förklaras vilande.

Högsta domstolen Ö 7081-21

 

 

Svenskt misslyckande med vaccinpass - JO riktar kritik

E-hälsomyndigheten har inte lyckats leva upp till EU:s krav om att utfärda vaccinationsbevis till alla personer som har vaccinerats här - myndigheten kritiseras nu av Justitieombudsmannen, JO. Kraven omfattar även individer utan personnummer eller som inte har en folkbokföringsadress men E-hälsomyndighetens rutin, som innefattade e-legitimation och folkbokföring, innebar att en viss personkategori undantogs från att skaffa vaccinationsbevis.

Att vissa enskilda - trots att de uppfyllt de formella kraven - inte har kunnat få ett vaccinationsbevis som de har rätt till är inte godtagbart enligt JO. Särskilt som vaccinationsbevisen syftade till utökade möjligheter till fri rörlighet under pandemin.

JO 6003-2021

 

 

Hiv-positiv frias från framkallande av fara för annan vid nio samlag

I början av 2022 hade den hiv-positive mannen vid nio tillfällen oskyddade samlag med en kvinna utan att berätta för henne om sin infektion. Tingsrätten friar honom dock nu från åtalet för framkallande av fara för annan. Tingsrätten kommer fram till att det är styrkt att mannen har haft oskyddade samlag med kvinnan samtidigt som han varit hiv-positiv och att han inte informerat henne om detta - vilket han var skyldig att göra.

Men utifrån ett sakkunnigt vittne som presenterat hur virusnivåerna förändras vid behandling - vilka faktorer som påverkar om det finns risk för smitta och när risken för smitta är liten - finner tingsrätten att det inte funnits en beaktansvärd risk för att kvinnan skulle ha kunnat smittats med hiv.

Jönköpings tingsrätt B 545-22

HD fastställer editionsföreläggande gällande digitala skatteuppgifter

Dottern väckte talan mot sin pappa om underhållsbidrag och yrkade att pappan skulle förpliktas att lämna in sina årsopgörelser (årsredovisningar) från Skattestyrelsen i Danmark för de aktuella åren. Pappan bestred yrkandet om edition och anförde att han inte hade handlingarna och att han inte hade möjlighet att få tag på dessa, varför han inte heller kunde betraktas som innehavare av dem.

Tingsrätten avslog editionsyrkandet men hovrätten förelade pappan att ge in sina digitala uppgifter för åren 2017-2019. Utredningen visar att den skattskyldige kan ta del av informationen genom att logga in i Skattestyrelsens elektroniska system med sitt BankID. Även om pappan inte har de begärda handlingarna lagrade på sin dator så gör Högsta domstolen bedömningen att han får anses inneha handlingarna eftersom han enkelt kan logga in och få tillgång till dem.

Med ändring av hovrättens beslut förelägger Högsta domstolen pappan att senast fyra veckor efter beslutet lämna in de aktuella uppgifterna från Skattestyrelsen avseende åren 2017-2019.

Högsta domstolen Ö 4651-21

Sammanslagning av särskolor strider inte mot barnkonventionen

Utbildningsnämnden i Danderyds kommun beslutade i februari 2021 att samla grundsärskoleverksamheten i två skolenheter. Beslutet överklagades, och upphävdes av förvaltningsrätten. Domstolen motiverade beslutet med att kommunen inte hade fastställt vad som var barnens bästa innan beslutet fattades och att beslutet därför stred mot lag.

Kammarrätten gör nu motsatt bedömning och fastställer kommunens beslut. Enligt domstolen ställer barnkonventionen inte krav på en formell process för att fastställa barnets bästa, utan det är tillräckligt att ledamöterna har kunnat ta hänsyn till barnens bästa inför besluten. Mot denna bakgrund bifaller kammarrätten kommunens överklagande. Kammarrätten har samma dag kommit till en liknande slutsats angående Skolnämnden i Solna stads beslut att genomföra stadieförändringar på två av kommunens skolor.

Kammarrätten i Stockholm 5211-21

Frias från misshandel – bevisning inte tillräckligt stark

Enligt åklagaren knuffade mannen sin sambo och tog ett grepp om huden på hennes rygg, varför han åtalades för misshandel. Mannen anförde att kvinnan på grund av psykiska särdrag hittat på det hela. Tingsrätten bedömde emellertid kvinnans redogörelse som detaljerad och sammanhängande, och ansåg att det inte fanns någon anledning för kvinnan att ljuga. Domstolen bedömde också att de fotografier åklagaren åberopat gav stöd till hennes uppgifter. Mannen dömdes för misshandel till villkorlig dom med samhällstjänst.

Hovrätten gör nu en annan bedömning. Enligt domstolen finns omständigheter som medför att kvinnans uppgifter ska värderas med försiktighet. Bland annat anförs att kvinnan anmälde händelsen först efter två månader, att hon anmält flera allvarliga händelser som inte lett till åtal, och att parterna inlett en vårdnadstvist. Därför kan hennes uppgifter endast ligga till grund för en fällande dom om de får starkt stöd av den övriga bevisningen.

Hovrätten bedömer att vittnenas uppgifter inte innehåller några egna iakttagelser eller bedömningar, utan bygger helt på kvinnans uppgifter till dem. Domstolen menar vidare att fotografierna har begränsat bevisvärde då någon närmare bedömning av vad fotografierna utvisar eller hur eventuella rodnader och blåmärken uppkommit inte är möjlig. Sammantaget är bevisningen som presenterats inte tillräckligt stark. Mannen frikänns därför.

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 3284-21

 

 

Arbetsgivare vann tvist om genomsnittlig arbetstid

I en tvist om vad som är genomsnittlig arbetstid enligt gummiverkstadsavtalet går Motorbranschens arbetsgivarförbund segrande ur striden mot Transportarbetarförbundet. Efter att ha använt arbetstidslagen som tolkningsunderlag är det enligt Arbetsdomstolen tillåter avtalet att arbetstiden är 35 timmar respektive 45 timmar varannan vecka.

Transport hävdade att avtalet, som stipulerade en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar, inte tillåter den fördelning av arbetstiden som en däckanläggning i Göteborg tillämpade. Den vecka arbetstiden var 45 timmar ansåg Transport att de anställda skulle ha rätt till övertid.

Det som fällde avgörandet för utgången i målet är regleringen i arbetstidslagen som under vissa förutsättningar ger möjlighet att tillämpa en beräkningsperiod om upp till fyra veckor för den genomsnittliga veckoarbetstiden. Att förlägga arbetstiden över en tvåveckorsperiod som bolaget tillämpat stred därför inte med gummiverkstadsavtalet, enligt majoritetens uppfattning.

Två skiljaktiga fäster istället vikt vid att avtalstexten saknar reglering om hur genomsnittsberäkningen skulle göras. Orden ”i genomsnitt” gick därmed inte att tillämpa, och avtalet innebar att det inte ens gick att jämna ut den genomsnittliga veckoarbetstiden under en tvåveckorsperiod.

Arbetsdomstolen 2022 nr 20

Vifta med machete mot väktare anses inte vara grovt hot mot tjänsteman

En väktare uppmärksammades på att en man försökte ta sig in i en bil som inte var hans och konfronterade mannen, som då tog fram en machete. Hovrätten gör liksom tingsrätten bedömningen att mannen i ett första skede med macheten uppsåtligen har riktat ett hot mot väktaren, och även i ett senare skede uppsåtligen har orsakat en skada på väktarens hand.

Även hovrätten dömer därför mannen för hot och våld mot tjänsteman. Men där tingsrätten har bedömt hotet som grovt på grund av att mannen i ett aggressivt tillstånd har hotat väktaren med en machete anser hovrätten inte att omständigheterna är sådana att gärningen ska rubriceras som grov. Här fäster hovrätten vikt vid att det inte är bevisat att mannen riktat något utfall mot väktaren med macheten. Tingsrättens påföljd, som även avser en rad andra brott, reduceras två månader och stannar på 1,5 års fängelse.

Göta hovrätt B 493-22

Friades i tingsrätten - får livstid för mord i hovrätten

Den 24 augusti 2018 sköts en man med flera skott vid Årby motionsspår i Eskilstuna och avled senare på sjukhus. Med hjälp av eftersökshund hittades mordvapnet nedgrävt i skogen med intakta DNA-spår, och efter att även telefontrafik och vittnesuppgifter pekat i viss riktning åtalades två män, för mord och grovt vapenbrott respektive försök till grovt vapenbrott. Tingsrätten fann inte någon av åtalspunkterna styrkta och friade männen.

