Unidroit Principles of International Commercial Contracts med Jon Kihlman

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo
Unidroit Principles är en bland flera samlingar regelverk som behandlar obligationsrätten systematiskt och någorlunda heltäckande.

Utanför köprätten är den svenska obligationsrätten en smula snårig. Ibland ska analogier göras från köprätten och ibland ska en bestämmelse från 1734 års lag tillämpas. I andra fall gäller i stället allmänna avtalsrättsliga principer, med eller utan stöd av befintlig lagstiftning. För skadestånd gäller som huvudregel den generella culpanorm som även gäller för utomobligatoriska förhållanden.

Systemet är, kort sagt, inte helt lättillgängligt, ens för oss som har vuxit upp med det. Än värre är det rimligtvis för motparter från andra länder. Ur ett sådant perspektiv är ”svensk rätt” knappast ett attraktivt lagval. Snarare framstår den som ett handelshinder.

Unidroit Principles är en bland flera samlingar regelverk som behandlar obligationsrätten systematiskt och någorlunda heltäckande. Principerna är ett utmärkt alternativ till nationell rätt vid parters lagval. Även utan stöd i parters avtal förekommer det att domstolar och skiljenämnder tillämpar dem, åtminstone som underlag för resonemang. Under kursen behandlas översiktligt förutsättningarna för principernas tillämpning och deras struktur. Några särskilda frågor behandlas mer ingående.


Allmänt om kursen:

105 minuter
Inspelad februari 2017
 

Kursinnehåll:

  • Inledning Varför Unidroit Principles?
  • Tillämpning
  • Orientering och struktur
  • Bestämmelser som är tänkta att vara tvingande tips till lagstiftare
  • Tolkning
  • Avtalsobjektet
  • Avtalsbrott och påföljder
  • Andra särskilda bestämmelser
  • Avslutning, sammanfattning
Jon Kihlman

Jon Kihlman

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Han driver egen advokatverksamhet och arbetar med i första hand rådgivning, utbildning och tvister om svensk och internationell avtalsrätt, i synnerhet köprätt, samt med offentlig upphandling.

Läs mer