Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Social omsorg & Familjerätt

Räcker ett hjärtslag? Abortfrågan i Texas och USA:s federala grundlag

20 oktober 2021
| Social omsorg & Familjerätt, JUNO Nyheter
Filippo Valguarnera skriver om en lagstiftning som ”trotsar” den federala Högsta domstolens prejudikat och låter medborgarna verka som privata åklagare.
Socialrätt

Nu är det möjligt att utse en tillfällig vårdnadshavare

5 oktober 2021
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
I juli 2021 infördes en ny bestämmelse i föräldrabalken (FB) avseende en tillfällig vårdnadshavare. Behovet av en snabb vårdnadsöverflyttning.
Socialrätt

Surrogatmoderskap förbjudet i lag – men inte i praktiken?

9 juni 2021
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Möjligheterna att få barn genom surrogatarrangemang i utlandet har gjort att den rådande principen numera kan ge upphov till rättsligt komplexa situationer
Socialrätt

Fortsatt placering av 14-åring i familjehem – trots uppgifter om sexuella övergrepp

9 juni 2021
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Den 14-åriga flickan omhändertogs vid födseln och placerades i ett familjehem. Efter uppgifter om sexuella övergrepp omplacerades 14-åringen
Socialrätt

Strider kommunala tiggeriförbud mot Europakonventionen?

24 mars 2021
| Social omsorg & Familjerätt
Europadomstolen slog fast att den schweiziska lag som totalförbjuder tiggeri inte är förenlig med Europakonventionen. Kommuner som infört tiggeriförbud
Socialrätt Familjerätt

Lex lilla hjärtat – nya lagförslag för att stärka barnets bästa

24 mars 2021
| Social omsorg & Familjerätt
Lilla hjärtat: Utredningen presenterade nyligen förslag på lagändringar som ska säkerställa att tragedin inte upprepas, föreslår bl.a. att tvångsvård
Socialrätt Familjerätt

Vår juridiska expert svarar på frågor om förvaltningslagen

27 januari 2021
| Social omsorg & Familjerätt
Förvaltningslagen reglerar medborgarnas rättigheter i förhållande till landets myndigheter – och är central för såväl rättssäkerheten som allmänhetens förtroende för myndigheterna.
Socialrätt Familjerätt

Prostitution i pandemins spår - utsattheten ökar

27 januari 2021
| Social omsorg & Familjerätt
Unga kvinnor från fattiga länder lockas till Sverige med bedrägliga löften om ett bättre liv. Andra drivs in i en destruktiv spiral av helt andra skäl. Orsakerna till att människor blir offer för människohandel och prostitution skiljer sig åt
Socialrätt Familjerätt

”Olagliga besöksförbud kan få långtgående konsekvenser för staten”

16 december 2020
| Social omsorg & Familjerätt
I dom den 30 november ha fastslagit att det ”besöksstopp” som Stockholms Stad beslutade om var olagligt. Förvaltningsrätten konstaterar att Staden genom sina åtgärder har agerat på ett sätt som ”utgör ett otillåtet ingripande i rätten till privat- och familjeliv”.
Socialrätt Familjerätt

Det nya besöksförbudet på äldreboenden – också olagligt?

4 december 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Förvaltningsrätten har fastslagit att det ”besöksstopp” som Krisledningsnämnden i Stockholms stad beslutade den 11 november 2020 var olagligt. Genom sina åtgärder har man agerat på ett sätt som ”utgör ett otillåtet ingripande i rätten till privat- och familjeliv”, går det att läsa i domen. Stadens beslut har nu upphävts. Jan Melander kommenterar det rättsliga kaos som präglat reglerna kring besök på äldreboenden i spåren av covid-19.

En kommentar om det rättsliga kaoset gällande besök på äldreboenden

4 december 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Förvaltningsrätten i Stockholm har genom dom den 30 november fastslagit att det ”besöksstopp” som Krisledningsnämnden i Stockholms stad (Staden) beslutade den 11 november 2020 var olagligt. Genom sina åtgärder har Staden agerat på ett sätt som ”utgör ett otillåtet ingripande i rätten till privat- och familjeliv”, går det att läsa i domen. Stadens beslut har nu upphävts. Den juridiska experten Jan Melander kommenterar det rättsliga kaos som präglat reglerna kring besök på äldreboenden i spåren av covid-19.

Medicinering av barn skedde mot pappans vilja – tillerkänns skadestånd

20 november 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Socialnämnden har enligt 6 kap. 13 a § föräldrabalken (FB) möjlighet att inskränka vårdnadshavares bestämmanderätt vad gäller vissa insatser som rör barnet

”Det är oerhört belastande för domstolen” – dröjsmålstalan möter stark kritik

19 november 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
En nyhet i den förvaltningslag som trädde i kraft 2018 var att privatpersoner genom en s.k. dröjsmålstalan kan angripa långsam handläggning.

Snåriga sekretessregler inom socialtjänsten

6 oktober 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Sekretessreglerna inom socialtjänsten kan beskrivas som en snårig terräng av undantagssituationer där sekretessen ibland måste underordnas andra intressen

Är tvångsåtgärder inom psykiatrin förenligt med barnets bästa?

6 oktober 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Sedan den 1 juli 2020 ska fastspänning och avskiljning av barn inom psykiatrisk tvångsvård användas mer restriktivt. Lagändringen aktualiserar frågan....

När orosanmälan börjar användas som hot och påföljd

3 september 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Skolor har anmält till socialtjänsten när föräldrar av rädsla för covid-19 hållit barn hemma. Anmälningar har även diskuteras när pappor köpt sexuella tjän