Hovrätten gör en annan värdering av bevisläget och fäller männen för mord respektive försök till grovt vapenbrott och dömer dem till livstids respektive två års fängelse. Den fällande morddomen är bland annat en följd av en annan värdering av DNA-fynden på pistolen och övrig analys av den. Enligt analysen bedöms det vara minst 100 gånger mer sannolikt att de aktuella analysresultaten om huvudhypotesen – att mannen använde pistolen vid skjutningen – är sann än att den alternativa hypotesen; att mannen hanterade pistolen någon eller några veckor före skjutningen .Sammantaget talar bevisningen i den delen enligt hovrätten synnerligen starkt för att mannen deltagit i skjutningen. Det tillsammans med bevisning i form av bland annat ett WhatsApp-samtal och flyktfordonet, som alternativa förklaringar inte bedöms kunna förta kraften av, gör enligt hovrätten att det med marginal är ställt utom rimligt tvivel att mannen begått mordet.

Svea hovrätt B 8656-19

 

Upphäver detaljplan som strider mot flera bestämmelser i PBL

För att kunna bygga 50-60 nya bostäder inom stadsdelen Näset i Göteborg antog kommunen en detaljplan som innebar att mark som användes för parkering och återvinning skulle bebyggas. Flera boende i området överklagade detaljplanen och yrkade att den skulle upphävas med hänvisning till betydande olägenheter och bristande anpassning.

Sammantaget gör mark- och miljödomstolen bedömningen att detaljplanen strider mot flera bestämmelser i PBL, bl.a. säkerställer inte detaljplanen en god trafikmiljö och tar inte hänsyn till befintliga bebyggelse- och fastighetsförhållanden. Detaljplanen bedöms även medföra betydande olägenheter för vissa av de klagande. Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg P 2320-21

Uppenbart bäst för barnet att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna

Utredningen visar att barnet rotat sig i familjehemmet och att han uppfattar det som sitt eget. Familjehemsföräldrarna bedöms kunna ge barnet en uppväxt med stabila förhållanden, och ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran samt ta ansvar för att barnet får ha kontakt med sina biologiska föräldrar. Den biologiska mamman motsatte sig en överflyttning av vårdnaden och framhöll att hennes livssituation förbättrats samt att hon ville att barnet skulle flytta hem till henne i framtiden.

Enligt hovrättens bedömning ligger en eventuell återförening mellan barnet och den biologiska mamman flera år fram i tiden. Hovrätten bedömer att det är uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden om barnet flyttas över till familjehemsföräldrarna. Tingsrättens domslut fastställs i den överklagade delen.

Hovrätten för Västra Sverige T 6701-21

Grannens vittnesmål styrker otillåten andrahandsuthyrning av lägenhet

Hyresgästen hade lämnat olika uppgifter kring om någon annan person bott i lägenheten och hyresvärden yrkade att hyresavtalet inte skulle förlängas med hänvisning till otillåten andrahandsuthyrning. En granne berättade att ett par, hyresgästen var ingen av personerna, bott i lägenheten ungefär ett halvår.

Hovrätten finner i likhet med hyresnämnden inte skäl att ifrågasätta grannens uppgifter och anser det visat att lägenheten olovligen hyrts ut i andra hand under perioden. Hovrätten finner att hyresgästen genom agerandet har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet inte skäligen ska förlängas. Överklagandet avslås och hovrätten förtydligar vid vilket datum som hyresavtalet har upphört.

Svea hovrätt ÖH 6704-21

Polis misshandlades vid festlokal - åtalad frias

Brottsoffret har berättat han blev nekad att gå in i festlokalen i Lindome eftersom han är polis. I entrén kände att han fick ett slag i bakhuvudet men att han inte såg vem det var som slog honom. Till följd av detta fick han sårskador, smärta, blodvite och en blånad. Den tilltalade, en 42-årig man, fälldes mot sitt nekande för misshandel i tingsrätten.

Hovrätten konstaterar att de vittnesuppgifter som tillkommit inte bidrar till någon klarhet när det gäller händelseförloppet och konstaterar att vissa uppgifter är motsägelsefulla. Hovrätten menar att flera personer kan ha varit inblandade i konflikten som påbörjades efter att det framkommit att brottsoffret var polis. Utredningen ger enligt hovrätten inte tillräckligt stöd för åklagarens gärningspåstående utan lämnar utrymme för tvivel om när våldet utövades och av vem eller vilka.

Eftersom åklagaren inte anses ha uppfyllt det beviskrav som krävs för en fällande dom ogillas åtalet.

Hovrätten för Västra Sverige  B 2146-21

Oklara ägarförhållanden till försvunnen bil - nekas försäkringsersättning

Fyra månader efter att han tecknat försäkring för en Audi A6 anmälde mannen bilen som stulen utanför hans bostad när han var utomlands. Audin var försäkrad hos Moderna (bolaget) och av försäkringsavtalet framgick att försäkringen gällde försäkringstagare och ägare till fordonet under förutsättning att ägaren också var fordonets huvudsakliga brukare.

Moderna ansåg inte att mannen styrkt att han var ägare och huvudsaklig brukare av bilen och nekade försäkringsersättning. En rad märkliga omständigheter framkom kring hans köp. Bilen hade varit avställd i 18 månader innan och köpet, vilket hade kommit till stånd efter ett slumpartat möte med säljaren. Köparen hade snabbt fått fram 48 000 kr i kontanter trots att han hade skulder på över 400 000 kr. Säljaren hade inte hörts i målet som vittne. Även omständigheterna kring utlandsresan var oklara.  

Tingsrätten fann att mannens berättelse om bilköpet hade låg tillförlitlighet med flera osannolika moment och talan om ersättning ogillades. Även hovrätten gör bedömningen att mannen inte har visat att han var bilens ägare och huvudsakliga brukare. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Svea hovrätt  T 14466-20

Mördade man med kniv och gaffel - frias för mordförsök på mannens far

Mitt på dagen den 15 juli 2021 besökte en pappa sin son. När han kom till lägenheten var sonen inte hemma och han satte sig därför på en stol för att vänta. Plötsligt stod en okänd man i dörröppningen. Strax därefter kom sonen hem varpå den okända mannen gick till våldsam attack. Han misshandlade pappan och högg sonen med kniv och gaffel. Sonen tog sig ut ur lägenheten där han utsattes för fortsatt grovt våld. Flera personer bevittnade händelserna.

När polisen anlände till platsen avled sonen. Pappan skadades svårt men överlevde.

En 36-årig man greps på platsen och dömdes i tingsrätten för mord och försök till mord till livstids fängelse. Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom på så sätt att mannen döms för grov misshandel istället för försök till mord. Bland annat mot bakgrund av att det inte bedöms klarlagt hur det gick till när pappan fick sina skärsår är det enligt hovrätten inte styrkt att 36-åringen handlade med avsikt att döda även honom. Det är inte heller bevisat att den tilltalade vid tidpunkten för gärningen insåg att det fanns en risk för att pappan skulle dö till följd av hans agerande och att han var likgiltig till en sådan effekt, anser hovrätten. Påföljden livstids fängelse ändras dock inte.

Hovrätten för Västra Sverige B 1584-22

 

Ytterligare mordförsök men samma påföljd

En natt i november 2018 uppstod ett bråk på en krog i Märsta norr om Stockholm. En man riktade pistol mot kroggästerna, och två andra män var beväpnade med knivliknande föremål. Bråket slutade med att tre personer knivhöggs. Snart därefter greps tre män som åtalades för bland annat försök till mord.

Tingsrätten ansåg det vara utrett att männens avsikt varit att konfrontera någon inne på krogen, och att det var uppenbart att det förelegat ett samförstånd mellan gärningsmännen om att visst våld skulle kunna komma att brukas. Även om de objektiva förutsättningarna för att döma samtliga tilltalade för försök till mord bedömdes vara uppfyllda ansåg tingsrätten att det inte var utrett att två av dem varit likgilitiga inför förverkligandet av risken att någon skulle berövadas livet.

En av de tre männen dömdes för två fall av försök till mord, ett fall av grov misshandel samt ett fall av misshandel till fängelse i 3 år och 9 månader. De övriga två männen dömdes till fängelse i 1 år och månader samt 3 år och 9 månader för bland annat grov misshandel och misshandel.

Hovrätten dömer nu den förstnämnde för ytterligare ett fall av försök till mord. Påföljden ändras dock inte.

Svea hovrätt  B 2427-21

Nekades ombyte i tjejernas omklädningsrum - inte diskriminering

Eleven ville byta om i de omklädningsrum som var avsedda för tjejer, men skolan nekade det. I stället erbjöds eleven att byta om i ett tredje utrymme dit eleven kunde ta med sig några vänner.

Byrån mot Diskriminering gjorde gällande att staden utsatt eleven för diskriminering som hade samband med hennes könsöverskridande identitet eller uttryck. Tingsrätten ogillade käromålet.

