Läs mer om:

Kommun


2020-03-25

Skolors ansvar vid distansundervisning

Sveriges grundskolor kan snart komma att stängas på grund av Coronaviruset. Men skolorna har ett fortsatt ansvar att se ...2020-03-12

Esmeralda blev bara tre år - vad krävs för att det inte sker igen?

Den treåriga flickan Esmeralda hittas död i hemmet ett drygt halvår efter att ha återförenats med sina biologiska ...2020-03-10

Barnkonventionen - symbolhandling eller grund för förändring i LVU?

Den 1 januari i år blev barnkonventionen svensk lag. En aktuell fråga är hur den nya lagen kommer att påverka ...2020-03-02

Strider etableringsstopp för religiösa friskolor mot internationell rätt?

Lagförslaget om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor kan strida mot grundläggande fri- och rättigheter. ...2020-02-13

Delegation från kommunala nämnder

Kommunallagen (2017:725) vilar sedan länge på principen att beslut ska fattas av de förtroendevalda i fullmäktige eller ...2020-02-11

Vad är aktuellt inom socialrättens område?

Jan Melander, skoljuridisk expert för Juno för kommuner, skriver varje månad i Resumé en sammanfattning av det ...2020-02-10

Sminkning ingår inte i det grundläggande hjälpbehovet personlig hygien

Den 2 december 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) en dom rörande assistansersättning enligt 51 kap. 3 ...2020-02-03

Högsta domstolens dom i Girjas-målet

Högsta domstolen har den 23 januari meddelat dom i det omskrivna s.k. Girjasmålet, där Girjas sameby – nordväst om ...2020-01-30

Barnlagen - flexibla principer eller fasta rättigheter?

Barnkonventionen som svensk lag trädde i kraft den 1 januari 2020. Sveriges hittills 30-åriga arbete med att lagstifta ...2020-01-24

Klimatpolitikens paradoxer

En sak verkar alla vara ense om: Klimatförändringarna är ett globalt problem som inte går att lösa på nationell nivå. ...2020-01-17

Ökar intresset av att bevara brukningsvärd jordbruksmark?

Under 2019 har frågan om brukningsvärd jordbruksmark, 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), varit uppe för prövning i ett ...2020-01-08

JUNO förenklar arbetet för Sveriges utbildningsförvaltningar

Norstedts Juridiks digitala informationstjänst JUNO är gränslöst populär i den juridiska världen. Nu finns den även ...2019-12-18

Ska leverantören alltid behöva bevisa sina påståenden?

Bevisbördans placering och nivå på ställda beviskrav har av naturliga skäl mycket stor inverkan på utgången i ...2019-12-17

Hör lågaffektivt bemötande hemma i skolan värld?

Lågaffektivt bemötande har på några år blivit ett kontroversiellt begrepp som givit upphov till en hätsk debatt inom ...2019-11-26

Kommuner saknar plan för Barnkonventionen

Barnkonventionen blir svensk lag vid årsskiftet – men många kommuner saknar en strategi för hur man ska leva upp till ...


2 ... 4