Belysning av regeringsformen, Europakonventionen och EU:s stadga.

Grundläggande rättigheter har under de senaste tjugo åren fått alltmer praktisk relevans i både lagstiftning och rättstillämpning, mycket beroende av Europarättens inflytande på den svenska rätten. Som en konsekvens av detta har även regeringsformens rättsskydd blivit mer praktiskt användbart. RF, Europakonventionen och EU:s stadga är de tre främsta dokumenten rörande grundläggande rättigheter i dagens Sverige. Kursen belyser bl.a. hur de olika dokumenten kom till, hur de ser ut, vilken praktisk betydelse de har och på vilket sätt olika rättsprinciper tar sig uttryck i dem.

Kursen riktar sig primärt till jurister inom offentlig verksamhet samt till jurister verksamma på advokatbyråer.
 
 

Allmänt om kursen:

75 minuter
Inspelad februari 2016
 

Kursinnehåll

  • Inledning kursens syfte och upplägg
  • Historisk tillbakablick
  • Regleringarna och deras praktiska betydelse
  • Vem kan göra skyddet gällande och mot vem?
  • Legalitetsprincipen
  • Proportionalitetsprincipen
  • Förarbetenas roll
  • Sammanfattning
Karin Åhman
Om kursledaren

Karin Åhman

Karin Åhman är förutvarande professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet med forskningsinriktning mot bland annat allmän konstitutionell rätt och europarätt.

Läs mer