Hovrätten konstaterar att skolans beslut innebar att ingen elev tilläts byta om i ett omklädningsrum avsett för motsatt kön. Jämfört med en grupp pojkar eller flickor som inte hade könsöverskridande identitet, är det lika stor andel i dessa grupper som utesluts från att byta om i ett omklädningsrum avsett för motsatt kön som i en grupp med personer med könsöverskridande identitet. Skolans beslut bedöms i praktiken inte missgynna personer med könsöverskridande identitet i den mening som avses i diskrimineringslagen och hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Svea hovrätt FT 1033-20

Tillbringar långa perioder utomlands - hyresavtalet upphör

Enligt hyresvärden hade hyresgästen utan tillstånd låtit bl.a. sin dotter bo i lägenheten under perioder som hon varit utomlands. Därutöver ifrågasatte hyresvärden hyresgästens behov av lägenheten med hänsyn till hennes engagemang utomlands.

Hyresgästen anförde att hennes dotter bott inneboende hos henne en period när hon blev hemskickad från ett arbetsuppdrag under pandemin men att dottern nu har en egen lägenhet. Hovrätten konstaterar att hyresgästen berättat att hon vistas utomlands i längre perioder och att lägenheten då hyrts ut i andra hand, utan att hon fått tillstånd till detta. Att den aktuella uthyrningen till dottern kan ha påverkats av covid-19 pandemin förändrar inte att dottern nyttjat lägenheten självständigt.

Hovrätten beslutar att hyresavtalet ska upphöra och hyresgästen är skyldig att flytta genast.

Svea hovrätt ÖH 15051-21

Två personer åtalas för försök till mord och grovt vapenbrott i Eskilstuna

Den 15 oktober 2021 avlossades flera skott mot en fastighet i Eskilstuna. Nu har åtal väckts mot två personer misstänkta för försök till mord.

– Jag menar att det är bevisat att de båda personerna som nu åtalas tillsammans och i samförstånd försökt döda två personer vid den skottlossning som inträffade på Domaregatan i Eskilstuna den 15 oktober förra året. De båda misstänkta åtalas samtidigt för grovt vapenbrott då de innehavt ett vapen utan tillstånd, laddat det med skarp ammunition och avlossat vapnet på allmän plats, säger kammaråklagare Åsa Kullgren som lett förundersökningen i ett pressmeddelande.

– Det är i undantagsfall som den här typen av brott leder till åtal. Polisen har gjort ett gediget arbete under förundersökningen. Det är tack vare det och att målsäganden och vittnen medverkar som åtal har kunnat väckas, säger Åsa Kullgren i pressmeddelandet. 

Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 3470-21

Inte diskriminering att neka juriststudent med funktionsnedsättning uppdelad tentamen

Juriststudenten har en funktionsnedsättning som innebär att universitetet har haft att vidta åtgärder för tillgänglighet vid salstentamen.

De åtgärder universitetet vidtog var att erbjuda henne längre skrivtid och även möjlighet att dela upp tentamen på visst sätt. En förening stämde universitetet å kvinnans vägnar och begärde att universitet skulle förpliktas att betala diskrimineringsersättning till henne. Föreningen framförde bland annat att varken en tentamen omfattande nio timmar eller den erbjudna uppdelade tentamen försatte kvinnan i en jämförbar situation.

Tingsrätten avslog föreningens talan. Även hovrätten avslår nu talan och anför bland annat att vittnen meddelat att de inte sett några särskilda tecken på att hon var uttröttad eller annars mådde dåligt. Hovrätten konstaterar vidare att den förlängda skrivtiden gav kvinnan betydligt mer tid än de andra studenterna. Hon valde också att genomföra hela tentamen vid ett tillfälle i stället för att spara en fråga till omtentamen och fick sitt dittills högsta betyg på juristutbildningen. Enligt hovrättens uppfattning har det inte heller lagts fram tillräcklig utredning till stöd för påståendet att kvinnan genom att nekas ett generellt beslut om uppdelning av salstenta orsakats problem av sådan omfattning att det föreligger ett missgynnande i diskrimineringslagens mening.

HD: Tyskt domstolsbeslut ska verkställas i Sverige

Åklagarmyndigheten i Bremen har hos Kriminalvården begärt att ett domstolsbeslut rörande en svensk medborgare som avser straffomvandling ska erkännas och verkställas i Sverige. Den tyska domstolen har 2017 utfärdat det som närmast motsvarar tre strafförelägganden mot mannen och samma domstol dömde honom 2018 till fängelse i åtta månader för brott som enligt svensk lag motsvarar bedrägeri. Beslutet om straffomvandling avser nu omvandling till ett gemensamt fängelsestraff om ett år och fem månader.

HD framhåller att omvandlingsbeslutet har meddelats enligt regler i den tyska straffprocessrätten. Det avser vidare en svensk medborgare, varför förutsättningarna i 3 kap. 1 § europeiska verkställighetslagen är uppfyllda. Det framgår av kompletterande upplysningar från den tyska åklagarmyndigheten att det varit fråga om ett skriftligt förfarande samt att den svenska medborgaren haft möjlighet att yttra sig skriftligen och också fått ta del av beslutet.

Den tyska domstolens beslut ska enligt HD:s bedömning erkännas och verkställas i Sverige vilket innebär att hovrättens dom ändras.

Högsta domstolen Ö 7281-21

Oskäligt med vite även om bostadshus inte var färdigt inom avtalad tid

Av utredningen framgick att kommunen sålde en obebyggd fastighet till köparen för 750 000 kr och enligt köpekontraktet åtog sig köparen bl.a. att bebygga fastigheten med bostadshus för permanentboende inom två år. Köparen tillträdde fastigheten och fick förlängd tid att fullfölja byggnadsskyldigheten, men vid tidsfristens utgång fanns inget slutbesked från byggnadsnämnden även om bostadshuset i praktiken var färdigt. Nämnden yrkade att vite skulle dömas ut.

Enligt avtalet skulle bostadshuset vara "färdigt för inflyttning" inom den utsatta tiden och hovrätten bedömer att bostadshuset inte var färdigt för inflyttning eftersom startbesked ännu inte getts. Enligt hovrätten skulle det dock vara oskäligt att tillämpa den aktuella punkten om vite i köpeavtalet och hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Göta hovrätt T 1079-21

Höll sig undan utvisning – inget bistånd enligt LMA

Kammarrätten prövar om den enskildes rätt till bistånd enligt LMA har upphört på grund av han håller sig undan så att hans beslut om utvisning inte kan verkställas. Migrationsverket har vid två tillfällen sökt honom på hans boende och vid dessa tillfällen har varken han eller några tillhörigheter påträffats. Då hans konton har undersökts har det framgått att han har tagit ut pengar på en annan ort än boendeorten.

Den enskilde har inte meddelat Migrationsverket att han flyttat eller på vilken bostadsadress han fortsättningsvis kommer nås. Migrationsverket har visserligen haft viss kontakt med honom men har saknat självständig möjlighet att kontakt honom. Han ska därför anses hålla sig undan i enlighet med 12 § LMA och har därför inte längre rätt till bistånd.

Kammarrätten i Sundsvall 2275-21

Påföljden för misshandel fördubblas när nödvärnsinvändning avfärdas

En man åtalades för att ha utdelat två slag mot en annan mans ansikte med ett ölglas och för att ha sparkat honom. Efter bråket fick brottsoffret sy 13 stygn och hade ont i huvudet i en månad. Mannen invände att den andre slagit först och att han agerat i självförsvar.

Tingsrätten ansåg inte att nödvärnsinvändningen vara obefogad men att det ändå var uppenbart oförsvarligt av mannen att sedan fortsätta att utöva så allvarligt våld mot den andre mannen som han gjort. Mot den bakgrunden bestämdes påföljden till fyra månaders fängelse.

Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att mannen vid gärningen inte befunnit sig i en nödvärnssituation. Med beaktande av det är straffvärdet högre än vad tingsrätten har kommit fram till och motsvarar enligt hovrätten åtta månaders fängelse. Med anledning av misshandelns art och att mannen återfallit i brott saknas det enligt hovrätten förutsättningar att bestämma påföljden till något annat än fängelse. Fängelsestraffets längd bestäms i enlighet med straffvärdet.

Hovrätten i Västra Sverige B 6430-21

Hjärnskada och psykiska problem inte skäl för straffrabatt efter grovt hot mot polis

Mannen drabbades vid en operation år 2000 av en hjärnskada som ledde till psykiska problem, självskadebeteende, att han blev lätt påverkad av stress och för lite sömn, och att han kunde ”explodera” om han såg någon bli orättvist behandlad eller om han kände sig trängd. Tingsrätten fällde honom för misshandel, olaga hot, våldsamt motstånd och grovt hot mot tjänsteman, där det sista brottet avsåg en situation där mannen hotat en polis med ett pistolliknande föremål. Med hänvisning till mannens problem av psykisk art reducerade tingsrätten fängelsestraffet och bestämde påföljden till ett års fängelse.

Hovrätten skärper nu påföljden till ett år och tre månaders fängelse. Enligt hovrätten kan inte det som framkommit haft inverkan på mannens agerande när han bland annat hotade polisen. Hans hälsotillstånd beaktas därför inte i förmildrande riktning vid bedömningen av straffvärdet.

Hovrätten för Västra Sverige B 6080-21

Kommun rätt till full ersättning för rättegångskostnader i tvist om avtalsbrott

När kommunen genomförde en upphandling resulterade det i att ramavtal tecknades med tre leverantörer. En av dem var KM som kom att rangordnas som nummer ett efter att leverantören med lägst pris försatts i konkurs. Kommunen inledde ett omfattande byggprojekt, men avropade inte enligt ramavtalet utan kontrakterade ett annat bolag genom ett annat avtal samt genom direktbeställning. KM yrkade att kommunen skulle betala drygt 2,5 milj kr plus ränta med hänvisning till kommunens avtalsbrott. Kommunen menade att projektet inte omfattades av ramavtalet.

Tingsrätten konstaterade att parternas ramavtal endast omfattade fastighetsunderhåll och inte omfattade det i målet aktuella projektet. Kommunen bedömdes inte ha varit skyldig att avropa projektet enligt ramavtalet och käromålet ogillades. KM förpliktades betala kommunens rättegångskostnader med 392 250 kr av yrkade dryga 700 000 kr.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att projektet inte omfattades av ramavtalet men finner att KM ska betala kommunens yrkade rättegångskostnader i båda instanserna.

Hovrätten för Nedre Norrland T 444-20

Omhändertagande av hund upphävs - mindre ingripande åtgärder inte prövade

Efter att hunden kommit lös och bitit en person beslutade länsstyrelsen att omhänderta hunden. Hundens ägare ifrågasatte att hon skulle ha brustit i sin tillsyn över hunden eftersom hon inte var närvarande vid den aktuella händelsen, det var hennes sambo som rastade hunden när kopplet gick sönder. Hon anförde att mindre ingripande åtgärder var tillräckligt och intygade att inget liknande skulle inträffa framöver.

Det har inte framkommit att hunden skulle ha varit inblandad i någon annan incident. Kvinnan har enligt utredningen mångårig erfarenhet av hundar och bedriver egen verksamhet med hundkurser. Hon anförde att hon låtit inhägna tomten, att hunden numera bar munkorg, har dubbla halsband och koppel samt att hon hade regelbunden kontakt med en hundtränare.

Sammantaget finner kammarrätten att det inte är visat att mindre ingripande åtgärder skulle vara otillräckliga för att hindra hunden från att orsaka ytterligare skada. Länsstyrelsens beslut att omhänderta hunden upphävs. 

Kammarrätten i Stockholm 8924-21

Sandstorm var extraordinär omständighet - SAS ändå ersättningsskyldigt

Flygningen mellan Las Palmas och Göteborg ställdes in och passagerarna bokades om till en flygning tre dagar senare. Av SAS rapport framgick att en sandstorm orsakat stängning av flygplatsen på Las Palmas och hovrätten finner att flygningen ställts in på grund av förhållanden som legat utanför SAS kontroll. Det finns ingen utredning kring när flygplatsen öppnade igen efter stormen. Hovrätten konstaterar att passagerarna visat att det gick en flygning via Köpenhamn två dagar efter den inställda flygningen. Om de bokats på den flygningen hade förseningen blivit mindre än vad den blev. Sammantaget finner hovrätten att SAS inte har visat att förseningen inte kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att passagerarna har rätt till den yrkade ersättningen plus ränta.

Hovrätten för västra Sverige T 5735-21
 
 

 

Universitet pressade student efter debattartiklar

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kritiseras av Justitieombudsmannen, JO, för att ha brutit mot repressalieförbudet i Tryckfrihetsförordningen gentemot en student som skrivit debattartiklar i Expressen. Två rektorer och vicedekanen vid SLU hade på olika sätt, både direkt och indirekt, påtalat för studenten att artiklarna kunde påverka lantbrukares inställning till universitetet negativt. Det har även funnits en uppenbar risk för att övriga studenter kan ha uppfattat det som att de har en mer begränsad yttrandefrihet än andra medborgare, vilket är allvarligt enligt chefsJO. SLU kritiseras för sitt agerande.

 

Döms för sexbrott mot barn via internet

En 38-årig man kontaktade barn via Snapchat och utgav sig i flera fall för att själv vara i ungefär samma ålder som barnen. Sedan började han genom att lämna instruktioner förmå dem att inom ramen för en pågående chatt utföra sexuella handlingar på sig själva. Tingsrätten finner nu åtalet mot mannen styrkt för bland annat fem fall av våldtäkt mot barn, tre fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och tre fall av grovt barnpornografibrott, och dömer honom till fyra år och nio månaders fängelse. I de fall där mannen döms anser tingsrätten det klarlagt att det är han som har kommunicerat eller – beträffande ett barn – sammanträffat med barnen.

Varbergs tingsrätt B 1682-20

Man döms för 19 brott mot sex målsägande – levde under sektliknande förhållanden

I en villa i Tungelsta bodde tre personer – en man och två unga flickor –tillsammans med en nu 43-årig man som hade anställt dem till sitt företag. Företaget bedrev verksamhet inom personlig utveckling. Livet i villan var sektliknande och präglat av hot och våld, och de anställda utsattes rutinmässigt för våldsamma bestraffningar av 43-åringen – de misshandlades, låstes ut på balkongen över natten m.m. När en av flickorna lämnat huset och börjat ett nytt fördes hon bort av mannen i flera dagar. Samtidigt träffade mannen två minderåriga flickor som han kommit i kontakt med på nätet. Han tog dem till huset där de utsattes för våldtäkt och sexuellt ofredande. Åtalad för totalt 27 brott mot sex målsägande döms mannen nu i tingsrätten på 19 punkter – bland annat för grov misshandel, olaga frihetsberövande, grovt olaga hot och våldtäkt mot barn – till 6 års fängelse.

Stockholms tingsrätt B 19915-20

Vantrivsel ger inte rätt till bistånd för dubbelt så hög hyra i annan kommun

Den helt biståndsberoende familjen bodde på en liten ort där det enligt dem inte fanns någonting att göra eller någon att umgås med, där barnen mådde dåligt både i skolan och hemma, ingen trivdes. Efter sökande efter annan bostad i centralorten i hemkommunen utan resultat blev de erbjudna en dubbelt så dyr och mindre lägenhet i en annan kommun och flyttade. Första månaderna fick familjen bistånd till den nya hyran men sedan avslog den nya kommunen halva biståndet. Beslutet motiverades bland annat med att deras flytt inte varit nödvändig för att uppnå skälig levnadsnivå. Förvaltningsrätten ansåg inte att den nya kommunen utrett familjens situation tillräckligt för sitt beslut och visade målet åter, men kammarrätten upphäver nu förvaltningsrättens dom och fastställer kommunens beslut.

Enligt kammarrätten har familjen genom sitt tidigare boende och beviljade bistånd varit tillförsäkrade en skälig levnadsnivå. Det har inte heller visats att bostadsbytet har motiverats av trångboddhet eller av andra sociala eller medicinska skäl, och det framgår inte att bostadsbytet har medfört att föräldrarna närmat sig arbetsmarknaden eller självförsörjning på något annat sätt. 

Kammarrätten i Stockholm 9227-21

448 utdömda fängelseår för 2021 gällande organiserad brottslighet

448 utdömda fängelseår - det högsta hittills. Det är ett av resultaten som lyfts fram från 2021 års myndighetsgemensamma arbete mot organiserad brottslighet. I redovisningen betonas bland annat:

  • Som ett resultat av de insatser som bedrivits inom samverkan utdömdes 448 års fängelse under 2021, vilket kan jämföras med 349 år året innan
  • Försäkringskassans återkrav uppgick till 62 miljoner kronor och 49 miljoner i förhindrade felaktiga utbetalningar
  • Kronofogdemyndigheten säkrade tillgångar för nästan 80 miljoner kronor
  • Skatteverket beslutade 99 miljoner kronor i höjning av skatt.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet pågår sedan 2009 och omfattar Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Amnesty kritiserar Sverige i färsk rapport

I en färsk rapport kritiserar Amnesty Sverige för bland annat vapenvåld, hanteringen av pandemin och diskriminering av samernas rättigheter, rapporterar SVT Nyheter.

Amnesty konstaterar att vapenvåldet har ökat, särskilt i utanförskapsområden. De lyfter fram att invandrargrupper i större utsträckning har drabbats hårdare av pandemin. Det betonas även att Sverige har underminerat samernas rättigheter i samband med gruv- och vindkraftsprojekt.

Amnestys rapport fokuserar främst på rika länders hantering av coronapandemin.

Migrationsdomstolen uppgav felaktigt att det inte inkommit handlingar - domen undanröjs

Av handlingarna framgår att den klagande, i samband med att hon överklagade Migrationsverkets beslut, gav in handlingar, bl.a. ett hyreskontrakt för en ny bostad. Migrationsverket överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet till migrationsdomstolen som registrerade handlingarna.

Mot bakgrund av att migrationsdomstolen i sitt avgörande trots detta angav att det inte inkommit några handlingar framstår det som klart att domstolen inte har noterat de aktuella handlingarna. Migrationsdomstolen har alltså inte tagit del av hela processmaterialet innan målet slutligen avgjordes. Enligt Migrationsöverdomstolen utgör detta en sådan brist i handläggningen att domen undanröjs och återförvisas.

Migrationsöverdomstolen UM 1123-22
 
 

Dödshotade gravid sambo

Paret träffades under sommaren 2020 och blev sambos följande höst. De kom att ha ett förhållande som präglades av svartsjuka från båda parternas sida och stundtals av mycket gräl och bråk. Mannen döms i hovrätten för ett fall av misshandel av normalgraden, som avser en spark som riktades mot den gravida kvinnans mage, ett fall av ringa misshandel, ett fall av skadegörelse, flera fall av ofredande och ett flertal fall av olaga hot.

Hovrätten menar att det finns skäl att se på allvar på ett av hoten då den tilltalade när målsäganden var gravid hållit ut henne genom dörren på en förarhytt på en lastbil och uttalat att han skulle döda henne. I övrigt har det enligt hovrätten rört sig om mindre allvarliga gärningar. Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma den tilltalade för grov kvinnofridskränkning men hovrätten finner inte att gärningarna har varit av sådan omfattning och karaktär att kränkningen kan anses som upprepad. Tingsrättens dom står fast med undantag för att den tilltalade ska dömas för olaga hot vid ett okänt antal tillfällen under en 3,5 månaders period. Påföljden, sammhällstjänst med skyddstillsyn, ändras inte. 

Svea hovrätt B 9557-21

Fällkniv i bil var brott – tälja träskulpturer ingen trovärdig förklaring

När poliserna sent en kväll i maj stoppade mannen för att han kört för fort kom det även fram att han hade en fällkniv i fickan. Mannen förklarade sig med att han höll på att lära sig tälja träskulpturer och att han precis kom från en kompis som bodde i skogen och skulle lära honom detta. Tingsrätten godtog förklaringen och friande mannen från brott mot knivlagen, sånär som på den skiljaktige ordföranden som ville fälla.

Ordföranden tog fasta på att mannens uppgifter skiljde sig åt från de uppgifter som han lämnat dels i polisförhör, dels när han hade skrivit in till tingsrätten. Vidare ansåg ordföranden att mannens uppgifter var vaga och framstod som orimliga med hänsyn till tiden på dygnet när detta skulle skett. Istället framstod berättelsen enligt ordföranden som en tydlig efterhandskonstruktion, särskilt som detaljer och förklaringar lagts till allteftersom, varför den kunde lämnas utan avseende. Hovrätten fäller nu mannen i enlighet med den skiljaktiga meningen och dömer honom till 30 dagsböter.

Hovrätten för Västra Sverige B 6503-21
 

Frias från åtal om stor mängd våldtäkter mot personer med olika funktionsnedsättningar

Efter vittnesmål från fyra olika personer med olika former av diagnoser och funktionsnedsättningar om att en man upprepade gånger våldtagit dem oralt, vaginalt och analt åtalades mannen för totalt 22 fall av våldtäkt och två fall av sexuellt ofredande. Tingsrätten fann åtalet styrkt på samtliga punkter och dömde mannen till åtta års fängelse. Tingsrättens ordförande var skiljaktig rörande tre av åtalspunkterna.

Hovrätten friar nu mannen helt. Enligt hovrätten finns det för många oklarheter i utredningen. Bland annat bedöms uppgifterna från de fyra målsäganden som motsägelsefulla. Domstolen anmärker äve på att det har ställts ledande frågor i utredningen, att personerna har på grund av sina funktionsnedsättningar varit lättpåverkade, och det kan ha funnits en konkurrenssituation mellan dem. Sammantaget finner hovrätten mot den bakgrunden inte att beviskravet i brottmål är uppnått.

Hovrätten för Västra Sverige B 1409-22

Skärpt straff för hammarmord på kvinna i Höör

I slutet av mars 2021 slog en man med knytnävsslag och hammare ihjäl en kvinna i en husbil i Höör. Efteråt grävde han ned kvinnans kropp för att dölja sitt brott. Tingsrätten dömde mannen till 16 års fängelse för mord. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det är bevisat att mannen har slagit kvinnan med minst tio slag med hammare i huvudet och ansiktet, vilket lett till hennes död.

Även hovrätten bedömer att våldet utdelats under ett plötsligt vredesutbrott, men att mannen i gärningsögonblicket har haft för avsikt att döda kvinnan. Hovrätten konstaterar vidare att angreppet har präglats av stor brutalitet, har skett i en situation då kvinnan haft begränsade möjligheter att undkomma eller försvara sig, och att det kraftiga våldet orsakat henne allvarliga, omfattande och dödliga skador. Det råder enligt hovrätten inte heller något tvivel om att kvinnan måste ha känt svår smärta och upplevt stark dödsångest under i vart fall en del av händelseförloppet. Hovrätten anser att att omständigheterna är så försvårande att fängelsestraffet ska skärpas till 18 års fängelse.

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 114-22

Misshandlade 89-årig make till döds i badrummet - två års fängelse

I oktober 2020 ringde den då 78-åriga kvinnan 112 och sa att hennes 89-årige make hade ramlat i badrummet och behövde hjälp. Mannen kördes till sjukhus med ambulans men avled där drygt två veckor senare. Innan han avled berättade han i polisförhör om hur hustrun blivit arg på honom när han försökt tömma sin kateter själv och knuffat ned honom på golvet i badrummet. Där hade han sedan blivit liggande i 16 timmar och blivit misshandlad 2-3 gånger av hustrun innan ambulansen kom.

Åtalad för grov misshandel och vållande till annans död nekade kvinnan till att på något vis hade orsakat mannens död. Istället hävdade hon att han själv ramlat och skadat sig. Tingsrätten bedömer dock att mannen i ett inspelat förhör framstår som klar och berättar detaljerat om händelsen, att hans berättelse vinner stöd i övrig utredning, och fäller kvinnan i enlighet åtalet. Tingsrätten bedömer straffvärdet vara fyra års fängelse men reducerar det på grund av kvinnans höga ålder till två års fängelse.

Helsingborgs tingsrätt B 7089-20

Eon har ansvar för miljöskada på fastighet som sålts

Från 1963 till 1996 drev Sydkraft (sedermera E.ON) en transformatorstation på en fastighet i Staffanstorp. När fastigheten såldes lämnades bl.a. en mindre transformator kvar innehållande olja. Fastigheten såldes sedan vidare 1994. Vid ett inbrott på fastigheten 2015 bröts transformatorn upp och olja kan ha läckt ut.

Utredningen visar att E.ON sålt fastigheten till en enskild person och att inga åtgärder vidtogs för att säkerställa att inga föroreningar skulle uppkomma till följd av de föremål som lämnades kvar på fastigheten.

Stadsbyggnadsnämnden i Staffanstorp förelade E.ON att ta fram en provtagningsplan för att se om det fanns föroreningar på fastigheten eller i grundvattnet.

E.ONs ansvar upphörde inte när fastigheten såldes och det finns enligt Mark- och miljööverdomstolen skäl att fastställa nämndens föreläggande. Domstolen förklarar att länsstyrelsen kan bistå i fall E.ON behöver tillträde till annans mark för att utföra undersökningar och tiden för när provtagningsplanen ska lämnas in ska bestämmas av tillsynsmyndigheten.

Mark- och miljööverdomstolen  M 11752-20

Nekat inträde i advokatsamfundet står fast

Efter juristexamen arbetade juristen som biträdande jurist vid tre advokatbyråer innan han ansökte om inträde i Sveriges advokatsamfund. Stockholmsavdelningen tillstyrkte hans ansökan men styrelsen ansåg att mannen inte styrkt sin lämplighet att utöva advokatyrket och avslog ansökan.

Det avgörande för beslutet var enligt styrelsen den kritik mot mannen som framförts från domstol och ett motpartsombud gällande bristande processföring. 

I samband med ett disciplinärende uteslöts också juristens principal ur samfundet.

Juristen överklagade beslutet att inte anta honom i samfundet till Högsta domstolen. Han anförde att kritiken gällde hans principals agerande och att han i sin roll som biträdande jurist inte kunnat gå emot principalens uppfattning.

Högsta domstolen konstaterar att det inte kommit fram något nytt av betydelse för lämplighetsbedömningen. Det finns inga särskilda skäl att göra en annan bedömning än den som styrelsen har gjort och avslår avslår överklagandet.

Högsta domstolen  Ö 6159-21

Skiftersättning ingår inte när kostnaden för utköp beräknas

En anställd på ett it-företag sades upp efter lite mindre än två års anställning och tingsrätten har i dom ogiltigförklarat uppsägningen. Efter att domen vann laga kraft meddelade it-företaget att det inte hade för avsikt att rätta sig efter domen.

Parterna var överens om att anställningsförhållandet var upplöst och att den uppsagde hade rätt till ett skadestånd motsvarande 16 månadslöner, enligt 39 § LAS. Däremot var man oense om den månatliga skiftersättning om drygt 14 000 kr, som den anställde hade haft rätt till enligt anställningsavtalet, skulle ingå vid beräkningen av månadslönen.

Tingsrätten ansåg att skiftersättningen skulle ingå men Arbetsdomstolen (AD) har nu vänt på utgången i målet.

Med månadslön avses enligt AD i detta sammanhang den vid tidpunkten för anställningens upphörande avtalade årslönen, som utbetalades månatligen utan något påslag för andra lönedelar. Skiftersättningen har inte utgjort ett ytterligare månadslönebelopp, utan får anses vara ett tillägg till grundlönen, och ska således inte ingå beräkningen av den uppsagdes månadslön enligt 39 § anställningsskyddslagen.

Arbetsdomstolen 2022 nr 17

Grovt rattfull måste sluta köra taxi

En taxiförare har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri vilket enligt kammarrätten utgör ett allvarligt brott från trafiksäkerhetssynpunkt. Även om brottet inte har begåtts inom ramen för hans yrkesutövning, menar kammarrätten att brottets karaktär och omständigheterna kring det är sådana att de får anses rubba förtroendet för honom att ansvara för transport av passagerare.

Taxiförarlegitimationen ska därför återkallas och olämplighetstiden ska bestämmas till tre år. Att taxiföraren numera har behörighet att köra personbil med villkor om alkolås m.m. förändrar inte bedömningen.

Kammarrätten i Göteborg  5668-21

 

Väktare fälls för ytterligare sexbrott i tjänsten – straffet skärps

De två tonårsflickorna träffade väktaren för första gången efter att en av dem gripits sedan hon hade snattat i ett köpcentrum. Han ska sedan ha kontaktat den andra flickan vid två tillfällen när hon befann sig i samma köpcentrum, pratat med sig henne in i ett väktarrum och där tvingat till sig oralsex, och även försökt ha vaginalt samlag med henne.

Det kom också anklagelser om sexuella ofredanden mot kvinnor som väktaren stött på under sin tjänsteutövning.

Tingsrätten fällde för två fall av våldtäkt, ett fall av ofredande och fyra fall av sexuellt ofredande, och bestämde påföljden till tre år och sju månaders fängelse. Hovrätten finner nu dels ytterligare ett fall av sexuellt ofredande styrkt, dels att ofredandet istället ska bedömas som ett sexuellt ofredande, och skärper påföljden till fyra års fängelse. Hovrätten anser att mannen utnyttjat sin ställning som väktare och att övergreppen i flera fall skett mot kvinnor under 18 år påverkar straffvärdet i skärpande riktning. Rättens ordförande är skiljaktig rörande ett av de sexuella ofredandena och vill fria mannen på den åtalspunkten.

Svea hovrätt B 493-22

Tvingas flytta efter omfattande störningar

Hyresgästen - en 35 årig kvinna - bodde tillsammans med sin sambo i en lägenhet när hyresvärden sade upp hyresavtalet. Medhyresgästen, kvinnans mamma, medgav hyresvärdens talan i hyresnämnden. Kvinnan yrkade få förlängt hyresavtal gällande lägenheten för egen del, men hyresvärden ansåg att man inte kunde nöja sig med henne som hyresgäst eftersom hon utsatt de kringboende för omfattande störningar.

Genom utredningen finner hovrätten det visat att kvinnan och hennes sambo har utsatt de kringboende för omfattande störningar under lång tid. Mot denna bakgrund bedömer hovrätten att hyresvärden inte skäligen ska behöva nöja sig med henne som hyresgäst och hon har alltså inte rätt till förlängning av hyresavtalet för egen del. Inte heller hennes sambo har rätt till förlängning av hyresavtalet. Hovrätten beslutar att kvinnan och hennes sambo är skyldiga att flytta genast.

Svea hovrätt ÖH 11482-21
 
 

Bad om ursäkt i sms efteråt – fälls för våldtäkt

Efter en fest lade sig de två skolkamraterna i samma säng för att sova. Mannen började smeka kvinnan, upplevde att hon svarade på detta även om hon inte sade något, och hade samlag med henne. Enligt kvinnan hade hon däremot inte varit med på någonting utan spelat medvetslös så att mannen inte fick hjälp samtidigt som det inuti pågick många tankar om att sparka, gråta, fly och skrika, men att inget kom ut och hon ”frös till is”.

Morgonen efteråt lämnade hon lägenheten och sms:ade flera kompisar och sin bror om att hon blivit våldtagen. Hon sms:ade även mannen och ifrågasatte hur han under natten kunnat ”gå över en sån stor jävla gräns”, varpå han bad henne om ursäkt.

Tingsrätten friade men hovrätten dömer nu mannen till ett år och åtta månaders fängelse för våldtäkt. Hovrätten anser att kvinnans berättelse om samlaget och hur hon agerat då vinner stöd i hennes beteende efter händelsen, vittnesmål om hennes mående och de två sms:en. Mot den bakgrunden råder det enligt hovrätten inte någon tvekan om att mannen insett att kvinnan inte deltog frivilligt i samlaget.

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 4168-21
 

Skärpt straff för hot med startad motorsåg inne på restaurang

Mannen nekades tillträde, blev arg, och kom tillbaka till restaurangen med en startad motorsåg som han gick in med och hotade fyra personer. Tingsrätten fällde honom för vårdslöshet i trafik och olaga hot, med motorsågen, och dömde honom till tre månaders fängelse. Skälet till att hotet inte bedömdes som grovt, trots att det rört sig om ett livsfarligt redskap som man endast med svårighet kunnat värja sig mot, var enligt tingsrätten att händelseförloppet varit mycket kortvarigt och att mannen inte hade befunnit sig i någon av personernas omedelbara närhet. Hovrätten instämmer i den bedömningen men bedömer straffvärdet vara något högre, och skärper påföljden till fyra månaders fängelse.

Hovrätten för Västra Sverige B 2523-21

Tre åtalas för omfattande hundsmuggling

Under 1,5 års tid förde okända personer vid minst 19 tillfällen in 69 hundar, och kanske ännu fler, från Litauen till Sverige. Nu åtalas tre personer bosatta i Sverige för grov olovlig befattning med smuggelgods med anledning av att de inte anmält hundarna till tullbehandling eller på grund av att de lämnat felaktiga uppgifter till tullen.
 

– Hundarna hade bland annat falska pass och de saknade de intyg som krävs när man för in djur i landet till försäljning, säger kammaråklagare Jon Lindahl i ett pressmeddelande.

De tre personerna, en kvinna och två män, har enligt åtalet haft kontakt med uppföljare, säljare och transportörer av hundarna i samband med införseln till Sverige. Hundarna har sålts på internet till privatpersoner.

– Enligt min uppfattning ska brotten bedömas som grova, bland annat eftersom det varit fråga om en systematisk och omfattande brottslighet med ett mycket stort antal hundar som sålts för miljonbelopp till privatpersoner, säger kammaråklagare Jon Lindahl i ett pressmeddelande.

Uppsägning har inte skett i rätt tid – får bo kvar trots betalningsförsummelser

Under lång tid och vid flera tillfällen hade hyresgästen betalat hyran för sent vilket ledde till att hyresvärden sade upp hyresavtalet. Uppsägningen var daterad den 22 februari och skickades med rekommenderat brev, men det kvitto på rekommenderat brev som hyresvärden gav in var daterat den 19 februari.

Hyresvärden lämnade ingen förklaring till den omständigheten och hovrätten finner att någon giltig uppsägning inte har skett förrän när hyresgästen delgavs den 27 april. Uppsägningen har därför inte skett i rätt tid och hovrätten ändrar hyresnämndens beslut samt avslår hyresvärdens talan om att hyresavtalet ska upphöra.

Svea hovrätt ÖH 6525--21

Rätt till nödvärn och envarsingripande friar från grov misshandel av inbrottstjuv

Vid ett inbrottsförsök i en bilverkstad kom två män till platsen. De lyckades fånga in tjuvarna, dels genom att skrämma dem med en hagelbössa och skjuta ett hagelskott genom en vägg, dels genom att lyckas slänga ned dem på marken och hålla fast dem tills polisen kom. De båda tjuvarna fälldes för försök till stöld av drivmedel. Men även de två männen åtalades mot bakgrund av tjuvarnas skador och bruket av hagelbössan och ett basebollträ för grov misshandel och olaga hot.

De båda hävdade nödvärn och rätten till envarsingripande men tingsrätten dömde dem i enlighet med åtalet till två års fängelse vardera. En oenig hovrätt ogillar nu åtalet för grov misshandel mot en av männen och sänker hans påföljd till villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst. Hovrätten anser det inte klarlagt att mannen på ett uppenbart oförsvarligt sätt faktiskt misshandlat den ena tjuven i strid med hans rätt till nödvärn, rätt att göra ett envarsingripande, att det var mörkt och att han misstänkte att tjuven hade en kniv. Dessutom finns det enligt hovrätten alternativa sätt som tjuven har kunnat ådra skadorna i tumultet, eller att han fått dem vid annat tillfälle. En nämndeman är skiljaktig och vill fastställa tingsrättsdomen

Hovrätten för Västra Sverige B 4483-21

Lät mamma köpa tillståndspliktigt vapen – fälls för ringa vapenbrott

Någon tid före inköpet fick 16-åringen besked av personal i affären att han var tvungen att ta med en förälder om han ville köpa vapnet – en gasdriven och effektbegränsad pistol, från vilket mindre plastkulor (kaliber 6 mm) kunde avfyras och vars anslagsenergi inte överskred 3 joule - eftersom den som skulle betala behövde vara över 18 år.

16-åringen, som skulle få vapnet i present, skickade då dit sin mamma som gjorde inköpet. Åtalad för ringa vapenbrott, eftersom det var 18-årsgräns på vapnet, förklarade sig 16-åringen med att han inte förstått att vapnet varit tillståndspliktigt. Tingsrätten friade men hovrätten fäller och dömer 16-åringen till 30 dagsböter.

Enligt hovrätten borde 16-åringen av personalens upplysning om att den som skulle betala måste vara över 18 år ha förstått att det fanns en åldersgräns på 18 år för att inneha vapnet, och han har således uppsåtligen innehaft vapnet trots att han inte haft rätt till det. Ett hovrättsråd är skiljaktigt och vill fria. Enligt hovrättsrådet finns det inte stöd för att slå fast att risken för tillståndsplikt för 16-åringen måste ha framstått som betydande.

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 4525-21
 

Halverad påföljd när grov kvinnofridskränkning blir tre fall av misshandel

Mannen och kvinnan hade varit ett par i 14 års tid och hade ett barn tillsammans, men hade under den tiden även hunnit både skilja sig och flytta ihop igen när mannen åtalades för att vid tre tillfällen med ungefär ett halvårs intervall ha misshandlat kvinnan.

Tingsrätten bedömde att det rörde sig om grov kvinnofridskränkning mot bakgrund av att gärningar skett under knappt ett års tid i den gemensamma bostaden, varit avsedda att kränka målsägandens integritet och varit riktade mot hennes självkänsla. Påföljden bestämdes till ett års fängelse. Även hovrätten finner det bevisat att mannen har gjort sig skyldig till misshandeln i gärningspåståendet och anser att de tre gärningarna har varit förhållandevis allvarliga.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten däremot inte att det framkommit att det förelegat ett sådant systematiskt och kvalificerat kränkande beteende från mannens sida att gärningarna kan anses ha utgjort ett led i en upprepad kränkning av kvinnan integritet. Gärningar ska enligt hovrätten därför, trots att de måste anses ha varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla, bedömas som tre fall av misshandel, och påföljden ändras i linje med detta till sex månaders fängelse.

Hovrätten för Västra Sverige B 6062-21

Bråk i tvättstuga ledde av olyckshändelse till svullnad och fraktur - ringa misshandel

När den 83-årige mannen kom ned i bostadshusets tvättstuga för att tvätta upptäckte han att kvinnan som haft tvättiden innan honom haft ut tvättmedel på golvet. Han blev arg, knuffade kvinnan och slog henne med luddfiltret till torktumlaren så att hon snubblade, vred om foten och drabbades av svullnad och en fraktur.

Mannen åtalades och fälldes i tingsrätten för misshandel av normalgraden. Hovrätten ändrar nu rubriceringen till ringa misshandel och sänker påföljden från villkorlig dom och 40 dagsböter till 60 dagsböter. Hovrätten anser inte att mannen när han knuffade kvinnan hade att räkna med att hon då skulle vrida om foten med dess följder, utan att den delen av händelseförloppet framstår som en olyckshändelse och att skadan inte omfattats mannens uppsåt. Han döms därför enbart för att ha slagit och knuffat kvinnan, vilket orsakat henne smärta.

Göta hovrätt B 115-22

Två med koppling till Södertäljenätverket fälls för grov utpressning

Mellan december 2019 och mars 2020 förmådde två män med känd koppling till Södertäljenätverket och tidigare grov kriminell historia en man och hans son att betala dem minst 800 000 kronor av olika påhittade anledningar, som till exempel påstådd skuld för bilskador.

Tingsrätten friade men hovrätten fäller nu dem båda för grov utpressning och dömer dem till ett respektive två års fängelse. Hovrätten stödjer sig bland annat på bevisning i form av telefontrafik och uppgifter på facebook, samt att hotet förstärkts genom att de två förtäckt anspelat på våldskapital i form av Södertäljenätverket.

Svea hovrätt B 11588-20
 

Pappa döms för skoterolycka där hans dotter och hennes kompis dödades

Den 17 januari 2021 dödades två flickor som satt i en kälke efter en skoter vid en järnvägsövergång vid Stormyra i Timrå. Pappan till en av flickorna som körde skotern åtalades för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död.

Den aktuella järnvägsövergången hade en ljussignal som varnade för tåg genom att vara släckt. Pappan vittnade om att han vid de aktuella ljusförhållandena med lågt stående sol hade uppfattat den som tänd och därför inte stannat och tittat efter tåg innan han körde.

Tingsrätten anser dock att det oavsett ljussignal har ålegat pappan att iaktta försiktighet och uppmärksamhet, detta i synnerhet vid en obevakad korsning med järnväg som han som boende i området passerat många gånger. Att han dessutom gjorde detta med de två flickorna i kälken innebär enligt tingsrätten att han av oaktsamhet orsakat deras död. Åtalet bedöms därmed som styrkt. Påföljden bestäms till villkorlig dom och 40 dagsböter.

Sundsvalls tingsrätt B 164-21

Kniv mot strupe och verbala hot inför sonen var grovt olaga hot

På kvällen efter att paret haft gäster på middag uppstod ett gräl där mannen enligt kvinnan blev våldsam och bland annat tog strypgrepp, höll en kniv mot hennes hals och hotade henne till livet. Mannen åtalades för två fall av misshandel och ett fall av grovt olaga hot - kniven mot halsen och verbala hot som att "jag kan döda dig och komma undan med det".

Tingsrätten dömde honom till nio månaders fängelse för ett fall av misshandel och olaga hot av normalgraden. Hovrätten gör en annan bedömning av hotet, bedömer det som grovt, och skärper påföljden till ett års fängelse. Även om det varit fråga om ett kortvarigt förlopp som inte orsakade kvinnan några fysiska skador har gärningen skett i samband med att mannen misshandlat kvinnan genom flera slag och strupgrepp, och i det gemensamma hemmet med parets son närvarande. Mot den bakgrunden anser hovrätten att gärningen varit så pass allvarlig att den ska bedömas som grovt brott.

 
Svea hovrätt B 7098-21

Ledamot i regionfullmäktige fälls för hets mot folkgrupp

Under ett anförande på Region Sörmlands fullmäktige inför omkring 50 personer uttryckte ledamoten sig om att sydsudaneser var ”bland de folkslag som har lägst intelligens i hela världen, vilket är väl belagt i forskning".

Åtalad för hets mot folkgrupp försvarade sig ledamoten med att hans uttalande enbart byggde på fakta, att han hade största sympati med Sydsudan och att han istället borde ha använt begreppet HDI (Human Development Index), ett begrepp som FN använder och som mäter välståndet i olika länder utifrån olika faktorer.

Tingsrätten bedömde dock att ledamoten i uttalandet pekat ut en specifik folkgrupp, att det var svårt att tolka uttalandet på annat sätt än att den utpekade folkgruppen skulle vara mindre värd än andra folkgrupper, och att detta enligt tingsrättens mening utgjorde hets mot folkgrupp. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter. Hovrätten fastställer nu tingsrättsdomen.

Svea hovrätt B 13147-21
 

Revers bedöms ha begränsat bevisvärde - påstådd fordran inte styrkt

En man köpte en båt av ett bolag 2008 och den levererades till Frankrike varefter mannen seglade båten till Sverige. I Sverige betalade bolaget mervärdesskatt avseende köpet och upprättade en revers enligt vilken mannen åtog sig att betala 325 000 kr.

Bolaget yrkade att mannen skulle förpliktas att betala enligt reversen plus ränta. Mannen invände att reversen upprättats för skens skull och att det inte fanns något verkligt skuldförhållande mellan parterna och i andra hand gjorde han gällande att fordran var preskriberad. Tingsrätten fann att mannen inte styrkt att reversen skulle vara upprättat för skens skull och han förpliktades betala beloppet plus ränta.

Hovrätten kommer dock till annan slutsats och ändrar tingsrättens dom till förmån för mannen. Av åberopad e-postkorrespondens framgår att parterna haft olika uppfattningar om den påstådda fordringen. Hovrätten menar att bevisningen inte kan anses tillräcklig för att bolaget ska anses ha styrkt sin påstådda fordran. 

Svea hovrätt T 3166-21
 

HD prövar kompensation när inställd flygning medfört tidigare ankomst till destination

Parets flyg ställdes in, varför de fick åka med ett tidigare plan. De anlände därför till destinationen ett dygn tidigare än planerat. Flygbolaget medgav att paret hade rätt till viss kompensation med anledning av en inställd flygning, men endast med hälften av de 400 EUR som paret yrkat. 

Såväl tingsrätten som hovrätten bedömde att flygbolaget skulle förpliktas betala 200 EUR till vardera klaganden.

Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd.

Högsta domstolen T 7208-21

Hovrätten dömer för ytterligare fall av grovt olaga hot vid skolattacken i Källebergsskolan

Den 19 augusti 2021 gick en 15-årig elev med rasistiska motiv till attack i Källebergsskolan i Eslöv med kniv och vapenatrapper. En lärare fick livshotande skador och flera elever och lärare hotades. Tingsrätten dömde honom för bland annat försök till mord och nio fall av grovt olaga hot till 2,5 års sluten ungdomsvård. Hovrätten dömer honom nu för grovt olaga hot i ytterligare fyra fall.

Till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten att 15-åringens agerande mot de fyra uppfyller kraven för att utgöra olaga hot. Hovrätten finner även att 15-åringen har haft uppsåt till gärningarna och att de olaga hoten ska rubriceras som grovt brott. Hovrätten bedömer vidare att ytterligare två personer ska anses ingå i den krets av elever som 15-åringen riktat vapen mot och uppmanat att gå tillbaka in i skolan. Enligt hovrätten har även dessa två haft skäl att känna allvarlig rädsla på grund av hans agerande. Hovrätten finner även i detta fall att 15-åringen haft uppsåt till gärningarna och att dessa ska rubriceras som grovt brott.

Beträffande övriga tre målsägande instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att det inte är bevisat att 15-åringen gjort sig skyldig till olaga hot riktat mot just dem och ogillar åtalet i dessa tre fall. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning av straffvärde och påföljd.

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 206-22

23-åring döms till livstids fängelse för mord på öppen gata inför flickvännen

Den 2 november 2020 sköts en man till döds med flera skott på öppen gata mitt i ett tätbebyggt bostadsområde i Bromma i Stockholm, i princip inför ögonen på sin flickvän. Utöver skytten visade sig flera på olika sätt ha varit inblandade och sammanlagt åtalades sex personer för bland annat mord, grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott.

Bevisningen bestod bland annat av omfattande skriftlig bevisning i form av chattmeddelanden som skickats via den krypterade kommunikationstjänsten Anom, vilket tingsrätten godtog som bevisning. Vidare hade flickvännen i ett tidigt polisförhör namngivit skytten, som hon kände till sedan tidigare, men sedan ändrat sig. Tingsrätten anser det dock visat att flickvännen har påverkats att ändra sina uppgifter och lägger hennes tidigare uppgifter till grund för fällande dom.

Mot den bakgrunden dömer tingsrätten den utpekade skytten till livstids fängelse för mord. Fyra tilltalade döms bland annat för näringspenningtvätt, grovt skyddande av brottsling, grovt vapenbrott och anstiftan till grovt skyddande av brottsling till påföljder mellan 70 dagsböter och tre år och åtta månaders fängelse. En femte som stått åtalad för grovt skyddande av brottsling frias helt.

 
Solna Tingsrätt B 10459-20 

HD meddelar prövningstillstånd för bedömning av gärningsbeskrivning

Mannen åtalades för anstiftan av mord gällande en skjutning den 2 februari 2018 på en parkering vid Docentgatan i Malmö där en person dödades och en – huvudmåltavlan – undkom. Han åtalades även för anstiftan av försök till mord vid samma skjutning, för anstiftan av mord gällande en skjutning den 30 mars 2017 och för grovt penningtvättsbrott i mångmiljonklassen.

Tingsrätten fann åtalet styrkt på samtliga åtalspunkter utom vad gäller anstiftan av mord för skjutningen på Docentgatan, och bestämde påföljden till livstids fängelse. Hovrätten ändrade på så sätt att mannen även dömdes för anstiftan av mord avseende den person som dödats vid skjutningen på Docentgatan.

Nu meddelar Högsta domstolen prövningstillstånd i fråga om den rättsliga bedömningen av mannens agerande enligt gärningsbeskrivningen i tingsrättens domsbilaga. Frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt vilandeförklaras.

Högsta domstolen B 7806-21

Tre personer åtalas för försök till mord i Kristianstad

Den 3 augusti 2021 avlossade tre personer - 16, 17 och 20 år gamla - ett flertal skott utanför Gamlegårdens köpcentrum i Kristianstad. Tre skadades allvarligt, och totalt nio personer befann sig i skottlinjen.

Nu åtalas en minderårig och två unga vuxna för försök till mord.

– Utanför köpcentrumet befann sig dessutom flera personer som hade kunnat bli träffade, utan att de befann sig i den direkta skottlinjen. De misstänkta åtalas därför också för framkallande av fara för annan avseende fem personer som hade kunnat träffas av skotten, säger kammaråklagare Marie-Louise Holmberg i ett pressmeddelande.

Två av männen åtalads även för grovt vapenbrott och ytterligare två personer för skyddande av brottsling.

Dejt slutade i mord – 18 års fängelse och utvisning på obegränsad tid

De två männen, 24 och 56 år, fick kontakt via appen Grindr och stämde träff. Då var 24-åringen på rymmen från ett straff i Nederländerna där han förstört sin fotboja. Träffen slutade med att 24-åringen knivskar, sparkade och slog ihjäl 56-åringen och sedan tog bland annat hans mobiltelefon, dator, klocka, plånbok, betalkort/bankkort, pass och bil.

Efter en polisjakt som slutade med en krasch kunde 24-åringen gripas. Tingsrätten dömde honom för mord, grov stöld och grov vårdslöshet i trafik till livstids fängelse. Mannen överklagade och yrkade att istället dömas för dråp på grund av att han agerat i nödvärn mot våld och sexuellt övergrepp. Även en oenig hovrätt dömer honom nu dock för mord, men bestämmer påföljden till fängelse i 18 år. Han utvisas också ur Sverige på obegränsad tid. Ett hovrättsråd vill sänka påföljden ytterligare, till 16 års fängelse.

Göta hovrätt B 5-22

Tonåring fälls för beställning av 10 nödbloss från Polen

En 15-åring beställde tio nödbloss från Polen och åtalades för smuggling av explosiv vara. Enligt gärningsbeskrivningen hade 15-åringen inte anmält nödblossen till tullbehandling i samband med införsel till landet och genom detta brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot, eller villkor för, införseln.

Tingsrätten ansåg inte att det som gjordes gällande i gärningsbeskrivningen innebar brott enligt smugglingslagen och ogillade åtalet. Efter att gärningsbeskrivningen justerats till att 15-åringen, som varit under 18 år, inte anmält 10 stycken nödbloss till tullbehandling, kommer hovrätten nu till motsatt slutsats.

Eftersom 15-åringen själv berättat att han vid beställningen var tvungen att uppge att han var 18 år för att kunna fortsätta beställningen anser hovrätten att detta måste ha inneburit en varningssignal för honom om att han var för ung. Att han trots detta inte tog reda på vilka villkor som gällde för införseln innebär enligt hovrätten att han måste anses ha varit grovt oaktsam. Gärningen bedöms inte som ringa och 15-åringen döms därför för olovlig införsel i enlighet med åklagarens andrahandyrkande. Påföljden ska bestämmas till 30 dagsböter

Svea hovrätt B 1315-22
 

Riksåklagaren överklagar domen mot Nytorgsmannen

Den så kallade Nytorgsmannen dömdes av tingsrätt och hovrätt till fem års fängelse för bland annat ett stort antal sexualbrott. Domstolarna dömde för sexuellt övergrepp för några av de gärningar där åklagaren åtalat för våldtäkt. Riksåklagaren har nu överklagat domen till Högsta domstolen för prövning av om de sexuella handlingarna är så allvarliga att de, tvärtemot hovrättens bedömning, ska bedömas som våldtäkt. 

– Lagen är formulerad så att det är det är kränkningen som ska vara avgörande när man bedömer allvaret i en sexuell handling och man måste sätta in handlingen i ett sammanhang. I de här fallen menar jag att kränkningen har varit så allvarlig att gärningarna ska bedömas som våldtäkt, säger riksåklagare Petra Lundh i ett pressmeddelande

Av överklagandet går det att läsa att det enligt riksåklagaren mening behövs ytterligare praxis från Högsta domstolen i frågan om vilka sexuella handlingar som är så allvarliga i kränkningshänseende att de är jämförliga med samlag och därmed om hur våldtäktsbrottet ska avgränsas.